Licytacja L-75-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2014 - REMONT ZABYTKOWEGO DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W BLINOW

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

47329-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-04-01 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT ZABYTKOWEGO DREWNIANEGO KOŚCIOŁA W BLINOW
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu fundamentów, ścian drewnianych, w niezbędnym zakresie podłogi, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych drewnianego kościoła. Zakres prac obejmuje remont zniszczonej betonowej opaski przyściennej 7,056 m3,rozbiórka schodów 1,518 m3,wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl do 1km 8,574 m3,rozbiórka zniszczonej podłogi deskowej nie przeznaczonej do ponownego montażu(przyjęto 80 % w celu wykonania wzmocnienia i izolacji fundamentu) 166,371 m2,ostrożna rozbiórka podłogi drewnianej desek oryginalnych przeznaczonych do ponownego wbudowania po remoncie fundamentów(przyjęto 20% ilości rozmontowanej w związku z remontem fundamentu) 41,592 m2,ostrożna rozbiórka podłogi drewnianej przeznaczonej do ponownego wbudowania z oczyszczeniem elem.i posortowaniem 7,860m2,romontowanie legarów podłogowych przezn.do odgrzybienia do ponownego zamontowania 143,848m,rozmontowanie legarów podłogowych nie przeznaczonych do ponownego zamontowania 35,962 m, usunięcie zagrzybionych warstw podsypkowych podłogi wraz z cegłami i kamieniami podpierającymi legary 39,538 m3, wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gr.suchych kat.III 121,240m3, wywóz ziemi sam. skrzyniowymi na odl. do 1 km gr.kat.III 160,778 m3,oczyszczenie pow. ceglanych fundamentów 128,163 m2, impregnacja odgrzybiająca fundament ceglany 128,163m2, szpachlowanie ubytków i spoin 38,449m2, pogłębianie (podbijanie) fundamentu odcinkami-ułożenie podkładu betonowego na podłożu gruntowym w wykopie 6,765 m3, pogłębienie - wzmocnienie fundamentów przez wykonanie odcinkami ław żelbetowych szerokości do 0,60 m z ręcznym układaniem betonu i podbijaniem 22,372 m3, stopy fundamentowe, prostokątne, żelbetowe pod słupy wewnętrzne nawy kościoła 2,140 m3, przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm 85,248 kg, przygotowanie i montaż zbrojenia prętów stalowych gładkich śr. do 6 mm 9,324 kg, przemurowanie zniszczonych górnych warstw podmurówki i naroży z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej 5,844 m3, wyk.poziomej izolacji p.wilgociowej w murze z cegło o gr,45 cm metodą iniekcji grawitacyjnej 94,130 m, izolowanie fundamentów powłoką dwuwarstwową modyfikowaną bitumiczną 128,163 m, wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej 51,079 m2, izolacja termiczna płytami polistyrenowymi gr.5 cm 43,782 m2, zabezpieczenie pionowe z folii 51,079 m2, osadzenie kratek wentylacyjnych 28 szt, zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. Do 3 m z ubiciem warstwami w gr. kat.III 106,010 m3, impregnacja hydrofobizująca lico podmurówki 18,243 m2, wykonanie podkładu z ubitego kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm na oczyszczonym podłożu gruntowym 30,833 m3, wyk. podkładu z ubitego piasku gr.10 cm 20,555 m3, wyk,podkładu betonowego gr. 15 cm B-10 na zagęszczonych warstwach kruszyw 30,833 m3, izolacje powłokowe bitumiczne, poziome 2 -warstwowe 205,550 m2, wylewka z betonu B-25 gr. 5 cm na izolowanym podkładzie 205,550m2, dopłata za zbrojenie siatka stalową 205,550 m2, podmurowanie słupków pod legarami podłogowymi słupki 1 x 1 ceg. 15,360 m, ułożenie legarów podłogowych na słupkach ceglanych z drewna nowego 1,080 m3, ułożenie legarów oryginalnych po oczyszczeniu i odgrzybieniu 4,315 m3, odgrzybienie legarów oryginalnych przez usunięcie destruktu przy użyciu strugów i siekier -pow.odgrzybienia do 2 m2 - 115,078 m2, impregnacja grzybobójcza i dezynsekująca oryginalne elem. Legarów 115,078 m2, impregnacja zabezpieczająca przed grzybami i owadami nowe elementy (legary) 28,770m2, wykonanie rusztu z siatki stalowej 15 x 15 ocynkowana pod ocieplenie 199,440 m2, wyko. izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej gr.10 cm między legarami podłogi 147,483 m2, ułożenie paroizolacji na ruszczcie stalowym 199,440 m2, ułożenie folii paro przepuszczalnej między podłogą a izolacją z wełny mineralnej 207,706 m2, montaż podłogi z desek gr. 5 cm z desek sosnowych do czoła przyjęto 80 % podłogi 166,165 m2, montaż podłogi z desek oryginalnych gr. 5 cm (przyjęto 20 %) 41,541 m2, montaż podłogi z desek gr. 5 cm oryginalnych przy ścianach 7,860 m2, impregnacja zabezpieczająca drewno plus wykończenie pow. górnej przez olejowanie 215,566 m2, demontaż zniszczonego szalowania zewnętrznego ścian 10,871 m3, demontaż fragmentów wewnętrznego szalowania, boazerii nad podwalinami 65,800 m2, wymiana podwaliny w ścianach drewnianych 97,390 m, deski okapowe nad podwalinami 17 cm x 2,8 -92,580 mb. oczyszczenie powierzchni zewnętrznych ścian 222,793 m2, dezynsekcja i dezynfekcja oryginalnego drewna konstrukcji wieńcowej metodą 3-krotnego powlekania preparatami zabezpieczającymi 222,793 m2, impregnacja ogniochronna desek.płyt,bali i krawędziaków 222,793 m2, wymiana skorodowanych fragmentów bali ścian 11,091 m2, uzupełnienia ubytków bali oryginalnych metoda flekowania drewno drewnem 22 szt.impregnacja zabezpieczająca nowe elementy 252,065 m2, impregnacja ogniochronna do stanu NRO 252,065 m2, zamocowanie wiatroizolacji na ruszczcie pod szalunek ścian 342,754 m2, wykonanie i montaż szalunku zewnętrznego ścian 119,960 m2, montaż desek szalunkowych zewnętrznych oryginalnych po konserwacji 222,793 m2, montaż szalunku wewnętrznego boazerii nad podłogą po wymianie podwalin 65,800 m2, usunięcie starych powłok z farb olejnych z powierzchni oryginalnych desek zewnętrznych szalunku (elewacji) 270,086 m2, malowanie desek szalunkowych elewacji -gruntowanie 390,047 m2, malowanie desek szalunkowych elewacji -szpachlowanie i szlifowanie 390,047 m2, malowanie desek szalunkowych elewacji -1 raz farba akrylowa 390,047 m2, malowanie desek szalunkowych elewacji - 2 raz farba akrylowa 390,047 m2, nawierzchnia z kamienia łamanego-opaska wokół kościoła-35,280 m2, obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70,560m, schody betonowe zewnętrzne 1,518 m3. Inne wymagania 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p.poż. Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. W związku z tym, że prace będą prowadzone podczas normalnej działalności ww obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był bezpieczny dostęp do budynku. 3. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robót remontowych, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnie chodników nie uległy uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych i użytkowych oraz uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 4. Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu prowadzonych robót remontowych i pełnego uporządkowania terenu wokół budynku kościoła. 6.Do końcowego odbioru robót należy dołączyć atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia materiałów budowlanych do wbudowania, m.in. protokoły robót zanikowych, badań itp. 7.Zaleca się Wykonawcom obejrzenie obiektu w terenie oraz szczegółowego zapoznania się z dokumentami i informacjami przekazanymi w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. 8.Zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie materiały, towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9.Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w projekcie budowlanym, rysunkach, fotografiach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarze robót - (załączniki do ogłoszenia o zamówieniu) stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia zamieszczonego na platformie licytacji elektronicznej. Podstawą do określenia kosztorysu ofertowego wykonawcy jest dokumentacja techniczna, fotograficzna, przedmiary robót, które stanowią materiały pomocnicze. Zaleca się obejrzenie obiektu w terenie.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.11.10.00-8
45.26.22.10-6
45.26.23.00-4
45.26.23.10-7
45.26.25.00-6
45.32.00.00-6
45.44.23.00-0
45.44.21.90-5
45.44.21.00-8
45.44.20.00-7
45.43.00.00-0
45.43.21.14-6
45.26.21.00-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
15.09.2014 R.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wypełni załącznik nr 1 do opisu - oświadczenie. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub oryginałów w/w dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, posiadanie doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości, co najmniej 100 000,00 zł, w tym wartość, co najmniej jednej z wyżej wymienionych robót budowlanych musi przekroczyć kwotę 50 000,00 zł. W tym celu Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 do opisu- wykaz wykonanych najważniejszych robót - wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podaniem dowodów dotyczących najważniejszych robót. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tj. dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane, wykonawcze, a także dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania prac w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 8 ust.1. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych oraz kierował w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwiema usługami konserwatorsko-budowlanymi, przeprowadzonymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które odpowiadają rodzajowi niniejszego zamówienia. Uwaga Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wypełnienia załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz osób i przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez ww. osoby określonych przez zamawiającego warunków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty

Inne niewymienione dokumenty

1.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do opisu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żąda przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców, którym powierzy wykonywanie części robót niniejszego przedmiotu zamówienia oraz zakresu rzeczowego i finansowego tych robót. 3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 5.Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 6.Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 7.Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. 8.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. 9.Wykonawca, który wygra licytację elektroniczną, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie należyte zabezpieczenie wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto wylicytowanej kwoty, ofertę, kosztorys ofertowy, harmonogram, zestawienie rzeczowo-finansowe. 10.Wykonania operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.)

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego z powodu - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), - wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego,których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, - braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, - skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, b) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, c) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku - zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie opracowanym na potrzeby niniejszego postępowania, - zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, d) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, e) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku - wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy. f) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niegorszonych standardów jakościowych. g) zmiana związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT. 2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 60 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 4. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 5.Strona, która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę,(projekt umowy zał. nr 8 do opisu)

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcydopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wartość 30 000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 408 433,10 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. W imieniu Zamawiającego tj. PAFARII RZYMSKO-KATOLICKAIEJ PW.ŚW.JANA CHRZCICIELA, BLINÓW DRUGI 112, 23-225 SZASTARKA, procedurę przetargową przygotowuje i przeprowadza Gmina Szastarka, 23-225 Szastarka, tel.15/8714145 wew.207. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są Maria Szwedo pod względem proceduralnym, tel.15/8714145 wew.207, adres e-mail inwestycje@gminaszastarka.pl Paweł Kudrel pod względem merytorycznym tel.15/8714145 wew.207 e-mail promocja@gminaszastarka.pl Umowę na przedmiot zamówienia zawierać będzie w imieniu PAFARII RZYMSKO-KATOLICKAIEJ PW.ŚW.JANA CHRZCICIELA, BLINÓW DRUGI 112, 23-225 SZASTARKA ks. proboszcz Jan Florek..

Minimalna wysokość postąpienia

30000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka, w sekretariacie, pokój nr.14.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-04-01 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-04-01 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem Nr.8 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaszastarka.pl/bip/ w zakładce przetargi.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,Odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła