Licytacja L-70-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-70-2011 - Dostawa sprzętu komputerowego dla PUW w Rzeszowie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki
Adres pocztowy: Grunwaldzka 15
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-959
Tel.: 17 867 12 05, Faks: 17 867 17 50
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

69808-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego dla PUW w Rzeszowie
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - zestawów komputerowych - 60 szt. - notebooków - 6 szt. - drukarek laserowych czarno - białych A4 - 10 szt. - monitor LCD - 5 szt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty 30.21.31.00-6
30.23.21.10-8
30.23.13.00-0

Termin wykonania zamówienia:
Do 21 dni od daty podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Przed upływem terminu składania ofert, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 7.000,00 PLN. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Rzeszowie Nr 63 1010 1528 0012 1213 9120 0000. 4. Warunkiem uznania wniesienia wadium będzie: - wpływ kwoty wadium na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania wniosku, - dołączenie do wniosku stosownego dokumentu, np. kopii dokonanego przelewu. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: - musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej ogłoszeniu, - musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszym ogłoszeniu, - musi zawierać w swej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym. W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium jako załącznik do wniosku (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do wniosku). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium musi wpłynąć do zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji. 7. Wykonawca, którego wniosek nie będzie zabezpieczony wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust.11. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je w całości na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (w przypadku zmiany umowy rachunku bankowego wadium zostanie ewentualnie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę). 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 wg wzoru) (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich warunek określony w niniejszym punkcie musi spełniać osobiście).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 wg wzoru) (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże, iż spełnia go wskazana osoba trzecia).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 wg wzoru) (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże, iż spełnia go wskazana osoba trzecia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 wg wzoru) (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże, iż spełnia go wskazana osoba trzecia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w zakresie sytuacji finansowej - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie te formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż 250 000,00 PLN - w zakresie sytuacji ekonomicznej - Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 wg wzoru) (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek także jeżeli wykaże iż spełnia go wskazana osoba trzecia (w zakresie sytuacji finansowej) oraz wykaże, iż osobiście go spełnia w zakresie sytuacji ekonomicznej).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- w przypadku gdy w okresie pomiędzy podpisaniem umowy, a jej realizacją producent sprzętu komputerowego objętego niniejszą umową wycofa go z produkcji, a Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne; - w przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane jest okolicznościami leżącymi poza Wykonawcą, m. in. trudności wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych dotyczących sprowadzania z zagranicy sprzętu komputerowego; - w przypadku zmiany stawki VAT; - w przypadku zmiany typu realizowanej gwarancji (on site lub door – to door) – tylko w przypadku jeżeli w opisie technicznym przedmiotu zamówienia przewidziano możliwość zaoferowania rożnych typów gwarancji, jeżeli zmiana ta okaże się uzasadniona ekonomicznie;

Termin związania ofertą

30 dni od daty złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.rzeszow.uw.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows/Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 lub 7.0 albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub 3.0, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. Zamawiający zaleca zapoznanie się z regulaminem korzystania z platformy licytacyjnej umieszczonym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia: 293.500,00 PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9. Niezwłocznie po zakończeniu licytacji Zamawiający, za pośrednictwem platformy licytacyjnej, poinformuje zwycięzcę o przyjęciu jego oferty.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-15 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35 - 959 Rzeszów, sekretariat Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, pok. 205, (II p)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-05 10:38:03

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku A, dostępnym na stronie www.rzeszow.uw.gov.pl, zakładka Zamówienia publiczne (Profil nabywcy).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

DOKUMENTY DO WNIOSKU: Wymagany przez Zamawiającego dokument w zakresie potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom (tj. opis) musi zawierać specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem jego rodzaju i modelu. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić Formularz cenowy (zał. B - dostępny na stronie www.rzeszow.uw.gov.pl) z podaniem cen jednostkowych asortymentu. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek (zgodny ze wzorem stanowiącym zał. C do ogłoszenia zamieszczonego na stronie www Zamawiającego) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, sekretariat Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego (II piętro, p. 205), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na sprzętu komputerowego na potrzeby Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest przekazać numer faksu oraz adres e-mail, na które będę kierowane zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: W sprawach technicznych: - Paweł Jaworski - Dyrektor WOI TBD, tel. (0-17) 867 15 48, e-mail informatyk@rzeszow.uw.gov.pl, w godz. od 8:00 do 15:00. W sprawach formalno - prawnych: - Krzysztof Mędrygał - Kierownik Oddziału w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, tel. (0-17) 867 12 26, e-mail kmedrygal@rzeszow.uw.gov.pl, w godz. od 8:00 do 15:00. - Bartosz Kazimirowicz - starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym, tel. (0-17) 867 12 08, e-mail bkazimirowicz@rzeszow.uw.gov.pl, w godz. od 8:00 do 15:00.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła