Licytacja L-70-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST_JOANNA_WYK z ofertą o wartości 640PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST_JOANNA_WYK - wykonawca, Wykonawca
vvvvvvvvvv1 m. 1
82-325, Markusy


Ogłoszenie o zamówieniu L-70-2018 - UG_TEST-ZAMÓWIENIE RYSZARD

Dane zamawiającego


Nazwa: RYSZARD-ZAM, Zamawiający
Adres pocztowy: cccccccc m. cccc
Miejscowość: cccc, Kod pocztowy: 83-041
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

11

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:48:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST-ZAMÓWIENIE RYSZARD

Roboty budowlane

CCC

www.dps.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


aaaa

www.dps.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


ccc

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:44:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:48:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 18:50:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


ddd

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


cc

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


cc

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


cc

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła