Licytacja L-72-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-72-2016 - Wyroby biurowe

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dowództwo 1 Brygady Logistyczne, MON
Adres pocztowy: Powstańców Warszawy 2
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-915
Tel.: 261 411 640, Faks: 261 411 234
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

80830

Termin otwarcia licytacji:

2016-05-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyroby biurowe
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do pisania i korygowania w 39 pozycjach, dostawa materiałów biurowych do oprawy dokumentów, kopert i zeszytów w 66 pozycjach, dostawa wyposażenia i akcesoriów biurowych w 35 pozycjach. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia powinny; być dopuszczone do obrotu i fabrycznie nowe, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, w oryginalnych fabrycznych opakowaniach i pochodzić z bieżącej produkcji. Na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 24.miesiecznej gwarancji w treści zgodnej z gwarancją producenta. Wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, obowiązkowo podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2012 r. o systemie oceny i zgodności ( tj. z 2014 r. Dz. U. poz.1645 ze zm. ). Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały opisane lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy znaku towarowego, którym oznaczony jest wyrób równoważny.Produkty będą dostarczane partiami na zlecenie Zamawiającego złożone z 3 dniowym wyprzedzeniem. Pierwsza partia dostawy w ciągu 14 dni o dnia zlecenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.20.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
01.12.2016 r. lub do wyczerpania przedmiotu umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego NBP O/Bydgoszcz nr 08 1010 1078 0059 3313 9120 0000 z adnotacją: Wadium – nr sprawy 02/Szkol/D/16. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt 45 ust.6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć do sekcji zamówień publicznych Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 3. Dla swojej ważności bankowa gwarancja wadialna lub ubezpieczeniowa lub poręczenia powinny być bezwarunkowe oraz nieodwołalne, a poza tym zawierać w swojej treści: a) wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela/banku), b) wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić, c) określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje (z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany), d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium, e) wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. f) termin, w jakim musi być zgłoszone żądanie wypłaty kwoty wynikającej z gwarancji. Musi to być termin, w którym zamawiający, działając bez zbędnej zwłoki, będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu ważności gwarancji. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. (wyrok SN sygn. III CZP 164/94 ). 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa w art. 46.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 44 ustawy na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 44 ustawy na zasadzie spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 44 ustawy na zasadzie spełnia/nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 44 ustawy na zasadzie spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 44 ustawy na zasadzie spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
W zakresie potwierdzenia, że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają określonym wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji należy przedłożyć wykaz oferowanych produktów zawierających nazwę producenta i nazwę handlową produktu. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował równoważny produkt zobowiązany jest również wykazać, że oferowany produkt równoważny spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia poprzez przedstawienie jego opisu, podanie nazwy znaku towarowego oraz stosownego dokumentu potwierdzającego opis. Dokument powinien wystawić producent, dystrybutor lub uprawniony urzędowo organ. Brak wykazania równoważności skutkować będzie nie zaproszeniem wykonawcy do udziału w LE na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Inne niewymienione dokumenty

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w: postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w LE tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Tak. Możliwość zmian oferowanego asortymentu na inny równoważny, w przypadku wycofania wyrobu z rynku lub jego niedostępności. Warunkiem będzie bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o powstałej obiektywnej nie przewidywalnej sytuacji wraz przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających okoliczności i równoważność.

Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu do składania ofert w licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://1blog.wp.mil.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl – nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. Po zarejestrowaniu się w systemie https://licytacje.uzp.gov.pl, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 4. Wymagania techniczne: komputer klasy PC ( lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-04-15 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

).Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2).W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3).W toku licy

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-05-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-05-05 10:53:05

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany jak dla wadium z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy 02/Szkol/D/16, wyroby biurowe. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna należy dostarczyć w oryginale do kasy Zamawiającego najpóźniej przed podpisaniem umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.1 pkt. 1- 5 ustawy. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, uchylanie się wykonawcy od wniesienia zabezpieczenia uniemożliwia podpisanie umowy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: a) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: - nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, - wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie: miejsca, ilości, terminu, asortymentu, b) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1,2 i 3 ustawy, 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w umowie zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia stosownej kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust.2 pkt 1- 3 ustawy. 8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ust. 1.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wyroby będą dostarczane partiami na zlecenie Zamawiającego złożone z 3 dniowym wyprzedzeniem. Pierwsza partia dostawy w ciągu 14 dni o dnia zlecenia. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatności będą realizowane przelewem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i wystawienia faktury przez Wykonawcę. 2. Umowę uważa się za wykonaną gdy dostawa została dostarczona do miejsca przeznaczenia, z chwilą jej odbioru jakościowego i ilościowego, potwierdzonego przez Zamawiającego. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenie konta Zamawiającego. GWARANCJA 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby: a) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, c) nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady. 3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 24. miesięcy, zgodnej z treścią gwarancji producenta licząc od daty podpisania protokółu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów poprzez dostarczenie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji lub rękojmi. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszt transportu ponosi Wykonawca. 5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie od nowa. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 6. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 7. Gwarancja obejmuje również wyroby nabyte u kooperantów. 8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 9. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w dostarczonych wyrobach Wykonawca: a) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 14 dni licząc od daty jego otrzymania, b) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 7 dni licząc od daty rozpatrzenia, c) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów, jeśli nie wymieni wadliwego wyrobu. 10. Reklamacja nierozpatrzona w terminie będzie uznana za rozpatrzoną . KARY UMOWNE 1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych w formie potrącenia z zabezpieczenia: a) kwoty w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy: • Wykonawca odmówi realizacji umowy lub od niej odstąpi; • Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy; b) kosztów w ramach wykonania zastępczego; c) kwoty w wysokości 0,5% ceny nie dostarczonego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień roboczy opóźnienia, d) kwoty w wysokości 0.1% ceny w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki, w ramach gwarancji, za każdy dzień roboczy opóźnienia, 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym realizacji umowy w sposób niezgodny z jej treścią lub w sposób uniemożliwiający jej terminową realizację. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o przyczynach nienależytego wykonywania umowy. 5. Zamawiający zapłaci wykonawcy następujące kary umowne: a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia uwidocznionej w ofercie; b) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia, zamawiający zapłaci wykonawcy 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia uwidocznionej w ofercie za każdy dzień zwłoki. INNE POSTANOWIENIA 1. Towar dostarcza do wskazanego magazynu w siedzibie Zamawiającego Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przewiduje się możliwość zmian umowy w zakresie zmiany asortymentu oferowanego na równoważny, w przypadku wycofania wyrobu z rynku lub jego niedostępności. Warunkiem będzie bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o powstałej obiektywnej nie przewidywalnej sytuacji wraz przedstawieniem stosownych dokumentów potwierdzających okoliczności i równoważność. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 5. Zmian postanowień umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się poprzez Kancelarię Zamawiającego. 7. Spory wynikłe z niniejszej umowy nie rozwiązane polubownie rozstrzygać będzie sąd powszechny w Bydgoszczy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu ujętego przez wykonawcę w specyfikacji cenowej , tzn. wartość przedmiotu umowy brutto nie może być wyższa niż cena zaoferowana w licytacji. 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem do momentu otwarcia licytacji. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 3.Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany niezwłocznie po wysłaniu faksu przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 4.Informacje dotyczące przebiegu postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce Moje wiadomości. 5.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Przewodniczący komisji przetargowej: mjr Maciej BOJAKOWSKI – faks +48 261 411 234 6.Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do wniosku. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający żąda, aby wykonawca wraz z wnioskiem przedstawił dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli. Wymagane dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7.Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 8.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: Przetarg – wyroby biurowe sprawa 02.Szkol.D.16 - nie otwierać przed 15.04.2016 r. godz. 10:00. 9.Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum zamawiający zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy może żądać od wykonawcy odpisu umowy regulującej ich współpracę. 10.Wzory załączników oraz opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 11.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 12.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. 13.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie lub faxem, wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub treści opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim ujawnionym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. 14.Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy 15.Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca najpóźniej w ciągu 3 dni prześle drogą faksową zamawiającemu opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta i specyfikację cenową oferowanego przedmiotu zamówienia na nr urządzenia faksowego 261 417 504. Oferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem i wymogami zamawiającego oraz nie przesłanie ww. specyfikacji w terminie traktowane będzie jako uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła