Licytacja L-70-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest dejw z ofertą o wartości 210000PLN.
Dane zwycięzcy:
dejw - P.P.U.H. "DEJW", P.P.U.H. "DEJW"
Łososina Górna91
34-600, Limanowa


Ogłoszenie o zamówieniu L-70-2019 - Usługa dzierżawy urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów)

Dane zamawiającego


Nazwa: Bogdan Pacek, Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Adres pocztowy: Rynek8/9
Miejscowość: Myślenice, Kod pocztowy: 32-400
Tel.: 126392300, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

527471-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-04-04 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Usługa dzierżawy urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów)

Usługi

Zamówienie obejmuje dzierżawę na okres 24 miesięcy 9 szt. urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów) wraz z wyposażeniem dodatkowym do obsługi płatnych parkingów i stref parkowania na terenie miasta Myślenice. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=398

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w licytacji, jest dokonanie rejestracji. Rejestracji dokonuje Wykonawca samodzielnie. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 2. Rejestracji należy dokonać przed upływem terminu składania wniosków, gdyż wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu login uzyskany podczas rejestracji. 3. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Licytacji Elektronicznych UZP przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem w/w platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji. Poza w/w platformą przekazywane są wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz zaproszenia do składania ofert. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Zaproszenia do składania ofert przesyłane będą do wykonawców elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku. 4. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500zł. 5. Cena oferty podawana przez wykonawców podczas licytacji musi być ceną brutto zawierającą podatek VAT, podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi być podana za cały przedmiot zamówienia objęty, tj. za dzierżawę na okres 24 miesięcy 9 szt. urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów) wraz z wyposażeniem i usługami dodatkowymi, o spełniającej w każdym zakresie (tj. w co najmniej minimalnym zakresie) wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-09-28 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-04-04 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-04-04 11:36:49

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni od dnia licytacji

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Dostawa i montaż parkomatów do 21dni liczonych od dnia zawarcia umowy, okres dzierżawy 24 miesiące od uruchomienia parkomatów

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymaga się

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy stanowi załącznik nr 3

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4000,00zł (cztery tysiące złotych). Wadium należy wnieś przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła