Licytacja L-72-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-72-2011 - zakup krzeseł dla Uniwersytetu Przyrodniczego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 28 m. 407
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-637
Tel.: 061 848 70 43, Faks: 061 848 70 43
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

66512-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup krzeseł dla Uniwersytetu Przyrodniczego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 660 szt. krzeseł według wzoru dla Domów Studenckich Uczelni przy ul. Piątkowskiej 94 o parametrach nie gorszych niż: Krzesło typu ISO • Stelaż krzesła powinien być wykonany z profilu owalnego stalowego wykończonego farbą proszkową w kolorze – RAL 9005 • Krawędzie elementów stelaża powinny być zaokrąglone o promieniu zaokrąglenia minimum 2 mm. Końcówki rur stelaża zaślepione zaślepkami w kolorze stelaża. • Oparcie i siedzisko krzesła powinno być tapicerowane tkaniną w gatunku I. • Tkanina OBAN - 100% włókno polyolefin o ścieralności 40 tyś. cykli w skali Martindale • Kolor tkaniny: granat zgodnie z klasyfikacją producenta Nowy Styl oznaczony symbolem EF-010 • Niepalność: papieros PN-EN 1021.1 • Oparcie i siedzisko krzesła powinny być profilowane. - warstwa podtrzymująca oparcia i siedziska powinna być wykonana ze sklejki liściastej o grubości nie mniejszej niż 10 mm. • Meble muszą spełniać wymagania określone w normach PN-F-06001-1:1994 oraz PN-F-06001-1:1994/Az1:2000. • Meble muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe określone w normie PN-EN 1728:2004. • Meble muszą być dostarczone w stanie zmontowanym. • Mebel powinien być zgodny z w/w rysunkiem Dostarczyć: - świadectwo z badań wytrzymałościowych oraz stateczności krzesła ISO - atest na zastosowaną farbę proszkową - atest na zastosowaną tkaninę obiciową ( palność i odporność na ścieranie) - atest na materiał spieniony w siedzisku i oparciu ( palność ) Podstawowe wymiary krzesła: - wysokość nie mniejsza niż 820 mm, - szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 545 mm, - wysokość oparcia nie mniejsza niż 350mm, - wysokość od podłoża do siedziska 470 mm, - głębokość siedziska nie mniejsza niż 415 mm, -szerokość siedziska nie mniejsza niż 475 mm. Przeznaczenie : Krzesła będą służyć do wyposażenia pokoi studenckich, pokoi nauki i pomieszczeń np. świetlica.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.11.20.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie zrealizowane przez okres 30 dni licząc od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Inne dokumenty

1. Oświadczenie o dostawie oferowanego przedmiotu zamówienia ( załącznik Nr 6 do ogłoszenia – wzór dostępny na stronie www.up.poznan.pl ) 2. Oświadczenie gwarancyjne – (wg załącznika nr 5 do ogłoszenia – wzór dostępny na stronie www.up.poznan.pl.) 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu oceny zgodności parametrów oferowanego produktu ( krzesła ) z zapisami SIWZ na stronie 1 i 2 ( opis techniczny przedmiotu zamówienia ) załączył do wniosku o dopuszczenia do udziału w licytacji elektronicznej oferowane krzesło.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.puls.edu.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a. Z platformy mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój otrzymany login, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia). c. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące warunki: 1. być wyposażony w procesor MHZ i posiadać co najmniej 512 MB pamięć RAM, 2. posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy/Linux, 3. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Internet Explorer 6,0 lub nowszy, Firefox 2.0. lub nowszy, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę 660 szt. krzeseł będzie licytacją jednoetapową. 2. Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach - grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający określił kwotę wywoławczą – 64.944,00 PLN brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-14 09:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 407 - Biuro Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-05 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w projekcie umowy wg Załącznika nr 7 do ogłoszenia - – wzór dostępny na stronie www.up.poznan.pl.). Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający wymaga, aby potencjalny oferent udzielał minimum 36 miesięcy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, a czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia nie przekraczał 3 dni roboczych oraz wymianę krzesła na nowe po trzech naprawach gwarancyjnych 2. CENA - wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia 3. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów: a. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem do momentu otwarcia licytacji, za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, który należy złożyć pisemnie. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. b. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. c. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jerzy Wiak, tel. 061 846 61 57 - w sprawach dotyczących procedury postępowania: Monika Spychała, e-mail: zampub@up.poznan.pl, tel. 061 848 70 43 4. Adres strony na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl. 5. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: a. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akcepcje warunków licytacji i postanowień umowy. b. Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII i VIII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór dostępny na stronie www.up.poznan.pl. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. c. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy Wykonawców reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. d. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. e. Koperta wraz z krzesłem musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój nr 407 – Biuro Zamówień Publicznych UP, do dnia 14 kwietnia 2011 r. do godz. 09:30 i opatrzona w widocznym miejscu napisem:" Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę krzeseł na potrzeby Domów Studenckich UP przy ul. Piątkowskiej 94 - nie otwierać przed 14 kwietnia 2011 r. godz. 10:00.”

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła