Licytacja L-73-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-73-2009 - Projekt dla przebudowy alei Beliny Prażmowskiego

Dane zamawiającego

zikit, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Centralna 53
31-586, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

71393 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-20 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy alei Beliny Prażmowskiego w Krakowie. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 3 (zakres rzeczowy). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 206.000 euro.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający nie podaje ceny wywoławczej brutto za całość. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 2000 PLN brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, chyba że cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-13 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, a w szczególności wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2006 roku wykonali co najmniej dwa podobne opracowania projektowe. b) osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp – wg zał. nr 1; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 2; d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego; e) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30.11.2009r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5% ceny ofertowej.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zikit.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są na stronie www.zikit.krakow.pl (załącznik nr 4)

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 111), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy alei Beliny Prażmowskiego w Krakowie. Znak sprawy 4/V/2009. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012-616-71-34, Maria Mrugalska-Kuzak - Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji - tel. 012-616-72-37. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy (w szczególności przedłużenie terminu realizacji), na etapie realizacji prac jeżeli występują następujące przesłanki: 1) w związku z przedłużającym się postępowaniem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania, 2) w związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Wydział Skarbu Miasta dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziana jest przedmiotowa inwestycja, 3) z uwagi na opóźnienia w projektach uzbrojenia, co z kolei opóźniło dokonania uzgodnień ze ZKUPSUT, 4) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe, co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Informacje o wadium:

nie wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-13 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-20 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-13 15:04:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła