Licytacja L-71-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-71-2011 - Remont gminnych lokali mieszkalnych we Wrocławiu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

63520-2011

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2011-05-04 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont gminnych lokali mieszkalnych we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ulicach: Trzebnicka 13/16, Niemcewicza 34/2, Pl. Staszica 26/12, Paulińska 5a/7, Myśliwska 6/14, Poniatowskiego 22/14. Zakres prac obejmuje m.in.: prace murarsko-tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie, okładzinowe, malarskie, instalacje sanitarne wraz z konieczną wymianą osprzętu, instalacje elektryczne wraz z konieczną wymianą osprzętu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3

Termin wykonania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A I O/Wrocław nr 13 1090 2398 0000 0006 0829 2362 tak, aby kwota wadium znalazła się na koncie Zamawiającego nie później niż w 2 dni od dnia otrzymania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej - podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty numer postępowania i/lub nazwę postępowania. 4.Oryginał dowodu wniesienia wadium w pieniądzu lub jego kserokopię, opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną), należy dołączyć do składanego po licytacji elektronicznej Formularza oferty (wraz Formularzem cenowym i kosztorysami ofertowymi). 5.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość wadium w przypadkach określonych ustawą, tj. gdy: a)Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach zawartych w ofercie, b)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. W przypadku gwarancji, to Zamawiający decyduje o uznaniu danych okoliczności, przyczyn za udowodnione. 6.Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – ul. Grabiszyńska 257, Wrocław, pok. 101 w terminie nie później niż w 2 dni od dnia otrzymania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu: prac remontowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym w ramach jednej umowy o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł, z podaniem zakresu prac każdego zrealizowanego zamówienia, wartości, terminu realizacji, adresu miejsca wykonania zamówienia, nazwy i adresu zleceniodawcy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy, posiada wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny na stronie Zamawiającego www.zzk.wroc.pl, jako załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z dokumentami, o których mowa w Sekcji III- rozdz. III.3 i III.4 niniejszego ogłoszenia należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na modernizacje gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu. Nr postępowania ZZK-WP/3408/53/11. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku: a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) składają oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z dokumentami (złożonymi prze każdego wykonawcę) potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia. 3.PEŁNOMOCNICTWO - Gdy Wykonawcę (w tym spółkę cywilną) reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo (posiadające zakres pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę. W razie złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w tym pełnomocnictwie (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną). 4.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w składanym po licytacji elektronicznej Formularzu oferty, tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku wskazania podwykonawców Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach umowy. 5.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 6.Wykonawca określi we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone powinny być dołączone do Wniosku w oddzielnej kopercie.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z ustawą Pzp, możliwość zmiany wykonania zamówienia w przypadku: a)dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile Wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, b)katastrofy budowlanej, c)konieczności wykonania robót dodatkowych, d)działania siły wyższej i osób trzecich, e)wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wyłączenia lokalu z umowy. 2.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 2. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl jako Wykonawca. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 3. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na modernizację gminnych lokali mieszkalnych będzie licytacją 1-etapową. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000 PLN. 7.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za modernizacje gminnych lokali mieszkalnych wskazanych w SEKCJI II niniejszego ogłoszenia - 166 226,43 PLN. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-13 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul. Grabiszyńska 257, W-w, pok. 13, parter lub Kancelaria Ogólna ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, W-w; pocztą na adres ZZK, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 W-w.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2011-05-04 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-04 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy umieszczonym na stronie www.zzk.wroc.pl jako Załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Dokumenty na stronie Zamawiającego – I. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - załącznik nr 1. Wzór, Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp – załącznik nr 2. Wzór, Doświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3. Wzór, Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – załącznik nr 4. Opis przedmiotu zamówienia – Przedmiary – załącznik nr 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 6. Wzór umowy – załącznik nr 7. II. Załączniki jakie Wykonawca ma złożyć na wezwanie Zamawiającego po licytacji elektronicznej: Wzór, Formularz oferty – załącznik nr 1. Wzór, Formularz cenowy – załącznik nr 2. 2.Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 3.Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wypełniony FORMULARZ OFERTY, FORMULARZ CENOWY i KOSZTORYSY OFERTOWE sporządzone zgodnie z przedmiarami zamieszczonymi na stronie internetowej, z których wynikać musi cena oferty brutto, ustalona w trakcie licytacji i w którym ceny jednostkowe będą wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4.O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu FORMULARZA OFERTY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM i KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH. 5.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: a)Cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz składniki cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie oraz zysk należy ująć w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do złożenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego po licytacji). Cenę oferty brutto należy podać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Składniki cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie oraz zysk z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. b)Cena oferty brutto podana w Formularzu oferty musi wynikać z Formularza cenowego. Wykonawca musi podać w Formularzu Cenowym (wzór Załącznik nr 2 do złożenia przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego po licytacji) cenę brutto za lokal wynikającą z załączonych kosztorysów ofertowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. c)W kosztorysach ofertowych muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. d)W przypadku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w art. 87 ust 2 pkt 2, za prawidłowo podaną Zamawiający przyjmie cenę jednostkową i/lub wartość za część zamówienia. e)Cena oferty winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w STWIOR, przedmiarach i wzorze umowy i musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. nr 80 poz.867) na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego przedmiaru robót (* powołany przepis wprawdzie nie obowiązuje jednak Zamawiający wskazuje by Wykonawcy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego zastosowali zasady określone w tekście tego przepisu). f)Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. g)Oferowane ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiarów, jak i również koszty wykonywania prac tymczasowych (tj. tych, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót, a są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarach) oraz koszty prac towarzyszących, takich jak roboty przygotowawcze, porządkowe a także koszty wymaganych opinii, odbiorów i koszty wykonania dokumentacji powykonawczej. h)Sumaryczne wartości poszczególnych elementów scalonych /części jak również łączna końcową cenę kosztorysowa należy podać w zaokrągleniu do 1 grosza. i)Cena oferty, przedstawiona przez Wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. j)Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego - ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.). Do rozliczeń w trakcie realizacji umowy służyć będzie zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazana przez Wykonawcę cena oferty brutto. k)Określona przez Wykonawcę cena oferty, tj. poszczególne ceny jednostkowe, składniki cenotwórcze i wynikająca z nich wartość oferty nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych, koszty zagospodarowania odpadów itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. l)Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła