Licytacja L-75-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST_kris_wyk z ofertą o wartości 9000PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST_kris_wyk - jan, KGB
Plac Czerwony1 m. 1
55-678, Moscow


Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2018 - aaa

Dane zamawiającego


Nazwa: UG_TEST-ANOWAK, JW
Adres pocztowy: Ikara1 m. 4
Miejscowość: Gdynia, Kod pocztowy: 81-103
Tel.: 261 266 672, Faks: 261 266745
Rodzaj zamawiającego: JW

Numer ogłoszenia w BZP:

145

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:53:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


aaa

Dostawy

aaa

www.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


098

poi

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


asd

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:50:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:53:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 19:01:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


zxc

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


zxc

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


qwe

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


zxc

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła