Licytacja L-71-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-71-2010 - Dostawa artykułów chemii gospodarczej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: wojdynap, Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Adres pocztowy: Al. Szucha 23
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-580
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

70570-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-31 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów chemii gospodarczej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera wykaz asortymentu – załącznik nr 1 do ogłoszenia. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: ZO/7530/10A/2010 Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb na podstawie zamówień składanych jednorazowo w formie pisemnej przez Zamawiającego dla wybranego Wykonawcy. Załącznik nr 1 do ogłoszenia zawiera ilości asortymentu jakie Zamawiający zamierza zakupić od wybranego Wykonawcy. Transport artykułów objętych przedmiotem zamówienia do siedziby zamawiającego na koszt wybranego Wykonawcy. Jednocześnie po rozpoznaniu rynku Zamawiający w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego przedstawił artykuły ogólnodostępne. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej o parametrach równoważnych i wyższych niż przedstawione w formularzu ofertowym niniejszej specyfikacji. Wszystkie użyte znaki towarowe i nazwy w formularzu ofertowym są przykładowe. Oferowane przez wykonawcę środki czystości oraz artykuły chemii gospodarczej muszą być dopuszczone do użytku na terenie RP. Przedstawione z załączniku nr 1 ilości środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej są ilościami w asortymencie przewidywanymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu). W pozycjach, w których nie przedstawiono przykładowej nazwy Zamawiający dopuszcza oferowanie środków czystości i artykułów chemii gospodarczej według asortymentu oferowanego przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie składanie zamówień jednostkowych od wartości 50 zł wzwyż.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.95.50.00-3
Dodatkowe przedmioty 33.77.10.00-5

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia tj. dostawy środków czystości i artykułów chemii gospodarczej do siedziby zamawiającego w ciągu 3 dni od daty jednostkowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Umowa w przedmiotowym postępowaniu będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 31.03.2011r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagany w pkt. 10.1. a) ogłoszenia o licytacji

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagany w pkt. 10.1. a) ogłoszenia o licytacji

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagany w pkt. 10.1. a) ogłoszenia o licytacji

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagany w pkt. 10.1. a) ogłoszenia o licytacji

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagany w pkt. 10.1. a) ogłoszenia o licytacji

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.msz.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1 Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na ww. platformie licytacyjnej, o ile nie są jeszcze zarejestrowani; c) Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają od platformy przetargowej, drogą elektroniczną, bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego; d) Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 3 do ogłoszenia, należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie); e) Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu; f) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2 Wymagania techniczne: a) komputer klasy PC (lub równoważnej); b) system operacyjny Windows 2000 lub wyższy; c) zegar 300 Mhz, 64 MB RAM; d) stałe łącze internetowe; e) przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 bądź wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 f) aplet Java, pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną; g) wyłączona autoryzacja na serwerze Proxy..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1 Cena wywoławcza: 220 000 PLN brutto 2 Zamawiający przyjął minimalny krok postąpienia: 500 PLN brutto 3 Po dopuszczeniu przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do platformy przetargowej. 4 W czasie trwania licytacji Wykonawcy, którzy otrzymali loginy i hasła dostępu do systemu aukcyjnego, składają za pośrednictwem internetu swoje oferty cenowe (kolejne korzystniejsze postąpienia) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl/. 5 Możliwość złożenia postąpienia istnieje od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 6 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywista cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich. 8 W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez niech ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej; 10 Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 11 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-22 16:09:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Dziennik Podawczy MSZ Al. Szucha 23 00-580 Warszawa.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-31 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-31 12:50:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR ... /2010/DA – WZÓR Zawarta w dniu ...............2010r. w Warszawie pomiędzy: Zarządem Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie przy Al. Szucha 23, będącym płatnikiem VAT, posiadającym numer NIP 526-10-51-714 reprezentowanym przez : Pana ……………………. - Dyrektora Panią ………………………..- Główną Księgową zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, a ……………. z siedzibą w ………..przy………., działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS pod numerem ………., będącym płatnikiem VAT, posiadającym NIP ………………. reprezentowaną przez: Pana ……………..- …………………… zwaną w dalszej części WYKONAWCĄ, o następującej treści: § 1 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ,,licytacji elektronicznej” na podstawie art.74-81 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) o znaku ZO/7530/10A/2010 przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb MSZ zgodnie z cenami przedstawionymi w ofercie (formularz cenowy WYKONAWCY - załącznik nr 1 do umowy). § 2 1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie składanych jednorazowych zamówień przedstawionych pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 2. Termin realizacji jednorazowego zamówienia zgłoszonego przez ZAMAWIAJĄCEGO nie może być dłuższy niż 3 dni. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie składanie zamówień jednostkowych od wartości 50 zł wzwyż. 4.Transport artykułów- asortymentu objętego przedmiotem umowy będzie wykonywany na koszt WYKONAWCY. § 3 WYKONAWCA otrzyma zapłatę za dostarczone środki czystości oraz artykuły chemiczne będące przedmiotem umowy po otrzymaniu zamówienia jednostkowego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Należności wynikające z ust.1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY w terminie 21 dni od daty przyjęcia jednostkowego zamówienia oraz otrzymania faktury na konto bankowe tam wskazane. Wartość umowy określa się do kwoty ............... zł netto + właściwa stawka VAT (…….. zł brutto). WYKONAWCY nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu niewykorzystania wartości umowy przedstawionej w § 3 ust.3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z chwilą osiągnięcia w realizacji pełnej kwoty, o której mowa w § 3 ust. 3. Przedstawione ceny w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (formularz ofertowy) są obowiązujące do 31.03.2011r. § 4 Za realizację niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO odpowiada Kierownik Działu ……Pan …..(tel…….). Do nadzoru z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO nad realizacją przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY wyznacza Pana …. (tel. ….. ). Do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy WYKONAWCA wyznacza Pana ..…..(tel…….). § 5 W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia (bez podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo naliczania kary umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia (bez podatku VAT). Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia. Ponadto ZAMAWIAJĄCEMU poza karami umownymi, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkody poniesionej w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy na zasadach ogólnych. 5. W przypadku nie dotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności naliczone będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 6 Umowa zostaje zawarta do 31.03.2011 r. Umowa wchodzi w życie z dniem …….. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy. § 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8 Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 9 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY, trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2 Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w pkt. 10 musi być złożony w formie pisemnej, napisany na maszynie lub komputerze (wniosek wraz z oświadczeniami może być wypełniony ręcznie). 3 Wniosek wraz z oświadczeniami należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. 4 Wymagane w niniejszym ogłoszeniu dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 5 Do wniosku powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 10 niniejszego ogłoszenia. 6 Treść wniosku musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. 7 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy wniosek podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do wniosku, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania wniosku w formie oryginału (do ewentualnego wykorzystania wzór załącznika nr 7 do ogłoszenia), lub jako kopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie. 8 Wszystkie strony wniosku powinny być ponumerowane, parafowane przez osobę podpisującą wniosek oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 9 Wszelkie poprawki we wniosku muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobę podpisującą wniosek. 10 Wniosek musi być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. 12 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13 Wniosek powinien zawierać: 13.1 Wypełniony wniosek zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o licytacji elektronicznej. 13.2 Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym wniosek, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 13.3 Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 10 ogłoszenia. 14 Opakowanie wniosku: Wykonawca powinien umieścić wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego wg poniższego wzoru: Zarząd Obsługi MSZ 00-580 Warszawa Al. Szucha 23 Na opakowaniu powinien znajdować się napis: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ DLA POTRZEB MSZ. Znak: ZO-7530-10A-2010 Z dopiskiem : Nie otwierać przed godz. 12,00 dnia 22.03.2010r. UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe opisanie opakowania wniosku przez wykonawcę. 15 Tajemnica przedsiębiorstwa: Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również we wniosku. 16. W sprawie procedury należy kontaktować się z Panią Patrycją Wojdyna-Milewską, tel. 022 523 96 07, codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, w godzinach 9.00-14.00. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z Panem Łukaszem Jędrasiem, tel. 022 523 93 61, codzienne, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, w godz. 9.00- 14.00. Ww. osoby nie mają upoważnienia do udzielania wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści ogłoszenia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla wykonawców wiążące.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła