Licytacja L-75-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2011 - Projekt elektrycznySP Nr 8 ul. Batorego 76.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Nowego Sącza , Miasto Nowy Sącz
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Nowy Sącz, Kod pocztowy: 33-300
Tel.: 018 4486600, Faks: 018 4437863
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

104093

Termin otwarcia licytacji:

2011-05-05 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt elektrycznySP Nr 8 ul. Batorego 76.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 położonej przy ul. Batorego 76 w Nowym Sączu. 2.Szczegółowy zakres rzeczowy opracowania projektu obejmuje: a)opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 położonej przy ul. Batorego 76 w Nowym Sączu - (6 egz.), b)uzyskanie warunków zaopatrzenia obiektu w media w przypadku ich zwiększonego zapotrzebowania w wyniku remontu i instalacji nowych urządzeń zgodnie z opracowanym projektem. Zakres obejmuje : a.wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnętrznych (wraz z montażem urządzeń): -wykonanie nowego układu pomiarowego uzgodnionego przez ZE, -główny wyłącznik prądu (wyłącznik p. poż), -WLZ, -tablice rozdzielcze elektryczne wnękowe wraz z aparaturą modułową (wyłączniki typu „S”, wyłączniki różnicowo prądowe, ochronniki przepięciowe, wyłączniki główne tablic z lampkami sygnalizacyjnymi, -instalacje oświetlenia podstawowego, -instalacja oświetlenia nocnego, -instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, -instalacja gniazd, -instalacja siły, -instalacja sygnalizacji pożaru, -instalacja telefoniczna okablowania strukturalnego (teleinformacyjna), -instalacja zasilania komputerowych z gniazdami na klucz oraz tablicami zasilania komputerów, -instalacja odgromowa, -instalacja połączeń wyrównawczych, b.wyposażenie budynku w instalację hydrantową wraz z wyposażeniem w urządzenia hydrantowe, c.wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy wraz z schematami graficznymi rozmieszczenia wymaganego sprzętu p. poż, oznakowania dróg ewakuacyjnych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Uwaga! Wszystkie szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych oraz materiałowych należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu c)opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zadania (6 egz.), d)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (6 egz.), e)wykonanie przedmiarów robót (6 egz.), f)wykonanie kosztorysów inwestorskich (2 egz.), g)jednokrotną aktualizację przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 15 dni od daty wezwania, h)wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1766.) i)pełne uzgodnienie projektu ze wszystkimi stronami postępowania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień, pozwoleń (koszt wszystkich uzgodnień opinii, ponosi Wykonawca), j)sporządzenie kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami)w zależności od skali opracowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, lub ewentualnie uzyskanie stosownego zgłoszenia dla inwestycji realizowanej na podstawie przedmiotowego projektu, k)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 3.Wymaga się aby przedmiotowe opracowanie odpowiadało wymogom: a)Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”. b)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389), c)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), d)Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); e)Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), f)Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 4.Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami. 5.Wykonanie zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.10.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
okres w dniach: 60 dni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.W zakresie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy dysponują minimum min. 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do projektowania w przedmiotowym zakresie w specjalności będącej przedmiotem zamówienia inwestycji. Jednocześnie osoba ta musi posiadać członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. 2.Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1.OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 2.Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,w przypadku jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.nowysacz.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: a)Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b)Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2.Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 14 760,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). 8.Wysokość minimalnego postąpienia: 200.00 PLN (słownie: dwieście złotych). 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-15 11:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-05-05 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-05-05 14:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.nowysacz.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Zamawiający zaleca aby wniosek był złożony w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 położonej przy ul. Batorego 76 w Nowym Sączu”. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmą i adresem Wykonawcy. 2.OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (w godzinach pracy zamawiającego, tj. poniedziałek: 9:00 - 17:00; wtorek - piątek: 8:00 - 16:00) jest Pan Wojciech Dobosz, Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych w Biurze Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rynek 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 444-43-68

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła