Licytacja L-71-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-71-2009 - papier kserograficzny

Dane zamawiającego

Izba Celna w Poznaniu, Izba Celna w Poznaniu
Krańcowa 28
61-037, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

70223-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-19 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w trzech transzach: 1.papieru kserograficznego klasy B o parametrach nie gorszych niż: gramatura 80+/-3; białość CIE 160+/-2,5. a) format A4 w ilości 8 500 ryz – 500 kartek w ryzie (pierwsza transza – 2500 ryz; druga transza - 3000 ryz; trzecia transza -3000 ryz) b) format A3 w ilości 40 ryz – 500 kartek w ryzie ( pierwsza transza – 40 ryz) 2. Składanki komputerowej z perforacją a) format 240 1+1 (900 składek) w ilości 5 kartonów (pierwsza transza - 5 kart.) b) format 240 1+2 (600 składek) w ilości 8 kartonów (pierwsza transza 8 kart.) Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30.19.76.44-2 Papier kserograficzny

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: 1.1. Z platformy mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2.Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200 zł. 6.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7.Zamawiający określił kwotę wywoławczą – 96 932,00 zł brutto. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9.Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 10.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-13 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy i dokumentów określonych poniżej. 3.Wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone w pkt. VI zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej i do składania ofert. 4.Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu numer faksu lub adres e-mail.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. VI, wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia- wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip/), następujące dokumenty: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 p.z.p. (załącznik nr nr 3 do ogłoszenia -wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip/), 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

1.Umowa zostanie zawarta na czas określony od maja 2009 r. do grudnia 2009 r. 2.Pierwsza transza zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 3.Druga i trzecia transza zamówienia zostanie realizowana w terminie 7 dni od daty przesłania zlecenia przez Zamawiającego. Przewidywany termin dostawy drugiej i trzeciej transzy to czwarty kwartał 2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.poznan.ic.gov.pl/bip/

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1.Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym, koszty dostawy i rozładunku towaru w magazynie Zamawiającego: a) zlokalizowanym, pod adresem: ul. Krańcowa 28; 61-037 Poznań - dostawa pierwszej transzy. b) mieszczącym się w Centrum Magazynowym BUGAJ oraz ul. Kobylnicka 52, 62-007 Biskupice - dostawa drugiej i trzeciej transzy. 2.Ceny pozostają niezmienne przez cały okres trwania umowy. 3.Dostawy towaru przyjmowane będą w godz. od 10.00 do 13.00. 4.Towar będzie dostarczony na paletach. 5.Pierwsza transza zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 6.Druga i trzecia transza zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty przesłania zlecenia przez Zamawiającego. Przewidywany termin dostawy drugiej i trzeciej transzy to czwarty kwartał 2009 r. 7.O terminie dostawy wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przynajmniej 24 godziny przed terminem dostawy. 8.Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 9.W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar na wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. 10.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 9 wynosić będzie 2% wartości niezrealizowanej dostawy obliczonej wg cen podanych w ofercie za każdy dzień zwłoki. 11.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 5 wynosić będzie 2% wartości niezrealizowanej dostawy obliczonej wg cen podanych w ofercie za każdy dzień zwłoki. 12.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 6 wynosić będzie 2% wartości niezrealizowanej dostawy obliczonej wg cen podanych w ofercie za każdy dzień zwłoki. 13.Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy. 14.Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem do momentu otwarcia licytacji. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Patryk Kłoda – tel. /061/ 658 35 33, fax (061) 658 35 21, 658 35 18; e-mail: patryk.kloda@poz.mofnet.gov.pl - w sprawach dotyczących procedury postępowania: – Aurelia Król – tel. /061/ 658 35 27, fax (061) 658 35 21, 658 35 18; e-mail: aurelia.krol@poz.mofnet.gov.pl; Joanna Nochowicz – tel. /061/ 658 35 28, fax (061) 658 35 21, 658 35 18; e-mail: joanna.nochowicz@poz.mofnet.gov.pl 4.Adres strony internetowej zamawiającego : http://www.poznan.ic.gov.pl 5.Adres strony na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip/. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2.Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. 4.Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań i opatrzona napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przed 13.05.2009 r.” 5.Wnioski należy składać do dnia 13.05.2009 r. do godz. 9:00 w Biurze Podawczym - pok. 132 Izby Celnej w Poznaniu; ul. Krańcowa 28.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-13 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-19 10:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-13 14:24:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła