Licytacja L-72-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-72-2010 - Dostawa ogumienia do pojazdów służbowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział ds. Zamówień Publiczn, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Adres pocztowy: Mogilska 109
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-571
Tel.: 12/ 61-54-862, Faks: 12/ 61-54-887
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

57799-2010

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ogumienia do pojazdów służbowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego ogumienia dla samochodów służbowych Policji woj. małopolskiego. Zamówienie obejmuje wszystkie rodzaje ogumienia tj. opony letnie, zimowe, wielosezonowe. Dostarczane ogumienie nie może być wyprodukowane wcześniej niż w 2009 roku. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia (załącznik dostępny na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1). Przedmiotowy załącznik jest jednocześnie formularzem cenowym. 2. Opony muszą być wolne od wad produkcyjnych i materiałowych oraz spełniać najwyższe wymagania w zakresie przyczepności, prowadzenia i bezpieczeństwa podczas jazdy w różnych warunkach pogodowych i dużych przeciążeniach. 3. Bieżnik ogumienia ma odprowadzać nadmiar wody by uniknąć efektu aquaplaningu. 4. Wykonawca dostarczy opony spełniające wszelkie wymagania techniczne zgodne z Polskimi normami i przepisami UE. W szczególności opony muszą spełniać normę ISO 14001 lub równoważną oraz spełniać normy wskazane przez Europejską Komisję Gospodarczą (E.C.E.). 5. Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.). 6. Ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości poziomu hałasu mierzonego zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej 2001/43/WE. Oferowane opony muszą posiadać oznakowanie pod kątem limitu hałasu. 7. Zamawiający oczekuje zaoferowania marek opon spośród poniżej wymienionych: Dębica, Kormoran, Bridgestone, Goodyear, Dunlop, Michelin, Continental, Barum, Pirelli, Firestone, Kleber, BF Goodrich, Matador, Fulda. 8. W ust. 7 niniejszego rozdziału Zamawiający określił przedmiot zamówienia przez wskazanie pożądanych producentów. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia opon równoważnych, nie gorszych od wskazanych. Wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy. 9. Zamawiający może żądać przy każdej dostawie dokumentów potwierdzających, że dostarczane opony spełniają normy i wymagania o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego rozdziału. 10. Wykonawca udzieli co najmniej identycznego okresu gwarancji na dostarczone przez siebie ogumienie, jakiego udzielił ich producent z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 12 miesięcy daty każdej dostawy. 11. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw ogumienia z zaproponowanym bieżnikiem przez okres obowiązywania zawartej umowy. 12. Ponadto, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odbierania od Zamawiającego i utylizowania zgodnie z prawem zużytych opon, w ilości nie większej niż dostarczane. 13. Miejscem dostawy są magazyny Zamawiającego zlokalizowane: a) w Krakowie, ul. Konarskiego 43, b) w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 9, c) w Tarnowie, ul. Jastruna 4. 14. W przypadku uszkodzeń opon powstałych w wyniku transportu do magazynu zamawiającego lub wad ukrytych, które powstały w trakcie produkcji a ich ujawnienie przed założeniem na tarcze koła było niemożliwe, Wykonawca zapewni bezzwłoczną wymianę uszkodzonego egzemplarza na fabrycznie nowy na własny koszt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji dostawy – sukcesywne dostawy ogumienia w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie dłużej niż do wykorzystania wartości zawartej umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, tj. do dnia 23 marca 2010 r. do godz. 11:00. 3. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 65101012700055841391200000 z dopiskiem „Wadium w licytacji elektronicznej – nr sprawy: ZP-22/2010”, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 4. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Zespole ds. Zamówień Publicznych KWP, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do wniosku. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 ogłoszenia zostanie dokonana w następujący sposób: za spełniający warunek, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt. 2) i 3) ogłoszenia zostanie uznany Wykonawca, który wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Za dostawę spełniającą warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna taką dostawę ogumienia wykonaną lub wykonywaną w przeciągu 12 miesięcy, której wartość netto była większa lub równa kwocie 150 000,00 zł.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przed zawarciem umowy dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, a która spowodowałaby, że doszłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych we wniosku, które były oceniane w toku postępowania.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja prowadzona będzie na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą , znajdującej się na stronie internetowej: www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie, podczas której uzyskają LOGIN i hasło. 3. Wykonawca, chcąc uczestniczyć w licytacji elektronicznej wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej: http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1 4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 5. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostawy oraz inne koszty z tym związane. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie o wartości 100,00 zł, zaś cena wywoławcza wynosi: 350 000,00 zł. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-23 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Zespół ds. Zamówień Publicznych – pok. 101B.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie: a. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 65101012700055841391200000, b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, Dz. U. z 2004 r. nr 145, poz. 1537). 3. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w pieniądzu, kwota zabezpieczenia zostanie wpłacona przez niego, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Zabezpieczenie wnoszone w formach niepieniężnych: a) zostanie wystawione z terminem ważności na cały okres obowiązywania umowy; b) musi zawierać zapis, że wezwanie do zapłaty może być doręczone do gwaranta/ poręczyciela w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego terminu realizacji umowy. LUB Zabezpieczenie zostanie wystawione z terminem ważności o 15 dni dłuższym niż termin obowiązywania umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w Zespole ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r., poz. 171, poz. 1058) tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła