Licytacja L-72-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-72-2012 - Projekt kanalizacji w m. Elizówka

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Niemce, Gmina Niemce
Adres pocztowy: Lubelska 121
Miejscowość: Niemce, Kod pocztowy: 21-025
Tel.: 817561039, Faks: 817561790
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

53499-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-23 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt kanalizacji w m. Elizówka
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji w m. Elizówka Niniejszą dokumentacją należy opracować na podstawie koncepcji kanalizacji dla Gminy Niemce - dotyczącej całej miejscowości Elizówka. - załącznik nr 1a do niniejszego opisu zamówienia zamieszczonej na stronie zamawiającego: www.niemce.pl W szczególności zamówienie obejmuje: 1)opracowanie projektu budowlanego - 5 egz. 2)opracowanie projektu wykonawczego - 5 egz. 3)opracowanie map do celów projektowych i opiniodawczych 4)pozyskanie na rzecz zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 5)pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 z późniejszymi zmianami 6)uzyskanie warunków od zarządcy drogi oraz zarządców mediów ( gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja) na budowę sieci jw. 7)wykonanie projektów branżowych usunięcia kolizji z innymi sieciami, w razie ich wystąpienia 8)wykonanie kosztorysów inwestorskich 9)wykonanie przedmiarów robót 10)opracowanie informacji BIOZ 11)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 12)Złożenie w Starostwie Powiatowym w Lublinie, w imieniu zamawiającego, wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. 13)Odebranie prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę i dostarczenie jej do zamawiającego. Ponadto zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września 2004 r.) Projekt budowlany należy opracować w oparciu o poniższe informacje takie jak: 1.Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Niemce - część dotycząca miejscowości Elizówka. 2.Warunki techniczne wydane przez miejskie przedsiębiorstwo MPWiK w Lublinie Sp.ZO.O, które przyjęcie ścieków z Gminy Niemce w ilości nie większej niż 20,21 m/s s w Rejonie alei Spółdzielczości Pracy do projektowanego kolektora K w dzielnicy Bursaki. oraz dzielnicy Rudnik 3.Liczba ludności w m. Elizówka w.g wykazu na dzień 15.12.2011 r wynosi 835 mieszkańców 4.Projekt kanalizacji grawitacyjnej powinien obejmować kolektor główny wraz z przykanalikami, przejścia pod drogą krajową nr 19,drogą powiatową 2216 L i drogami gminnymi. 5. Zakres obszaru, objętego projektowaniem wyznaczają granice ewidencyjne miejscowości Elizówka, a od strony północnej planowana obwodnica Lublina. Kolektor główny od strony północnej należy zaprojektować do planowanej obwodnicy do skrzyżowania drogi gminnej 106056 L z planowaną obwodnicą, a w przypadku skrzyżowania drogi powiatowej 2216 L z planowaną obwodnicą w m. Dys, należy wyprowadzić kolektor główny za planowaną obwodnicę w kierunku północnym (uwzględnić przejście przez obwodnicę). i zaprojektować w taki, żeby był zgodny z koncepcją kanalizacji, tzn. w sposób umożliwiający przyszłe dalsze skanalizowanie pozostałych przylegających obszarów za planowaną obwodnicą na podstawie koncepcji kanalizacji Gminy Niemce. Zamawiający nie wymaga projektowania przykanalików za linią obwodnicy w kierunku północnym. Zamawiający wymaga tylko wyprowadzenie kolektora głównego za linię obwodnicy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.20.00-1
Dodatkowe przedmioty 71.24.40.00-0
71.22.22.00-2

Termin wykonania zamówienia:
30.09.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść do dnia 16.03.2012 r. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ) UWAGA Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy p.z.p, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Urzędu Gminy w Niemcach przed upływem terminu określonego powyżej. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w : BS NIEMCE 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach , dokumenty te należy dołączyć do w/w wniosku. 5. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, terminu zwrotu wadium zawarto art.45-46 ustawy pzp..

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 2. Ponadto do wniosku należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) kserokopię dowodu wniesienia wadium 3. W przypadku Wykonawców składających wspólny wniosek, każdy z Wykonawców musi złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. b) - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , składane jest przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Ponadto, każdy ze wspólników spólki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 5. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania. 6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z zastrzeżeniem art, 26 ust 3 ustawy Prawa zamówień publicznych

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmianę umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp dotyczących terminu wykonania zamówienia: Termin wykonania dzieła może ulec przedłużeniu na skutek zajścia okoliczności, za które Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności pozyskanie na rzecz zamawiającego pozwoleń właścicieli terenów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz trudności związanych z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 z późniejszymi zmianami wynikających nie z winy Przyjmującego Zamówienie.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.niemce.bip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne:a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejstrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejstrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: komputer klacy PC(lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączoną do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja będzie jednoetapowa. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich oraz ewentualnie w groszach;grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżącą będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość: 30 000 zł. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 100 zł. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto..

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Niemce w Niemcach ul. Lubelska 121, 21- 025 Niemce (II piętro, pokój 204 - Sekretariat Urzędu Gminy Niemce).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-23 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-23 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego z dopiskiem - zabezpieczenie na: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji w m. Elizówka Zabezpieczenie wnosi się na rachunek bankowy nr: BS Niemce 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia. 8. Kwota o której mowa w punkcie 7 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wad

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy(wzór umowy) zawarte są na stronie http://www.niemce.bip.lublin.pl/index.php?menu=ogloszenia&stage=przetargi

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła