Licytacja L-73-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-73-2013 - akumulatory kwasowe

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

700330-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-11 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
akumulatory kwasowe
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy akumulatorów kwasowych do samochodów służbowych Policji, fabrycznie nowych, posiadających atesty i certyfikaty producenta, wolnych od wad fizycznych i prawnych o parametrach technicznych, jakościowych i w ilościach określonych poniżej: 12V 60Ah prawy+ 600 242/175/190 - 120 szt. 12V 70Ah prawy+ 700 278/175/190 - 105 szt. 12V 100 Ah prawy+ 800 355/175/190 - 50 szt. 12V 110Ah prawy+ 900 395/175/190 - 20 szt. 12V 180Ah lewy+ 1000 515/225/220 - 14 szt. 12V 95Ah lewy + 720 306/175/225 - 12 szt. Za maksymalne wymiary należy rozumieć wymiary podstawy akumulatora (długość x szerokość). Wysokość zacisków akumulatora musi się zawierać w maksymalnej wysokości. Akumulatory muszą posiadać metki bądź etykiety fabryczne oraz muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa w użytkowaniu określone w normach prawa publicznego obowiązujących na terenie Polski i UE potwierdzone atestami. Data produkcji dostarczonych akumulatorów nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty ich dostawy. Szacunkowa wartość zamówienia: 76.422,76 zł netto
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 31.43.10.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.03.2014

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 5 ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - art. 23 ust. 1 ustawy (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, w ofercie należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej albo do reprezentowania spółki w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) oświadczenie zawarte w załączniku nr 5 pkt. 2 ogłoszenia oraz aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Załącznik nr 5 pkt. 3 ogłoszenia składa każdy z Wykonawcówoddzielnie b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 5 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 5 ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 5 ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 5 ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych: a) w przypadku zaniechania produkcji zaoferowanych akumulatorów lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od WYKONAWCY skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza dostarczenie produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w SIWZ. W takim przypadku WYKONAWCA składa do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w lit. a dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji. Zmiana następuje na pisemny wniosek WYKONAWCY zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO. c) zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY możliwe są jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie dostawy akumulatorów. d) w przypadku niewykorzystania ilości zamawianych akumulatorów, określonych w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy, o którym mowa w § 12, jednak nie dłużej niż do 31.05.2014 r. Zakazuje się innych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.

Termin związania ofertą

30dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, chyba że są już zarejestrowanymi użytkownikami platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej tych Wykonawców, którzyspełniają warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. 4. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie cen jednostkowych oraz wartości całego przedmiotu zamówienia (umowy). Wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowić będzie załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 9. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu (nr faksu Zamawiającego:85 670 2842) lub pisemnie. 10. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 11. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto 94.000 zł. 12. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 200 zł. 13. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220 Zespół ds. Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-11 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-11 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1 1. Przedmiotem umowy są dostawy akumulatorów kwasowych do samochodów służbowych różnych marek, fabrycznie nowych, posiadających atesty i certyfikaty producenta, wolnych od wad fizycznych i prawnych. Data produkcji dostarczonych akumulatorów nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty ich dostawy. 2. Całkowite wynagrodzenie umowne WYKONAWCY za przedmiot umowy wynosi . zł brutto (słownie:.). Szczegółowy formularz ofertowy - w rozbiciu na asortyment oraz ceny jednostkowe - stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest zgodny ze złożoną w toku licytacji ofertą. 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do stosowania cen jednostkowych brutto zgodnie z formularzem ofertowym (zgodnym ze złożoną w toku licytacji ofertą) złożonym Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Ceny jednostkowe zaoferowane w złożonej ofercie są stałe i nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 lit. c niniejszej umowy. 4. Szczegółowy wykaz typu zamawianych akumulatorów kwasowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Z uwagi na konieczność zakupu akumulatorów według faktycznych potrzeb, które mogą wynikać w trakcie obowiązywania umowy - w zależności od ilości awarii, zużycia akumulatorów, lub wycofania z użytkowania pojazdów - Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentowe określone w załączniku nr 1 stanowią ilości szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych akumulatorów kwasowych. Niedopuszczalne jest jednak rozszerzenie rodzaju asortymentu nabywanych akumulatorów kwasowych oraz zwiększenie ich ilości. 6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy max. o 40 % w stosunku do wartości, o której mowa w ust. 2, a WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy jest mowa o akumulatorach należy przez to rozumieć akumulatory kwasowe, o których mowa w ust. 1. § 2 1. Dostawy akumulatorów, o których mowa w §1 realizowane będą sukcesywnie, poprzez zamówienia cząstkowe, w okresie obowiązywania umowy. 2. WYKONAWCA będzie realizował zamówienia składane przez ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie, pisemnie lub faksem, w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 będzie określało miejsce dostawy, rodzaj zamawianych akumulatorów oraz ich ilość. 4. Akumulatory dostarczane będą do wymienionych poniżej magazynów na terenie województwa podlaskiego: - Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: ul. Hajnowska 8/10, 15-854 Białystok; - Komenda Miejska Policji w Suwałkach: ul. Przytorowa 9F, 16-400 Suwałki; - Komenda Miejska Policji w Łomży: ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża. 5. Dostawy następować będą środkami transportu WYKONAWCY, na jego koszt i ryzyko. Odbioru akumulatorów dokona upoważniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO. 6. WYKONAWCA dostarczy wraz z akumulatorami warunki gwarancji i instrukcje obsługi akumulatorów objętych zamówieniem (1 komplet dokumentów do każdego dostarczonego akumulatora). 7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy niezgodnej ze złożonym zamówieniem. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zakupu niedostarczonych w terminie akumulatorów z innych źródeł oraz zmniejszenia ilości akumulatorów objętych umową o ilości zakupione u innego podmiotu. W przypadku gdy ceny zakupu akumulatorów u innego dostawcy będą wyższe niż zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY kwotą wynikającą z różnicy w cenie i ewentualnymi kosztami dostawy obciąży WYKONAWCĘ. § 3 1. Rozliczenie nastąpi po każdej należycie zrealizowanej dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ. Faktura zawierać będzie m.in. rodzaj i ilość dostarczonych akumulatorów, ceny jednostkowe oraz kwotę do zapłaty. 2. WYKONAWCA wystawi jedną fakturę obejmującą wszystkie akumulatory dostarczone w jednej dostawie. 3. Należność, za zakupione akumulatory realizowana będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO dostawy wraz z fakturą VAT, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 4. Płatnikiem będzie: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU ul. Sienkiewicza 65, 15-003 BIAŁYSTOK NIP: 542-020-78-68 5. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Płatnika. 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu płatności na warunkach ustalonych z WYKONAWCĄ. § 4 1. Strony ustalają, że każda partia dostarczonych akumulatorów, posiadać będzie metki bądź etykiety fabryczne oraz będzie spełniać wszelkie wymagania techniczne z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa w użytkowaniu określone w normach prawa publicznego obowiązujących na terenie Polski i UE. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się udzielić takich samych warunków gwarancji, jakie udziela producent akumulatorów z tym, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy akumulatorów. 3. W przypadku dostarczenia akumulatora wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem WYKONAWCA wymieni akumulator na właściwy w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji (faksem lub w innej formie). Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 4. W przypadku reklamacji akumulatora podlegającego gwarancji, WYKONAWCA rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 5. Koszty postępowań reklamacyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4 ponosi WYKONAWCA. 6. W przypadku, gdy WYKONAWCA posiada oddziały na terenie woj. podlaskiego, umożliwi ZAMAWIAJĄCEMU dokonywanie zakupów we wszystkich tych oddziałach na zasadach określonych w niniejszej umowie. W takim przypadku akumulatory mogą być odbierane przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w oddziale WYKONAWCY. § 5 1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: a) w wysokości 5% wartości zamówionej, niedostarczonej w terminie określonym w § 2 ust. 2 partii akumulatorów za każdy dzień opóźnienia, b) w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA. c) w wysokości 5% wartości akumulatorów, które były przedmiotem reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji licząc od terminu określonego w § 4 ust. 3 i ust. 4. 2. ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy. 3. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę dla ZAMAWIAJĄCEGO na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. a-c z przysługującej mu od ZAMAWIAJĄCEGO wierzytelności. Jednocześnie WYKONAWCA oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1. 5. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dostawy zamówionych akumulatorów. 6. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy. § 6 1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają: ZAMAWIAJĄCY: a) Pan Tadeusz Suchodolski tel. 606 800 610, Pan Sławomir Kułakowski tel. 606 800 611 WYKONAWCA b) Pan/Pani: § 7 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach: a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, b) w razie powtarzających się opóźnień w realizowaniu dostaw lub rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 i w § 4 ust. 3 i ust. 4 umowy, przekraczających 5 dni roboczych, potwierdzonych naliczeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych, c) co najmniej trzykrotnego dostarczenia akumulatorów wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności § 8 Niezależnie od kar określonych w § 5, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę postanowień umowy. § 9 1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych: a) w przypadku zaniechania produkcji zaoferowanych akumulatorów lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od WYKONAWCY skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza dostarczenie produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w SIWZ. W takim przypadku WYKONAWCA składa do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w lit. a dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji. Zmiana następuje na pisemny wniosek WYKONAWCY zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO. c) zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY możliwe są jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie dostawy akumulatorów. d) w przypadku niewykorzystania ilości zamawianych akumulatorów, określonych w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy, o którym mowa w § 12, jednak nie dłużej niż do 31.05.2014 r. 2. Zakazuje się innych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. § 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 11 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu: a) w trybie uzgodnień przedstawicieli obu stron, b) przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 12 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31.03.2014 r. § 13 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz WYKONAWCY. Integralną część umowy stanowi: - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła