Licytacja L-75-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2012 - USŁUGI OCHRONIARSKIE

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Eliza Szypryt, Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Adres pocztowy: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Miejscowość: Wałcz, Kod pocztowy: 78-600
Tel.: 067 258-44-61 w, Faks:
Rodzaj zamawiającego: instytucja gospodarki budżetowej

Numer ogłoszenia w BZP:

72956-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-26 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGI OCHRONIARSKIE
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Ochrona obiektu: Ochroną należy objąć całość mienia Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W skład mienia Zamawiającego podlegającego ochronie wchodzi: 1) teren Zamawiającego o łącznej powierzchni - 50,8772 h, składający się z czterech obiektów, wyszczególnionych w ust. 2 wraz z mieszczącymi się na nich budynkami, 2) infrastruktura techniczna, pozostałe nieruchomości i ruchomości będące własnością Zamawiającego, 3) maszyny, pojazdy, przyczepy, sprzęt znajdujący się na miejscach postojowych, drogach, placach i terenie Zamawiającego, łodzie motorowe i inny sprzet pływający zacumowany lub składowany na brzegu jeziora. 2. Zakres ochrony: 1) obiekt - Zespół A, 2) obiekt - Zespół B, 3) obiekt - Pasieka, 4) obiekt - Pawilon Sędziowski. 3. Zadania ochrony: 1) Całodobowa ochrona fizyczna obiektów w obsadzie min. 3. osób w tym dowódca zmiany; 2) Pracownicy Wykonawcy realizować będą przedmiot zamówienia na całkowite ryzyko Wykonawcy; 3) Opracowanie Planu patrolowania obiektów Zamawiającego - szczególne uwzględnienie ochrony Recepcji Zamawiającego w godzinach popołudniowych i nocnych (wskazany montaż elektronicznych czytników kontroli patrolowanego terenu); 4) Szczególne uwzględnienie ochrony Hangarów łodzi motorowych w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy; 5) Egzekwowanie zakazu wstępu na boisko piłkarskie trawiaste, zwłaszcza w terminach prowadzenia prac konserwacyjnych, godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne i wolne od pracy; 6) Egzekwowanie zakazu wstępu na pomosty wioślarskie i kajakowe oraz pomost do holowania nart wodnych (zakaz wstępu, kąpieli i wędkowania); 7) Comiesięczne przedstawianie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu dyżurów pracowników ochrony; 8) Całodobowa obsługa Portierni, informowanie Recepcji Zamawiającego o wjazdach pojazdów w godzinach nocnych; 9) Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać, nadzorować, aktywować i dezaktywować istniejący system alarmowy SSWiN; 10) Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji, napraw istniejącego systemu alarmowego SSWiN; 11) Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania systemu monitoringu wraz z podglądem i rejestracją nagrań od dnia ich protokolarnego przekazania do dnia zakończenia umowy; 12) Niedopuszczenie do wnoszenia na teren ośrodka materiałów niebezpiecznych oraz materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnętrznych; 13) Niedopuszczanie do wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie obiektów; 14) Pełna znajomość rozkładu pomieszczeń w poszczególnych obiektach, dróg ewakuacyjnych w obiektach i na terenie Zamawiającego; 15) Znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, p.poż., zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie; 16) Prawidłowe reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami, w szczególności: p.poż., włamaniowymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnymi, komputerowymi; 17) Znajomość numerów telefonów do ekip pogotowia technicznego, serwisów oraz osób funkcyjnych obiektu; 18) Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników i gości postanowień instrukcji przeciwpożarowej, regulaminu obiektu oraz instrukcji przebywania na obiekcie; 19) Ścisła współpraca z osobą wyznaczona ze strony Zamawiającego w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i obowiązującego porządku oraz codzienne informowanie o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach; 20) Patrolowanie terenu Zamawiającego, obiektów sportowych dostępnych dla gości oraz obiektów stanowiących gospodarcze zaplecze Zamawiającego; 21) Ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektów, oraz zabezpieczenie wszystkich urządzeń, maszyn, pojazdów, przyczep, sprzętu znajdujących się na miejscach postojowych, drogach i placach Zamawiającego; 22) Kontrola technicznego zabezpieczenia obiektów Zamawiającego; 23) Sporządzanie raportów z przebiegu służby. Wykonawca ma obowiązek codziennie sporządzać raport, obejmujący wszystkie zdarzenia poprzedniej doby do godz. 7.15 dnia następnego; 24) Organizacja ruchu pojazdów na terenie Zamawiającego: a) Wykonawca opracuje (na podstawie obowiązującego regulaminu wjazdowego) zasady ruchu i postoju pojazdów na terenie Zamawiającego oraz opracuje i wykona przepustki upoważniające do wjazdu na teren Zamawiającego, b) Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania parkomatu (lub innego urządzenia rejestrującego sprzedaż) i pobierania opłat wjazdowych na teren Zamawiającego zgodnie z obowiązującym cennikiem Zamawiającego, c) Wykonawca zobowiązany jest nie pobierać opłat wjazdowych od osób posiadających stosowne dokumenty, wydane przez Zamawiającego - zwalniające z wniesienia opłaty (karty pobytu, przepustki wjazdowe, ważne karnety wstępu na pływalnię lub korty tenisowe) oraz od uczestników imprez okolicznościowych wskazanych przez Zamawiającego - jako zwolnionych z wniesienia opłaty, d) W terminie do 5. dnia następującego po miesiącu świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miesięczne sprawozdanie z ilości pobranych opłat wjazdowych oraz uiści, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14. dni od daty jej wystawienia zapłatę w wysokości 90 % udokumentowanego utargu, lecz w kwocie nie niższej niż 1.200,00 zł netto/miesięcznie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu ww. sprawozdania, w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia; 25) Patrol interwencyjny z czasem dojazdu w godz. 7.00 - 20.00 (10 min.), w godz. 20.00 - 7.00 (w czasie nie dłuższym niż 5 min.); 26) Natychmiastowe interweniowanie, w ramach kompetencji, w przypadku naruszania porządku przez osoby korzystające z obiektów i usług Zamawiającego, zwłaszcza osoby nietrzeźwe w obiektach pływalni i innych obiektach sportowych zamkniętych i otwartych. W sytuacjach trudnych, zatrzymanie takich osób do czasu przybycia Policji; 27) Współpraca Wykonawcy z Policją w sytuacjach powstałego zagrożenia, kolizji, wypadku samochodowego, napadu itp.; 28) Współpraca z systemem monitorowania sygnału pożarowego, w tym informowanie o czasowych wyłączeniach systemu, potwierdzania lub anulowanie wystąpienia sygnalizacji pożaru, aktywowanie lub dezaktywowanie systemu; 29) Podejmowania natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową; 30) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sprawności działania patrolu interwencyjnego (w zakresie napad, włamanie, pożaru); 31) Kontrola zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych i materiałów; 32) Kontrolowanie wnoszonych i wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego; 33) Zwracanie uwagi na wnoszone lub pozostawione bez opieki podejrzanie wyglądające bagaże lub pakunki; 34) Kontrola stanu pomieszczeń po godzinach pracy, w tym zamknięcia drzwi i okien; 35) Wykonawca odpowiadać będzie względem Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy; 36) Ochrona wszystkich obiektów przed włamaniem i dewastacją; 37) Interweniowanie w przypadku zakłócania przez osoby porządku wewnątrz budynków lub na terenie Zmawiającego; 38) Prowadzenie stanowiska informacji, wydawanie przepustek oraz udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych; 39) Niewpuszczanie na teren Zamawiającego akwizytorów; 40) Prowadzenie książki dyżurów; 41) Wykonywanie dodatkowych czynności na polecenie osób uprawnionych, zgodnych z charakterem wykonywanej pracy; 42) Zabezpieczenie, w przypadku wystąpienia, wskazanych przez Zamawiającego ok. 10 imprez rocznie organizowanych na terenie Zamawiającego takich jak: bale, studniówki, konsultacje itp. w tym imprez masowych; 43) Pracownicy - osoby wykonujące fizyczną ochronę powinny wykazywać się cechami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi zapewniającymi należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, dowódca zmiany z licencją min. I stopnia od co najmniej 5 lat; 44) Jednolite (jednakowe) ubranie lato/zima z widocznym logo firmy; 45) Na każdej zmianie co najmniej jedna osoba ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 MIESIĘCY - OD 01.04.2012R. DO 31.03.2013R.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
NIE WYMAGA SIĘ WNIESIENIA WADIUM

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie. Zamawiający dokona oceny na podstawie kopii koncesji dołączonej do wniosku pod względem jej zakresu i terminu ważności

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykazać poprzez załączenie do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej dokumentów potwierdzających, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, dotyczącym ochrony osób i mienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia poprzez sprawdzenie, że wpisane w wykazie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Wykonawca dołączy potwierdzający dokument - wpisane w wykazie minimum dwie wykonane lub wykonywane usługi muszą odpowiadać usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, obejmującym ochronę osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda - wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie bądź wykonywanie (referencje, listy polecające, opinie, itp.). Zamawiający dokonując oceny pod kątem wiedzy i doświadczenia sprawdzi, czy wykaz i załączone dokumenty potwierdzają spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, mogą być spełnione łącznie. Wymóg wykazania się właściwym doświadczeniem w postaci realizacji co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia winien być spełniony przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w pełnym zakresie. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jako spełnia/nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie załączenia powyższego dokumentu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną sumę ubezpieczenia obejmującą 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Inne dokumenty

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w stosunku do osób fizycznych, w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 DNI

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.walcz.cos.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tyko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, czytelnym pismem. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; b) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 358.154,35 zł brutto; c) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 500.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji; d) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; e) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; f) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; g) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-19 10:13:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

sekretariat: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-26 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-26 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny ofertowej, w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy został zamieszczony na stronie zamawiającego www.walcz.cos.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła