Licytacja L-69-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-69-2017 - Przebudowa ulicy Niemcewicza

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Miasto Zduńska Wola, Miasto Zduńska Wola
Adres pocztowy: Stefana Złotnickiego 12
Miejscowość: Zduńska Wola, Kod pocztowy: 98-220
Tel.: 438280229, Faks: 438250202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

42576-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-10 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Niemcewicza
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przebudowa ulicy Niemcewicza - inwestycja finansowana ze środków własnych, realizowana jest na podstawie ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót dotyczących przebudowy ulicy Niemcewicza, przyjętego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w dniu 25 marca 2015 roku znak AB.6743.220.2015 oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót dotyczących remontu skrzyżowania ulicy Staszica (droga powiatowa nr 4925E) z ulicą Niemcewicza, przyjętego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w dniu 22 kwietnia 2015 roku znak AB.6743.216.2015. Wycinka drzew realizowana na podstawie Decyzji z dnia 12 stycznia 2017 roku znak: IT.OŚ.6131.208.2016.MS, wydanej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza, nr drogi 119297E. W ramach zamówienia Wykonawca dokona: 1) wycinki drzew - 87 sztuk, 2) przebudowy drogi o długości 709 m poprzez wykonanie jezdni asfaltowej gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i utwardzenie poboczy; 3) przebudowy skrzyżowania ulic Niemcewicza i Staszica; 4) przebudowy wpustów i odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu oraz wskazanych odcinkach drogi; 5) robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania docelowego pionowego i poziomego grubowarstwowego; 6) robot demontażowych i rozbiórkowych, 7) odmulenia rowów, 8) wywozu i utylizacji elementów z rozbiórek, ziemi z korytowania, odmulania rowów, wycinki drzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy. Przedłożone przedmiary robót mają charakter orientacyjny, należy uwzględnić wszystkie nieujęte w przedmiarze elementy wynikające z projektu lub nieuwzględnione w projekcie, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest w ciągu 5 dni od podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy odzwierciedlający wylicytowaną cenę zamówienia oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zamówienia. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB, dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklaracje zgodności. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z w/w dokumentacją. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem umowy, tj.: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty drogowe, 3) roboty instalacyjne, 4) roboty związane z utwardzeniem poboczy, 5) wycinka drzew, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty 77.21.14.00-6
45.23.21.30-2
45.23.32.90-8
45.23.32.21-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od podpisania umowy do 31.08.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu wskazanym w punkcie 1 w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Termin, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, Przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem w terminie określonym w pkt 1 na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że: 1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną o wartości minimum 400.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej. Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że: 2) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

Pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy składającej wniosek, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy, w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: a) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym:  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. czynników. b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, c) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności - zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, - klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy, d) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, e) wystąpienia robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do realizacji i zakończenia zamówienia podstawowego – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego, f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy, g) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uniknięcia lub usunięcia kolizji. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia (roboty, rozwiązania zamienne) będzie możliwa w przypadku: a) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań powodowało niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposób spełnienia świadczenia nastąpi w oparciu o konieczne rozwiązania techniczne/technologiczne i materiałowe, b) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny, c) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności prawa budowlanego, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 3) Zmiana wartości umowy brutto będzie możliwa w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. W związku z przyjętą formą wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe) kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od wykonania części przedmiotu umowy. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona Wykonawcy będzie następujący: a) w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  ceny jednostkowe robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;  w przypadku, gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny własnej według cen średnich SEKOCENBUD na kwartał obowiązujący w dniu podpisania niniejszej umowy. b) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w lit. a), Inspektor nadzoru wprowadzi korektę kalkulacji. 2. Zamawiający dopuszcza, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa polegającą na: 1) powierzeniu podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robót; 3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy; 4) wykonaniu przez Wykonawcę części zamówienia, która wcześniej była wskazana w ofercie Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy. 3. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami. 5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zdunskawola.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych, znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod podanym adresem. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, powinien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login powinien być przekazany zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni wielkich i małych liter, numerów, spacji itp. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Niedostarczenie loginu lub dostarczenie niepoprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej)z systemem operacyjnym Windows/Linux, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 680 000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 5 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Zaproponowana przez wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-22 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-10 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-10 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001 a wnoszone w innej formie należy składać w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). 5. Zabezpieczenie należy wnieść w całości przed zawarciem umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1. Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) – zgodne z informacjami podanymi w ofercie, 2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5) Sformułowanie zobowiązania Gwarant do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Dodatkowo zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wniesione zabezpieczenie musi umożliwiać Zastanawiającemu zaspokojenie jego roszczeń wynikłych z niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6) Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie wypłaty do Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy oraz: a) czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu uzyskania możliwości żądania wypłaty do Gwaranta( zarówno do Wykonawcy jak i Gwaranta lub Poręczyciela); b) czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku podwójnego jej awizowania; c) 7 dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty; Ponadto termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy. 7) Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności gwarancji lub poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym wystąpienie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powoduje powstanie zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela w stosunku do Zamawiającego i nie może być utożsamiany z terminem, o którym mowa w ppkt 6. Termin ważności gwarancji musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy. 8) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa nr RI/…..…/2017 zawarta w dniu ............................ roku, w Zduńskiej Woli pomiędzy: Miastem Zduńska Wola, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego, pełniącego funkcję w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, przy ulicy Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, zwanym dalej „Zamawiającym,” a ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………NIP…………………REGON…………..……, zwanym (ą) dalej „Wykonawcą,” w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, znak sprawy: RI.271.14.2017.JU, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 1 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Niemcewicza” w Zduńskiej Woli, zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie: 1) przebudowy drogi o długości 709 m poprzez wykonanie jezdni asfaltowej gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i utwardzenia poboczy; 2) przebudowy skrzyżowania ulic Niemcewicza i Staszica; 3) przebudowy wpustów i odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu oraz wskazanych odcinkach drogi; 4) wycinki drzew rosnących w pasie drogowym; 5) robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania docelowego pionowego i poziomego grubowarstwowego; 6) robót demontażowych i rozbiórkowych, 7) odmulenia rowów, 8) wywozu i utylizacji elementów z rozbiórek, ziemi z korytowania, odmulania rowów. 2. Wycinka drzew będzie nadzorowana przez działającego na zlecenie Zamawiającego biegłego w zakresie ochrony przyrody oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do wycinki, Wykonawca w obecności biegłego dokona przeglądu drzew w zakresie gniazdowania ptaków. Wykonawca dokona wycinki oraz pocięcia drewna na odcinki odpowiedniej długości wg wytycznych biegłego. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wycinki, po cenach wynikających z wyceny drewna dokonanej przez biegłego. Do ustalonej przez biegłego ceny doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT z tytułu sprzedaży drewna po zakończeniu wycinki. Strony dopuszczają możliwość potrącenia należności z tytułu sprzedaży drewna z wynagrodzenia Wykonawcy. Powstałe w trakcie wycinki odpady organiczne Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany wg załączonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o zamówieniu nr ……………….. zwanym dalej ogłoszeniem, które stanowią załączniki do niniejszej umowy i są jej integralną częścią. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo - finansowego uproszczonego w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. § 2 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: cena netto w wysokości: .......................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................., plus podatek VAT w wysokości ……%, tj. :................................................................... złotych, słownie złotych: ..................................................................................................................., tj. cena brutto w wysokości: .......................................................................................... złotych, słownie złotych: ...................................................................................................................., 2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, poza okolicznościami przedstawionymi w niniejszej umowie. 5. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy będzie płacone w częściach i będzie rozliczane przez Zamawiającego po rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, nie częściej niż jeden raz na dwa miesiące roku kalendarzowego, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego bez uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane (przez co Strony rozumieją wynagrodzenie objęte fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę). 6. Strony postanawiają, iż dołączone do faktury VAT za wykonane roboty budowlane zestawienie wartości wykonanych robót przez Wykonawcę, będzie zweryfikowane i podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się, iż zestawienie zostanie złożone wraz z wynikami badań i sprawdzeń, i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od ich otrzymania, o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone materiały, w sposób określony w niniejszym ustępie. 7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie uiszczone przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w …………….. nr rachunku bankowego ……………………………., w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po uprzedniej akceptacji faktury VAT przez Zamawiającego stosownie do postanowień umowy. 8. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążania rachunku Zamawiającego stosowną kwotą. 9. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 1) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub 2) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zakresu robót. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanej przez niego części prac i związanym z tym nieotrzymaniem przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 podpunkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część przedmiotu umowy i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o uchyleniu się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiającego upoważnia. 17. Kwota wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć wartości robót (usług, dostaw) wynikającej z niniejszej umowy. 18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umówionego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 19. Rozliczenie finansowe (zapłata) z Wykonawcą będzie następować przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych tj.: 1) protokołu odbioru robót, 2) faktury, 3) oświadczenia, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców lub oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że otrzymał w terminie od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy lub oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część przedmiotu umowy i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 20. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym paragrafie zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur. 21. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 niniejszej umowy. § 3 1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć budowę do dnia 31 sierpnia 2017 roku. 2. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Strony postanawiają, iż za datę zakończenia budowy uznają zgłoszenie skutecznej gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania gotowości do odbioru końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, jeśli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. § 4 1. Obowiązki Zamawiającego: 1) przekazanie Wykonawcy placu budowy - w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy, 2) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy, 3) regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych na zasadach określonych w § 2 niniejszej umowy. 2. Obowiązki Wykonawcy: 1) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 2) przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 3) sporządzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów tych sieci, 4) sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, 5) wykonanie i przedstawienia na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski, 6) przedstawianie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały (bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzór inwestorski), 7) wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanej kanalizacji deszczowej na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, 8) wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek, 9) wywiezienie gruzu z rozbiórek oraz ziemi z wykopów, wywiezienie pni drzew, pozostałości po karczowaniu - Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za zagospodarowanie oraz utylizację odpadów, 10) podjęcie wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami, 11) poniesienie kosztów wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), 12) poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, 13) poniesienie kosztów wyłączeń sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), 14) poniesienie kosztów odwodnienia wykopów w trakcie budowy projektowanych obiektów budowlanych, 15) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli wystąpią), 16) poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej lub punktów określających granicę własności, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której dwa egzemplarze należy przekazać Zamawiającemu, 17) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę, 18) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 19) pokrycie wszelkich kosztów związanych z dozorem budowy i ochroną mienia, zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i ppoż, montaż tymczasowych urządzenia pomiarowych na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 20) zabezpieczenie na swój koszt całego terenu budowy, 21) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przyległych (rozjeżdżone trawniki itd.) po zakończeniu robót, 22) systematyczne prowadzenie prac porządkowych w rejonie placu budowy, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, 23) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom sąsiednich posesji oraz osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejść pieszych i dojazdu do posesji sąsiadujących z pasem drogowym ul. Niemcewicza, 24) zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 25) przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 26) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, 27) w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną (wod. – kan. kable nn, telekomunikacyjne) znajdującą się w pasie drogowym, na swój koszt i ryzyko uzgodnić sposób przebudowy i dokonać usunięcia kolizji oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane, 28) zapewnienie na swój koszt i ryzyko nadzoru właścicielskiego gestorów sieci, 29) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy, 30) Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. 31) W celu korzystania przez mieszkańców z wjazdów i dojść do posesji Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót będzie powiadamiał mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót. § 5 1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: ……………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ……… z dnia …………… wydane przez Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym. Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorów nadzoru mogą zostać wprowadzone przez Zamawiającego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piśmie o dokonanej zmianie i nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy spośród personelu wskazanego w ofercie w osobie: ………………………. posiadającej uprawnienia budowlane nr ……….. z dnia …………………………wydane przez ………………………………………………..………... 3. Zmiana na stanowisku kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 4. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego uzależnione jest od wykazania przez Wykonawcę, iż osoba powoływana na stanowisko kierownika budowy posiada co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie (szczegółowo określone w ogłoszeniu o zamówieniu), jak osoba dotychczas sprawująca tę funkcję. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż na 7 dni przed planowanym powołaniem nowego kierownika budowy. 5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 6. Powołanie na kierownika budowy innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 9. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. § 6 1. Protokół odbioru końcowego podpisany przez Strony umowy stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonania umowy. 2. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 1) protokoły badań i sprawdzeń, 2) potwierdzenie złożenia inwentaryzacji powykonawczej wydane przez ośrodek geodezyjny- nie później niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, 3) dokumentację powykonawczą w niezbędnej ilości egzemplarzy, 4) protokoły odbioru robót zanikających, 5) dokumenty potwierdzające, że materiały użyte do wykonania robót budowlanych są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadają wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne, 6) dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami w toku budowy, 7) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót po zakończeniu robót budowlanych oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 8) dziennik budowy – prawidłowo wypełniony i zamknięty przez kierownika budowy, 9) protokół odbioru włączenia wykonanej kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej podpisany przez Biuro Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. 4. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 5. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin – fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. § 7 1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne elementów przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający: 1) może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstąpi od umowy lub zleci wykonanie zastępcze, lub obniży odpowiednio wynagrodzenie, lub 2) będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli okaże się, że stwierdzone przez Zamawiającego wady są istotne i nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad, które są istotne, lub 3) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy, lub 4) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. 2. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji za wady fizyczne elementów przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 3. Gwarancja obejmuje: 1) przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; 2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży oraz powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca. 4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. Zgłoszenie wad i usterek może nastąpić drogą: pisemną, elektroniczną na następujący adres e-mail: ……………………….. bądź drogą telefoniczną na nr tel. …………………………………… 6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 9. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 10. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementów. 11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 12. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzającego zakończenie okresu gwarancji i rękojmi. Wniosek Zamawiającego w tym zakresie zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad, lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. § 8 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego oraz wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od podpisania umowy oraz nie wykonuje go, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 15 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, d) wydania nakazu zajęcia majątku lub wierzytelności Wykonawcy albo ogłoszenia jego upadłości czy likwidacji, e) w przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, f) w przypadku, gdy Zamawiający ponad dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy przekroczyła 5% kwoty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, g) w przypadku, gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 2) Zamawiającemu służy również prawo odstąpienia od umowy w przypadkach zgodnie z treścią art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takich przypadkach Wykonawca żądać może jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a sposób rozliczenia inwestycji będzie analogiczny jak w przypadku odstąpienia od umowy. 3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego niniejszej umowie, b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę w oparciu o kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawcę. 6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. § 9 - 14 oraz § 16-19 zgodnie z pkt Informacje dodatkowe § 15 zgodnie z pkt Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Przebudowa ulicy Niemcewicza. Znak sprawy RI.271.14.2017.JU. Nie jest dopuszczalne wniesienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia mają być w całości sporządzone w języku polskim oraz podpisane przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z upoważnienia udzielanego przez taką osobę. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę niewymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru niezbędne jest dołączenie do wniosku pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. 2. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: 1) Marcin Alberczak - m.alberczak@zdunskawola.pl; tel.: 43 8250229 2) Tomasz Witaszczyk - t.witaszczyk@zdunskawola.pl tel.: 43 8250229 3. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - NIE. 4.Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE 5. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania można uzyskać pod adresem (URL):www.zdunskawola.pl 6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 6.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - NIE 7.Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną o wartości minimum 400.000,00 zł brutto polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej. Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. b)dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725). 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 1) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - TAK b)Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - NIE 2)WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności dpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 9. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: https://licytacje.uzp.gov.pl 10. Załącznikami do Ogłoszenia są: 1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2)Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3)Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 4)Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 5)Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa, 11. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.zdunskawola.pl/ 12.Ciąg dalszy umowy która nie zmieściła się w części dotyczącej "Istotnych dla stron postanowień umowy, ...": § 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości brutto tego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wymagalności płatności faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – za każde naruszenie; 2) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 złotych – za każde naruszenie; 3) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 złotych – za każde naruszenie; 4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pomimo wezwania przez Zamawiającego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej – w wysokości 5.000,00 złotych – za każde naruszenie; 5) w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody zgodnie z § 1 niniejszej umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – za każde naruszenie; 6) za odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy przez którakolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 7) za opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień; 8) za opóźnienie w usunięciu jakichkolwiek wad i usterek stwierdzonych w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – za każde naruszenie; 9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nadal dana osoba nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę); 10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy osób niewskazanych w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba nadal nie jest wskazana w wykazie, o którym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców, 11) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 10 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w § 10 ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku niewskazania danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy), 12) w przypadku nie wywiązania się z zapisów § 14 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, 13) w przypadku nie przedłożenia dowodu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie określonym w § 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z należności wynikającej z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu. 4. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów przewidzianych niniejszą umową, kary umowne naliczane po zmianie tych terminów będą liczone od nowych terminów. § 10 1. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem umowy, tj.: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty drogowe, 3) roboty instalacyjne, 4) roboty związane z utwardzeniem poboczy, 5) wycinka drzew, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 11 1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości stanowiącej 10% ceny umownej brutto określonej w § 2 ust. 1, tj. w wysokości ……………………. zł w formie…………………………………. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 6. Kwota w wysokości …………………………..… (słownie: ................................................… ……………………………………………………………………) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia skutecznego zakończenia odbioru końcowego robót. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………… (słownie:……………………………………………………………………) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W razie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie uniemożliwiającej pozostawienie kwoty określonej w zdaniu 1 niniejszego ustępu, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i złoży je Zamawiającemu najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego robót. 8. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zapisów ust. 7 - Zamawiający powyższą kwotę potrąci z należności wynikających z wystawianych przez Wykonawcę faktur. 9. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia zadania. 10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 11. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w ust. 7 i 9 i nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. § 12 1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor nadzoru inwestorskiego, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Do chwili dokonania końcowego odbioru robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy robót. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie uprawniony w szczególności do: 1) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, 2) reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem o zamiarze wykonania robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 3) kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów, 4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umową, 5) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad, 6) wydawania kierownikowi budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 7) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do dziennika budowy, 8) dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontroli kolorystyki, rodzaju materiałów wykończeniowych, 9) odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 10) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego. 3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który skontroluje zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym, najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisem w dzienniku budowy. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych elementów robót i w wypadku braku zastrzeżeń, zezwoli na wykonywanie dalszych robót. W wypadku zauważonych wad określi zakres i termin usunięcia wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element robót do ponownej kontroli. § 13 1. Strony oświadczają, że w toku realizacji inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. § 14 1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 1) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto; 2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 zł, 3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy, lub Podwykonawcy roboty budowlane. 2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą być zawarte nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, do podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające zawarcie umowy /umów ubezpieczenia. 5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, informując o tym Zamawiającego. 6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. (...) § 16 1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez podwykonawców, następujący zakres przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………………………………………….. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykonana siłami własnymi. 2. Powierzenie podwykonawcom wykonania części umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 4) wykonanie przedmiotu zamówienia o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu zamówienia o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, 7) przedmiotem zamówienia są* / nie są* usługi, dostawy lub roboty budowlane, określone w załączniku nr 11 i 14 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) wraz ze wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku VAT. *niepotrzebne skreślić 4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone w niniejszej umowie, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania robót budowlanych, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a później, także zmian tej umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (a później, także zmian tej umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w szczególności w przypadku gdy: 1) postanowienia umowy nie określają Stron, pomiędzy którymi umowa jest zawierana; 2) postanowienia umowy nie wskazują wartości wynagrodzenia / maksymalnej wartość umowy z tytułu wykonywania robót; 3) postanowienia umowy uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 4) postanowienia umowy przewidują termin realizacji dłuższy niż ten określony w umowie z Zamawiającym; 5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo/projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym powyżej, jak również niezgłoszenie przez Zamawiającego w tym terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację odpowiednio projektu umowy, projektu zmiany umowy, umowy i zmiany umowy o podwykonawstwo. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem: 1) umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawa paliwa. 10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. 11. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 12. Zasady określone w niniejszym paragrafie mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. § 17 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami, każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności. 2. W przypadku kwestii projektowych wszelkie spory mogą być rozstrzygane pomiędzy Zamawiającym, Projektantem i Wykonawcą. Wykonawca lub Zamawiający może zwrócić się do eksperta w celu wyjaśnienia sporów lub rozwiązania wszelkich problemów dotyczących danego sporu. Wynagrodzenie przysługujące ekspertowi z tego tytułu ponosi Strona zwracająca się do eksperta. 3. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej umowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 18 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. § 19 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła