Licytacja L-75-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest infastrz z ofertą o wartości 47300PLN.
Dane zwycięzcy:
infastrz - Dariusz Krupa, Infast Sp. z o.o.
Szopena51
35-055, Rzeszów


Ogłoszenie o zamówieniu L-75-2019 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Dane zamawiającego


Nazwa: Monika Kotula, Gmina Boguchwała
Adres pocztowy: Suszyckich33
Miejscowość: Boguchwała , Kod pocztowy: 36-040
Tel.: 017 87 55 200, Faks: 017 87 55 209
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

530655-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-04-11 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: zestawów komputerowych - 6 sztuk, drukarki laserowej - 2 sztuki, UPS - 1 sztuka,oprogramowania dla platformy VMWare do backupu maszyn wirtualnych - 1 sztuka, notebook - 1 sztuka, notebook - 1 sztuka, pakiet oprogramowania biurowego - 3 sztuki, skaner - 2 sztuki, Dyskusb zewnętrzny 4TB - 2 sztuki, Dysk SSD 500 GB - 4 sztuki

www.bip.boguchwala.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawca ma prawo złozyć tylko jeden wniosek 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl Aby Wykonawca mógł wziąć udział w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie. 3. Login powinien uniemożliwiać identyfikację Wykonawcy. W przypadku niepodania loginu we wniosku, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie Wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez jego wpisanie na listę wykonawców (na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie Wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 4. Od Wykonawców, chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny 5. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Licytacja elektroniczna na niniejsze zadanie będzie licytacją 1-etapową 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych brutto). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycjach złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej- system nie dokonuje odświeżenia automatycznie. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 53200,00 zł brutto (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych zero groszy) 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 12. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 13. Formalności niezbędne do zawarcia umowy, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty: Po wyborze najkorzystniejszej oferty celem zawarcia umowy Wykonawca powinien: 1) przedłożyć: a) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, b) umowę regulującą współpracę- w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się od zamówienie 2) Przekazać faxem lub drogą e-mail następujące informacje: a) dane do wpisania w umowie (m.in. adres zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), oraz inne niezbędne wynikające z treści wzoru umowy b) Wysokość kwoty netto wynikająca z oferty (postąpienia)

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-04-05 09:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-04-11 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-04-11 10:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik do ogłoszenia dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.boguchwala.pl Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz załącznikami zamieszczonymi na stronie www.bip.boguchwala.pl, należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na : Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta - Parter oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale". Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna, iż nie zostały w ogóle złożone. 2)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) wniosek/ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23. 4)W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieści informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 30 dni od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Boguchwała ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boguchwała jest Pan Tomasz Mielech e-mail: iod@boguchwala.pl  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RIZ.271.8.2019 pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej;  odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Państwu − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła