Licytacja L-73-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST-SYLWIAESW z ofertą o wartości 20PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST-SYLWIAESW - UG_TEST-SYLWIAESW, UG_TEST-SYLWIAESW
Grunwaldzka51 m. 2
80-395, Gdańsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-73-2018 - UG_TEST

Dane zamawiającego


Nazwa: NW-ZAM, UMZD
Adres pocztowy: osiek 8 m. 2
Miejscowość: gdynia, Kod pocztowy: 81-157
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

131/1214

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:48:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST

Roboty budowlane

BBB

WWW.BB.PL

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


NN

WWW.BV.L

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


EEE

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:47:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:48:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 18:49:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


BBB

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


BBBB

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


BBB

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


BBB

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła