Licytacja L-72-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST-nowak-wyk z ofertą o wartości 50PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST-nowak-wyk - Eliza, Firma
Żółta2 m. 5
87-201, Gdynia


Ogłoszenie o zamówieniu L-72-2018 - UG_TEST_OP113

Dane zamawiającego


Nazwa: OP113_ZAM, OP113
Adres pocztowy: UGUG m. 22
Miejscowość: UG, Kod pocztowy: 22-222
Tel.: 2222222222222, Faks: 22222222222222
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

151515/27

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:47:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST_OP113

Roboty budowlane

DFHDSFHDFNHDFHNDSFN

WWW.FWEFWF

WEFGAEWSGSWGH

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


SFBHSFBNFNSF

SFNNNSFNSFNS

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


NSFNSFNSFNS

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:46:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:47:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 18:48:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


DFGN

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


DFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


DFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


DNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


DFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

XIII. Informacje dodatkowe


DFNNNNNNNN

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła