Licytacja L-75-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2015 - Dostawy opon letnich samochodowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

61964-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-04-08 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy opon letnich samochodowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy opon letnich samochodowych różnych rozmiarów, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy przed datą dostawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) i zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.U.UE.L.2009.342.46 z późn. zm.), spełniających minimalne wymagania oraz w ilościach określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do Ogłoszenia). Szacunkowa wartość zamówienia (netto):157.300,81 zł.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od dnia zawarcia umowy do 30.11.2015 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wadium nie jest wymagane przez Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania szczególnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do ogłoszenia - zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. UWAGA! W celu zachowania formy pisemnej dokument ten powinien być własnoręcznie podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w oryginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają wymogu formy pisemnej. 2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu (podwykonawcy), na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - art. 23 ust. 1 ustawy (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki cywilnej w postępowaniu, w ofercie należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej lub do reprezentowania jej w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wniosek, przy czym: a) oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do ogłoszenia, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (załącznik nr 5 do ogłoszenia), albo oświadczenie (informację) o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do ogłoszenia) - składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 5. Jeżeli wniosek i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wówczas musi być wraz z wnioskiem złożony oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 1, możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach poniżej określonych: a) w przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie zaoferowanego przedmiotu umowy stało się niemożliwe, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 1 do umowy, b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usunięcie przeszkody w jego realizacji. Zmiana terminu realizacji zamówienia następuje w takim przypadku na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego. Termin na złożenie wniosku wynosi 3 dni robocze od powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2 wzoru umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, chyba że są już zarejestrowanymi użytkownikami platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem dużych i małych liter, numerów, spacji itp. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą Wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę. Zaproszenie zostanie wysłane faksem lub drogą elektroniczną na faks/adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie licytacyjnej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskają dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 4. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 6. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za dostawę wszystkich określonych w opisie przedmiotu zamówienia opon letnich samochodowych. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy wypełniony formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy. Łączna cena ofertowa brutto wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 11. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu (nr faksu Zamawiającego: 85 670 28 42), pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail Zamawiającego: zamówienia.kwp@bk.policja.gov.pl). 12. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 13. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za dostawę opon letnich samochodowych różnych rozmiarów określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia - 193.480,00 zł brutto. 14. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 400 zł. 15. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

400.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-03-27 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220 Zespół ds. Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-04-08 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-04-08 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Paragraf 1 1. Przedmiotem umowy są dostawy opon letnich samochodowych różnych rozmiarów, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy przed datą dostawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) i zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.U.UE.L.2009.342.46 z późn. zm.). Szczegółowy formularz ofertowy - w rozbiciu na asortyment oraz ceny jednostkowe stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest zgodny ze złożoną w toku licytacji ofertą. 2. Całkowite wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi ____zł brutto (słownie: _____ zł 00/100) zgodnie z formularzem ofertowym, o którym mowa w ust. 1. 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen jednostkowych brutto zgodnie ze szczegółowym formularzem ofertowym, o którym mowa w ust. 1, przedstawionym Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Zaoferowane ceny jednostkowe są stałe i nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Szczegółowy wykaz typu zamawianych opon letnich określa załącznik nr 1 do umowy. 5. Z uwagi na konieczność zakupu opon według faktycznych potrzeb, które mogą wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy, zależnych od ilości awarii, zużycia opon, lub wycofania z użytkowania pojazdów, Zamawiający zastrzega, że ilości asortymentu określone w załączniku nr 1 do umowy są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych opon letnich, niedopuszczalne jest jednak rozszerzenie rodzaju asortymentu nabywanych opon oraz zwiększenie ilości, określonych w załączniku nr 1 do umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy max. o 40 % w stosunku do wartości, o której mowa w ust. 2. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Paragraf 2 1. Dostawy opon realizowane będą w okresie obowiązywania umowy sukcesywnie, poprzez zamówienia cząstkowe. 2. Wykonawca będzie realizował zamówienia składane przez Zamawiającego telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie lub faksem, w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 3. Zamówienie będzie określało miejsce dostawy, rodzaj zamawianych opon oraz ich ilość. 4. Opony dostarczane będą do wymienionych poniżej magazynów na terenie województwa podlaskiego: - Wydział Transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8/10, 15-854 Białystok, - Komenda Miejska Policji w Suwałkach ul. Przytorowa 9F, 16-400 Suwałki, - Komenda Miejska Policji w Łomży ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża. 5.Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy niezgodnej ze złożonym zamówieniem. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu niedostarczonych w terminie określonym w ust. 2, opon z innych źródeł oraz zmniejszenie ilości opon objętych umową o ilości zakupione u innego Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny zakupu opon u innego Wykonawcy będą wyższe niż zawarte w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający kwotą wynikającą z różnicy w cenie i ewentualnymi kosztami dostawy obciąży Wykonawcę. Paragraf 3 1. Rozliczenie następować będzie po każdej prawidłowo zrealizowanej dostawie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura zawierać będzie m.in. rodzaj (rozmiar, indeks nośności, indeks prędkości i nazwę handlową), ilość dostarczonych opon, ceny jednostkowe i kwotę do zapłaty. 2. Należność za zakupione opony realizowana będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego dostawy wraz z fakturą, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 3. Wykonawca wystawi jedną fakturę obejmującą wszystkie opony dostarczone w jednej dostawie. 4. Płatnikiem będzie Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU ul. Sienkiewicza 65 15-003 BIAŁYSTOK NIP: 542-020-78-68 5. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Płatnika. 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu płatności na warunkach ustalonych z Wykonawcą. Paragraf 4 1. Strony ustalają, że każda partia dostarczonych opon, posiadać będzie etykiety fabryczne. 2. Na dostarczone opony Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji nie krótszej niż gwarancja ich producenta z zastrzeżeniem jednak, że gwarancja ta nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty ich dostawy do Zamawiającego. 3. W przypadku dostarczenia wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem opon Wykonawca wymieni opony na właściwe w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji (faksem lub w innej formie). Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 4. W przypadku reklamacji opony podlegającej gwarancji, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 5. W przypadku, gdy Wykonawca posiada oddziały na terenie woj. podlaskiego, umożliwi Zamawiającemu dokonywanie zakupów we wszystkich tych oddziałach na zasadach określonych w umowie. W przypadku takim, opony mogą być odbierane przez przedstawiciela Zamawiającego w oddziale Wykonawcy. Paragraf 5 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 4% wartości zamówionej, niedostarczonej w terminie określonym w § 2 ust.2 partii opon - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie - w sumie nie więcej niż 20% wartości zamówionego produktu, c) w wysokości 4% wartości opon, które były przedmiotem reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji (niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 i ust. 4) - w sumie nie więcej niż 20% wartości zareklamowanego produktu. 2. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy. 3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. a-c z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1. 5. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 pkt b i c, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 lit. b i c nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy zamówionych opon. 6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy. Paragraf 6 Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają: ZAMAWIAJĄCY: a) Pan /Pani___ tel.___ b) Pan/Pani ___tel. ___ WYKONAWCA a) Pan/ Pani ___tel. ___b) Pan/Pani___tel___ Paragraf 7 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji: a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, b) co najmniej trzykrotnie powtarzających się opóźnień w realizowaniu dostaw lub rozpatrzaniu reklamacji w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 i w § 4 ust. 3 i ust. 4 umowy, przekraczających 5 dni roboczych, potwierdzonych naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, c) co najmniej trzykrotnego dostarczenia opon wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, określonych w ust. 2. Paragraf 8 Niezależnie od kar określonych w § 5, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę postanowień umowy.Paragraf 9 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 1, możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach poniżej określonych: a) w przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie zaoferowanego przedmiotu umowy stało się niemożliwe, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 1 do umowy, b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usunięcie przeszkody w jego realizacji. Zmiana terminu realizacji zamówienia następuje w takim przypadku na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego. Termin na złożenie wniosku wynosi 3 dni robocze od powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2. Paragraf 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Paragraf 11 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle wykonania umowy podlegają rozpatrzeniu: a) w trybie uzgodnień przedstawicieli obu stron, b) przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.Paragraf 12 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 30 listopada 2015 roku. Paragraf 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz Wykonawcy, dwa egzemplarze Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek powinien być złożony Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Dokumenty wymagane od Wykonawców powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze, ewidencji działalności gospodarczej, bądź stosownym pełnomocnictwie. Jeżeli wniosek i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wówczas musi być wraz z wnioskiem złożony oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła