Licytacja L-73-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-73-2011 - Dostawę polimerów do odwadniania osadów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: PWiK Olecko, Przedsiębiorstwo Wododciągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Tunelowa 17 m. -
Miejscowość: Olecko, Kod pocztowy: 19-400
Tel.: 875230097, Faks: 875230097
Rodzaj zamawiającego: spólka będąca własnością JST

Numer ogłoszenia w BZP:

66368-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę polimerów do odwadniania osadów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa polimerów do odwadniania osadów pościekowych. Osad do odwadniania jest przetworzony w ciągu do autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu. Temperatura osadu przed odwodnieniem wynosi 25-45C. Sucha masa osadu przed odwadnianiem waha się w zakresie 3-5 % s.m. Urządzeniem odwadniającym jest wirówka dekantacyjna GEA Westfalia o wydajności 10 m3/h. Stacja polimeru przystosowana jest do polimerów w postaci proszku. Roczne zużycie polimeru wynosi ok. 8400 kg. Miesięczne zużycie wynosi ok. 700 kg/m-c. Wymagana sucha masa osadu po odwodnieniu: większa lub równa 18,0 % s.m.o. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dobór polimerów do komunalnych osadów ściekowych, określony na podstawie testów wykonanych w skali technicznej. Skala techniczna polega na odwodnieniu 50 m3 osadów, doboru odpowiednich stężeń i nastaw wirówki odwadniającej. Ilość polimeru konieczna do przeprowadzenia (na próbie 50 m3 osadów) testów technicznych powinna mieścić się w zakresie 30-50 kg. Osady ściekowe po zastosowaniu wskazanego przez Dostawcę polimeru powinny być odwodnione do zawartości suchej masy osadu nie mniejszej niż 18 % i zawartość zawiesiny 2700mg/l. Test powinien potwierdzić rodzaj, stężenie i dawkę polimeru pobranego z oryginalnych opakowań oraz sugerowane nastawy wirówki odwadniającej. Powinien być przeprowadzony przez uprawnionych przedstawicieli dostawcy w obecności wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą mieli zapewniony nieograniczony dostęp do wszelkich czynności danych związanych z przeprowadzanymi testami. Wyniki przeprowadzonej próby zostaną przedstawione protokolarnie na karcie testowo – sprawdzającej – zał. Nr 3 SIWZ Zamawiającemu. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testu poniesie Dostawca. Analizy laboratoryjne wykona Zamawiający na koszt Dostawcy. Próby osadu oraz odcieku zostaną pobrane w obecności przedstawiciela dostawcy i przekazane do laboratorium PWIK w Ełku. W uzgodnionym terminie Zamawiający przygotuje posiadane urządzenia, służące odwodnieniu osadów:  Stację roztwarzania i dozowania polimeru,  Wirówkę odwadniającą,  Nieodpłatną obsługę urządzeń. Testy należy z potwierdzeniem uzyskanych parametrów uzyskać do 09.05.2011r. Karta testowo – sprawdzająca stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.54.20.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie dostaw: 01.07.2011r. Zakończenie dostaw: 30.06.2014r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Dopuszczalne formy wniesienia wadium: 1) w pieniądzu na konto numer: Bank Spółdzielczy w Olecku 62 9339 0006 0000 0005 0236 0001, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania wniosków o dopuszczenie do licytacji tj. 09.05.2011r spowoduje niedopuszczenie oferenta do licytacji. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczeń lub gwarancji należy złożyć oryginały tych dokumentów.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 dostawy o wielkości 5000 kg rocznie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe, a w przypadku dostawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie lata/rok obrotowe/-y

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Karta testowo – sprawdzająca.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w zakresie: a) co do terminu wykonania dostawy z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania dostaw, b) co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taka zmianę, c) co do osób reprezentujących strony w procesie realizacji zamówienia, d) co do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamówienia, wynikające z bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków, e) zmian stawek podatku VAT w czasie obowiązywania umowy. f) przewiduje się waloryzację cen, przeprowadzaną dwa razy w czasie obowiązywania umowy, dnia 30 czerwca 2012 i 2013 roku.. Waloryzacja może być prowadzona w górę lub w dół. Podstawą waloryzacji będzie cena hurtowa akrylonitrylu określana na giełdzie Acrylonitrile TECNON prices in Europe z ostatniego miesiąca poprzedzającego waloryzację (z maja). Kurs Euro na podstawie średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy. Szczegółowe warunki dostaw zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Obliczenie waloryzowanej ceny polimeru odbywać się będzie na podstawie następującego wzoru. Pn = Po + 06(ACN (n-1) -ACN9n-12) Pn – cena na kolejny rok wprowadzana 30 czerwca n - roku P0 – cena z kończącego się roku, ACN(n-1) – cena netto 1 kg akrylonitrylu w miesiącu poprzedzającym indeksację ACN(n-12) – cena netto 1 kg akrylonitrylu w miesiącu n-12. Stosując współczynnik 0.6 Do obliczenia waloryzacji ceny należy stosować arkusz kalkulacyjny stanowiący załącznik nr 2 – obliczenia indeksacji.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://pwikolecko.internetdsl.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy licytacyjnej w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie. https://licytacje.uzp.gov.pl .Obowiązek rejestracji obejmuje zarówno wykonawców jak i zamawiających. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Sposób rejestracji podany jest na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl zakładka rejestracja. Login zamawiającego: 95G. Wymagania te to: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W czasie sesji każdy z Dostawców może złożyć dowolną ilość postąpień. W przypadku braku postąpienia przez któregokolwiek Dostawcy , Zamawiający nie będzie kwalifikował do kolejnych etapów Dostawców, którzy nie złożyli żadnego postąpienia. Wykonawca, który nie zostanie zakwalifikowany do kolejnego etapu, pozostaje uczestnikiem licytacji, lecz pozbawiony jest możliwości składania kolejnych postąpień. Natomiast w przypadku, gdy żaden z wykonawców w danym etapie nie złoży żadnego postąpienia, licytacja zostanie zamknięta z końcem tego etapu.

Minimalna wysokość postąpienia

5.00 grosze

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2011-05-16 14:00:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2011-05-17 10:00:00

Termin zakończenia: 2011-05-17 14:00:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2011-05-18 10:00:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-05-12 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

PWiK Sp. z o.o. 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-18 14:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w zakresie: a) co do terminu wykonania dostawy z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania dostaw, b) co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taka zmianę, c) co do osób reprezentujących strony w procesie realizacji zamówienia, d) co do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamówienia, wynikające z bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków, e) zmian stawek podatku VAT w czasie obowiązywania umowy. f) przewiduje się waloryzację cen, przeprowadzaną dwa razy w czasie obowiązywania umowy, dnia 30 czerwca 2012 i 2013 roku.. Waloryzacja może być prowadzona w górę lub w dół. Podstawą waloryzacji będzie cena hurtowa akrylonitrylu określana na giełdzie Acrylonitrile TECNON prices in Europe z ostatniego miesiąca poprzedzającego waloryzację (z maja). Kurs Euro na podstawie średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy. Szczegółowe warunki dostaw zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Obliczenie waloryzowanej ceny polimeru odbywać się będzie na podstawie następującego wzoru. Pn = Po + 06(ACN (n-1) -ACN(n-12) Pn – cena na kolejny rok wprowadzana 30 czerwca n - roku P0 – cena z kończącego się roku, ACN(n-1) – cena netto 1 kg akrylonitrylu w miesiącu poprzedzającym indeksację ACN(n-12) – cena netto 1 kg akrylonitrylu w miesiącu n-12. Stosując współczynnik 0.6 Do obliczenia waloryzacji ceny należy stosować arkusz kalkulacyjny stanowiący załącznik nr 2 – obliczenia indeksacji.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła