Licytacja L-73-2015

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-73-2015 - Preparaty do uzdatniania wody i dezynfekcji

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Aneta Kulesza, Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: Włókiennicza 4
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-465
Tel.: 85 665 28 70, Faks: 85 665 28 71
Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy

Numer ogłoszenia w BZP:

60200-2015

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Preparaty do uzdatniania wody i dezynfekcji
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę w okresie obowiązywania umowy środków do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jn. : 1) Pływalnię Sportową, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, 2) Pływalnię Kameralną, ul. Mazowiecka 39 C, 15-307 Białystok, 3) Pływalnię Rodzinną, ul. Stroma 1 A, 15-500 Białystok, 4) Zespół Obiektów Sportowych Zwierzyniec Lodowisko, ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawy następujących preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji (planowane maksymalne zapotrzebowanie na substancje w okresie obowiązywania umowy): 1) Podchloryn sodowy NaClO, chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 14% aktywnego chloru-25 665 kg 2) Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 %-6800 kg 3) Koagulant - środek do koagulacji wody basenowej, szybkokrystalizujący w płynie, zawierający chlorek wodorotlenku glinu-1150 kg 4) Chlorek wodorotlenku glinu Al.2(OH)5Cl2 x 3H2O, roztwór mniejszy bądź równy 10 %-1440 kg 5) Chloryn sodu NaClO2, 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu-60 kg 6) Kwas solny 9% HCl, kwas chlorowodorowy 9%-60 kg 7) Tabletki DPD No.1 przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy-14 300 tabletek 8) Tabletki DPD No. 3 przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy-500 tabletek 9) Tabletki Phenol Red, przeznaczone do fotometru LOVIBOND-1650 tabletek 10) Środek myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wokół basenu, powierzchni sprzętu sportowego, saun zawierający czwartorzędowe związki amoniowe-240 litrów 11) Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych typu: sosna, świerk, jodła, eukaliptus itp. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub wlewany bezpośrednio do pompy esencji zapachowych przy generatorze pary-2 litry 12) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych typu: sosna, świerk, jodła, eukaliptus. Do stosowania w rozcieńczeniu nie większym niż 1:500-25 litrów 13) Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze. Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp . Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25%-10 litrów 14) Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym-14 kg 15) Chlorek sodu NACl 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody)-650 kg 16) Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na2S2O3 x 5H2O czysty nie mniej niż 99%-4 kg 5. Przyjęte ilości towaru stanowią przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb w ramach wartości umowy. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe wskazane przedłożonym przed zawarciem umowy wykazem rzeczowo – cenowym. Zamawiający zastrzega, że nie magazynuje substancji chemicznych. 6. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego maksymalnej planowanej ilości towaru w okresie obowiązywania umowy, 7. Środki winny być dostarczane w następujących opakowaniach: a) podchloryn sodu - do 40 kg, b) kwas siarkowy - do 40 kg, c) koagulant szybkokrystalizujący - do 25 kg, d) chloryn sodu - do 30 kg, e) kwas solny - do 30 kg, f) środek myjąco- dezynfekcyjny - do 30 litrów, g) koncentraty zapachowe - do 1 litra; h) środek do dezynfekcji stóp i rąk - do 10 litrów, i) środek do mycia i dezynfekcji saun - do 10 kg, j) chlorek sodu (tabletki solne) - do 30 kg, k) sodu tiosiarczan 5 hydrat - do 1 kg, l) płynny kwaśny środek czyszczący do basenów - do 10 kg. m) bezbarwny olej ochronny - do 1,5 l. 8. W przypadku preparatów wymienionych w poz. 1-6 tabeli gabaryty pojemników muszą być dostosowane do stanowisk przy stacjach uzdatniania wody na pływalniach BOSiR. Szerokość pojemników nie może przekraczać 30 cm. 9. Puste opakowania po środkach do uzdatniania wody Wykonawca winien odbierać przy każdej kolejnej dostawie. W przypadku zakończenia współpracy opakowania z ostatniej dostawy Wykonawca odbierze w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego. 10. Dostawę chemii basenowej należy realizować po otrzymaniu zamówienia faxem, pocztą elektroniczną lub w formie zamówienia telefonicznego przez uprawnionych pracowników ze strony Zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga by dostawa realizowana była w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, własnym środkiem transportu na poszczególne obiekty, na koszt Wykonawcy, w ilości podanej w zamówieniu. Dostawy odbywać się będą w godzinach pracy Zamawiającego, przy czym godzina dostawy ma być każdorazowo ustalana z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. 12. Rozładunku dostawy, w tym wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i umieszczenia środków we wskazanym miejscu dokonują pracownicy Wykonawcy. 13. Opakowania na środki uzdatniania wody winny być zamknięte fabrycznie oraz zawierać etykietę producenta z jego nazwą i informacjami dotyczącymi składu chemicznego produktu w języku polskim i opatrzone aktualnym terminem ważności produktu, 14. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań Zamawiający zastrzega prawo do nie przyjęcia dostarczonego zamówienia, 15. W przypadku dostawy środków nie spełniających norm jakościowych np. zanieczyszczenia, w uszkodzonych pojemnikach lub bez prawidłowego oznakowania, Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego, wymienić przedmiot dostawy w całości lub części, nie później niż w ciągu 24 godzin. Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia krótszego terminu, jeśli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania obiektu. 16. W przypadku wątpliwości co do jakości chemii Zamawiający zleci wykonanie badań chemii w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji, 17. Wykonawca poniesie koszty wymiany wody w nieckach basenowych w przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność dostarczonych i użytych preparatów do uzdatniania i dezynfekcji z obowiązującymi w tym zakresie normami, 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonych preparatów do uzdatniania i dezynfekcji, 19. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, jednocześnie musi on być wprowadzony do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 20. Transport środków do uzdatniania wody do miejsc wskazanych przez Zamawiającego musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.31.22.20-2
Dodatkowe przedmioty 24.31.14.11-1
33.69.63.00-8
24.96.20.00-5
33.63.16.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 200,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium - Preparaty do uzdatniania wody i dezynfekcji. Jeśli w imieniu Wykonawcy wpłaty wadium dokonuje inny podmiot z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zostało ono wpłacone. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4 (oryginał) do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do wniosku. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które do upływu oznaczonego terminu składania wniosków do udziału w licytacji elektronicznej znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. jeśli było wymagane)

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia dostępny jest na stronie Zamawiającego www.miejskoaktywni.pl. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w ogłoszeniu) oraz załącznikami należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, pok. 201 oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na: Dostawę preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie otwierać przed dniem 26.03.2015 r. godz. 10:00. Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi Wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna, iż nie zostały w ogóle złożone. 2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3) dowód wniesienia wadium w kwocie: 1 200,00 PLN 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Wniosek/ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia w zakresie warunku braku podstawy do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1)wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2)w przypadku zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, w tym z uwzględnieniem zmian z zakresu działalności i przekształceń. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://miejskoaktywni.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1)Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek (na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia). 2)Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowane w systemie pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. UWAGA: Login nie powinien umożliwiać identyfikacji Wykonawcy! W przypadku niepodania we wniosku loginu, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie Wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez wpisanie go na listę Wykonawców (na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia lub ponowne błędne podanie loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. UWAGA: nie należy przesyłać Zamawiającemu swojego hasła oraz udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 3)Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4)Wymagania techniczne: komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną w ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1)Licytacja elektroniczna na dostawę preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, będzie licytacją 1 – etapową. 2)W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 3)Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4)Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5)W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Za cenę ofertową uznaje się cenę brutto za sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy w maksymalnej ilości określonej w pkt II niniejszego ogłoszenia. 6)Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN brutto. 7)W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informację o pozycjach złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8)W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9)Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za dostawę preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 55 800,00 PLN brutto. 10) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który do zamknięcia licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 11) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. 12)Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-03-26 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, sekretariat - pok, 201

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przy ul. Włókienniczej 4, 15-465 Białystok, NIP 542-322-83-39, reprezentowanym przez: Pawła Orpika - Dyrektora BOSiR zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a, prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP , REGON , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: o następującej treści: Paragraf 1. ust. 1. Przedmiotem umowy są dostawy preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji (zwane dalej towarem) na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia 2015r. ust. 2. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ofercie wykonawcy brutto zł (słownie:), w tym: cena netto zł + należny podatek VAT, w tym wartość na poszczególne obiekty w kolejnych latach: 1) w 2015 r. - zł brutto, w tym: a) Pływalnia Sportowa - zł brutto, b) Pływalnia Rodzinna - zł brutto, c) Pływalnia Kameralna - zł brutto, d) ZOS Zwierzyniec (Lodowisko) - zł brutto. 2) w 2016 r. - zł brutto, w tym: a) Pływalnia Sportowa - zł brutto, b) Pływalnia Rodzinna - zł brutto, c) Pływalnia Kameralna - zł brutto, d) ZOS Zwierzyniec (Lodowisko) - zł brutto. ust. 3. Przyjęte poniżej ilości towaru stanowią przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb w ramach wartości umowy określonej w ust. 2. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w przedłożonym przed zawarciem umowy wykazie rzeczowo - cenowym. Zmiany ilościowe w zakresie poszczególnych asortymentów nie stanowią zmiany umowy. Nazwa oraz przewidywana maksymalna ilość danej substancji: 1) Podchloryn sodowy - 25 665 kg, 2) Kwas siarkowy - 6800 kg, 3) Koagulant szybkokrystalizujący w płynie zawierający chlorek wodorotlenku glinu - 1150 kg, 4) Chlorek wodorotlenku glinu Al.2(OH)5Cl2 x 3H2O, roztwór mniejszy bądź równy 10 procent - 1440 kg, 5) Chloryn sodu 7,5 procent - 60 kg, 6) Kwas solny 9 procent - 60 kg, 7) Tabletki DPD 1 do fotometru LOVIBOND - 14 300 tabletek, 8) Tabletki DPD 3 do fotometru LOVIBOND - 500 tabletek, 9) Tabletki Phenol Red do fotometru LOVIBOND - 1650 tabletek, 10) Środek myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wokół basenu, powierzchni sprzętu sportowego, saun zawierający czwartorzędowe związki amoniowe - 240 litrów, 11) Koncentraty zapachowe do łaźni parowej - 2 litry, 12) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha - 25 litrów, 13) Środek do dezynfekcji powierzchni, stóp i rąk -10 litrów, 14) Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym - 14 kg, 15) Chlorek sodu NACl 99,8 procent (tabletki solne do uzdatniania wody) - 650 kg, 16) Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na2S2O3 x 5H2O czysty nie mniej niż 99 procent - 4 kg, 17) Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 10 procent, a maksymalnie 25 procent kwasu solnego HCL, minimum 5 procent, a maksymalnie 10 procent kwasu ortofosforowego oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowo- czynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5 procent - 10 kg, 18) Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna. Substancja jednoskładnikowa. Lotne zanieczyszczenia organiczne VOC: max 130g na litr; gęstość ok. 0,85 g na ml; o pojemności nie mniej niż 1l - 4 litry. ust. 4. Zmiana cen wynikająca ze zmiany stawek podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Paragraf 2. ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia środków do uzdatniania wody basenowej o odpowiedniej jakości w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego, do następujących obiektów: 1) Pływalnia Sportowa, Białystok ul. Włókiennicza 4, 2) Pływalnia Kameralna; Białystok ul. Mazowiecka 39 C, 3) Pływalnia Rodzinna; Białystok ul. Stroma 1 A, 4) Zespół Obiektów Sportowych Zwierzyniec; Białystok, ul. 11 Listopada 28. ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku dostarczonego towaru, w tym wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i umieszczenie we wskazanym miejscu dokonuje Wykonawca. ust. 3. Dostawy realizowane będą na bieżąco, transportem Wykonawcy, na jego koszt, w opakowaniach jednostkowych: a) podchloryn sodu - do 40 kg, b) kwas siarkowy - do 40 kg, c) koagulant szybkokrystalizujący - do 25 kg, d) chloryn sodu - do 30 kg, e) kwas solny - do 30 kg, f) środek myjąco- dezynfekcyjny - do 30 litrów, g) koncentraty zapachowe - do 1 litra, h) środek do dezynfekcji stóp i rąk - do 10 litrów, i) środek do mycia i dezynfekcji saun - do 10 kg, j) chlorek sodu (tabletki solne) - do 30 kg, k) sodu tiosiarczan 5 hydrat - do 1 kg, l) płynny kwaśny środek czyszczący do basenów - do 10 kg, m) bezbarwny olej ochronny - do 1,5 l. Zamawiający zastrzega, że nie magazynuje substancji chemicznych. ust. 4.Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego maksymalnej planowanej ilości towaru w okresie obowiązywania umowy. ust. 5. Wykonawca poniesie koszty wymiany wody w nieckach basenowych w przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność dostarczonej i użytej chemii basenowej z obowiązującymi w tym zakresie normami, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonej chemii basenowej. ust. 6. Zamawiający zwraca Wykonawcy puste opakowania po wszystkich środkach do uzdatniania wody i do dezynfekcji. Puste opakowania Wykonawca winien odbierać przy każdej kolejnej dostawie. W przypadku zakończenia współpracy, opakowania z ostatniej dostawy Wykonawca odbierze w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego. ust. 7. Opakowania na środki uzdatniania wody winny być zamknięte fabrycznie oraz zawierać etykietę producenta z jego nazwą i informacjami dotyczącymi składu chemicznego produktu w języku polskim i opatrzone aktualnym terminem ważności produktu. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań Zamawiający zastrzega prawo do nie przyjęcia dostarczonego zamówienia. ust.8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać oraz przedłożyć przed zawarciem umowy na oferowane środki aktualne karty charakterystyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karty charakterystyki powinny być zgodne z rozporządzeniem WE 1907-2006 z 18.12.2006-REACH, 453-2010 z 20.05.2010 oraz WE nr 1272-2008 CLP z dnia 16 grudnia 2008. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji dotyczących środków Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia aktualnych dokumentów. W przypadku podchlorynu sodu i środków myjąco-dezynfekcyjnych, dotyczy par. 1 ust. 3 pkt 1,10,13,14 Zamawiający wymaga dodatkowo dołączenia do oferty ważnego na okres obowiązywania umowy, pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. W przypadku preparatu przeznaczonego do dezynfekcji stóp i rąk wymienionego w par. 1 ust. 3 pkt 13 wymagamy by produkt posiadał pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr. 1 -produkt biobójczy do higieny człowieka. Do środków wskazanych w par. 1 ust. 3 pkt 10-14 Zamawiający wymaga przedłożenia przed zawarciem umowy instrukcji stosowania preparatu chemicznego sporządzonej w języku polskim. ust. 9. Wykonawca oświadcza, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i wprowadzony jest do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami. ust. 10. Transport środków do uzdatniania wody do miejsc wskazanych przez Zamawiającego musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ust. 11. W przypadku, gdy Zamawiający zmuszony będzie do zamknięcia jakiegokolwiek obiektu objętego niniejszym zamówieniem z winy leżącej po stronie Wykonawcy, m.in.: z powodu opóźnienia w dostawie chemii basenowej lub dostarczenia chemii o złej jakości, to Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień przestoju z tytułu utraconych korzyści przez Zamawiającego w wysokości określonej w umowie. ust. 12. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego maksymalnej, planowanej ilości towaru w okresie obowiązywania umowy. ust. 13. Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą towaru oraz ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub szkody do chwili wydania towaru Zamawiającemu. ust. 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu umowy. Paragraf 3. ust. 1 Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za kompletną realizację przedmiotu umowy są: 1) ze strony Zamawiającego Kierownicy poszczególnych obiektów: a) Pływalnia Sportowa: Krystyna Kapanajko, b) Pływalnia Kameralna: Andrzej Kowalski, c) Pływalnia Rodzinna: Jerzy Jarosz, d)Zespół Obiektów Sportowych Zwierzyniec Lodowisko: Bohdan Kapanajko 2)ze strony Wykonawcy: 2. Zamawiający podaje w zamówieniu nazwę, ilość towaru, miejsce jego dostarczenia oraz termin dostawy. ust. 3. Wykonawca dostarcza towar po otrzymaniu zamówienia przesłanego faxem, pocztą elektroniczną lub w formie zamówienia telefonicznego przez Zamawiającego. Dostawa następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego zamówienia lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia krótszego terminu, jeśli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania obiektu. ust. 4. W przypadku wątpliwości co do jakości środków chemicznych Zamawiający zleci wykonanie badań chemii w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy środków do uzdatniania wody basenowej. ust. 5. W przypadku dostarczenia towarów wadliwych (tj. niespełniających norm jakościowych, np. zanieczyszczenia, w opakowaniach niespełniających wymogów par. 2 ust. 3, ust. 4, ust. 6, bez aktualnych kart charakterystyki) lub nie dostarczenia pełnego asortymentu i ilości towaru zgodnie z zamówieniem - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub uzupełnienia dostawy, nie później niż w ciągu 24 godzin. Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia krótszego terminu, jeśli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania obiektu. Paragraf 4. ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT nie później niż 7 dni od daty dostarczenia towaru. ust. 2. Faktura VAT powinna zawierać w szczególności: nazwę obiektu, nazwę towaru, cenę jednostkową towaru będącego przedmiotem dostawy i ilość w jakiej został dostarczony. ust. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania odrębnych faktur dla każdego z obiektu. ust. 4. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT za zrealizowaną, wolną od wad dostawę. ust. 5. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. ust. 6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP: Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP 542-322-83-39 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. Paragraf 5. 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 1) 10 procent wartości umowy, o której mowa w par. 1 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 2) 0,2 procent wartości umowy, o której mowa w par. 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy. ust. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 0,2 procent wartości zamówienia brutto w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w terminie, o którym mowa w par. 3 ust. 3 lub nie dostarczenia pełnego asortymentu towaru zgodnie z zamówieniem za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2) 0,2 procent wartości zamówienia brutto w razie dostarczenia towaru z wadami, o których mowa w par. 3 ust. 5 lub nie dostarczenia ilości towaru zgodnie z zamówieniem za każdy dzień opóźnienia ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wady lub dostarczenie/uzupełnienie ilości towaru w danym asortymencie zgodnie z zamówieniem. 3) 10 procent wartości umowy o której mowa w par. 1 ust. 2 na skutek odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub rozwiązania umowy w trybie określonym w par. 6 ust. 2 umowy. ust. 3. Zamawiający potrąci karę umowną przy zapłacie za bieżącą fakturę VAT. ust. 4. Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia osobom trzecim i obciążyć Wykonawcę kosztami, które poniósłby Zamawiający gdyby zamówienie wykonywane było przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w pełnym wymiarze ilościowym i jakościowym na warunkach dodatkowego wezwania przez Zamawiającego. ust. 5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza żądania odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych w tym za: 1) poniesione koszty wymiany wody w nieckach basenowych w przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność dostarczonej i użytej chemii basenowej z obowiązującymi w tym zakresie normami, 2) utracone korzyści za każdy dzień przestoju, gdy Zamawiający zmuszony będzie do zamknięcia którejkolwiek z pływalni z winy leżącej po stronie Wykonawcy, m. in. z powodu opóźnienia w dostawie preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji lub dostarczenia preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji o złej jakości. Paragraf 6. ust. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 1) zostanie ogłoszone postanowienie sądu o upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie umowy. ust. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku trzykrotnego wystąpienia którejkolwiek z wymienionych niżej okoliczności: 1) opóźnienie w dostarczaniu towarów w terminie, o którym mowa w par. 3 ust. 4. 2) dostarczenia towarów wadliwych, o których mowa w par. 3 ust. 5 3) nie dostarczenia pełnego asortymentu, ust. 3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. Paragraf 7. ust. 1. Niniejsza umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia zawarcia (jednak nie wcześniej niż od dnia 17.04.2015 r.) lub wygasa wcześniej, w przypadku wyczerpania kwoty określonej par 1 ust. 2. ust. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Paragraf 8. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Paragraf 9. Spory wynikłe w realizacji powyższej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego. Paragraf 10. ust. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. ust. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, w tym z uwzględnieniem zmian z zakresu działalności i przekształceń. ust. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Paragraf 11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Do ogłoszenia dołączone są następujące załączniki, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://miejskoaktywni.pl, tj.: 1) załącznik nr 1 - Informacje ogólne dot. postępowania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór), 3) załącznik nr 3 - projekt umowy, 4) załącznik nr 4 - wykaz rzeczowo - cenowy. 2. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) dostarczenia wykazu rzeczowo - cenowego wszystkich oferowanych produktów objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia. 2) dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karty charakterystyki powinny być zgodne z rozporządzeniem WE 1907-2006 z 18.12.2006-REACH, 453-2010 z 20.05.2010 oraz WE nr 1272-2008 CLP z dnia 16 grudnia 2008. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji dotyczących środków Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia aktualnych dokumentów. W przypadku podchlorynu sodu i środków myjąco-dezynfekcyjnych (dotyczy preparatów określonych w paragrafie 1 ust. 3 pkt 1,10,13,14 Istotnych dla stron postanowieniach umowy) Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia ważnego na okres obowiązywania umowy, pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. W przypadku preparatu przeznaczonego do dezynfekcji stóp i rąk wskazanego w par. 1 ust. 3 pkt 13 Istotnych dla stron postanowieniach umowy wymagamy by produkt posiadał ważne w okresie obowiązywania umowy pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr. 1 - produkt biobójczy do higieny człowieka. Do środków wskazanych w par. 1 ust. 3 pkt 10-14 Istotnych dla stron postanowieniach umowy - Zamawiający wymaga dołączenia instrukcji stosowania preparatu chemicznego sporządzonej w języku polskim. 3) dostarczenia na wniosek Zamawiającego: pełnomocnictwa do zawarcia umowy, jeśli nie wynika ono z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, 4) dostarczenia na wniosek zamawiającego umowy regulującej współpracę - w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) przekazać dane niezbędne do wpisania w umowie.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła