Licytacja L-76-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-76-2009 - Zakup sprzętu komputerowego – serwery

Dane zamawiającego

Oddział Zamówień Publicznych, Małopolski Urząd Wojewódzki
Basztowa 22
31-156, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

139966

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-26 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego:  serwera typu I – 1 szt.  serwera typu II – 2 szt. II. Specyfikacja techniczna: 1) Serwer typ I – 1 szt. Obudowa: Do instalacji w szafie 19” RACK, wysokość nie więcej niż 2U, system rackmount dla serwera powinien być dopasowany do szafy instalacyjnej 19” o głębokości do 1000 mm Płyta główna: Dwuprocesorowa, bios płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru ilościowego sprzętu przez Zamawiającego lub ostatnia możliwa dostępna wersja, Chipset: Dedykowany do oferowanego procesora Ilość procesorów: 2 zainstalowane Ilość rdzeni procesora: minimum 4 Pamięć RAM stan./max: zainstalowane 16 GB z mechanizmami bezpieczeństwa ECC (kod korekcji błędów) oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem pojedynczego układu (np Chipkill , chip spare lub rozwiązanie równoważne), obsługiwane do 64 GB RAM HDD: 2 dyski 2.5” lub 3.5, Ultra 320 SCSI lub SAS, min.72 GB, min. 10.000 obr/min, typu Hot-Swap 6 dysków 2.5” lub 3.5, Ultra 320 SCSI lub SAS, min.140 GB, min. 10.000 obr/min, typu Hot-Swap Sterownik dysku: Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, dopuszczalne dyski 2,5” Napęd optyczny: CD/DVD-RW Napęd FDD: 3,5’’ 1.44 MB, dopuszczalny zewnętrzny USB Karta graficzna mimium 16 MB dopuszczalna zintegrowana Interfejsy sieciowe: Zintegrowany Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcjonalnością Teaming: - Failover - load balancing Porty: 1 szeregowy, min. 3 USB (w tym min. 1 na panelu czołowym serwera), klawiatury PS/2, myszy PS/2, VGA Zasilacze: Zainstalowane 2 redundantne zasilacze typu Hot-plug każdy Chłodzenie: redundantne, Zarządzanie i obsługa: Zintegrowany system – rozwiązanie sprzętowe (np. procesor serwisowy) z możliwością zdalnej diagnostyki przez LAN Aktualizacja BIOS’u: Możliwość upgrade’u BIOS’u z FDD lub zdalnego przez LAN Dodatkowe oprogramowania: Pakiet do serwisowania oraz zdalnej diagnostyki i umożliwiający współpracę ze sprzętowym systemem zdalnej diagnostyki. Wydajność: Zaoferowana platforma musi posiadać takie właściwości, aby wynik testu SPECint_rate2006 (wg. www.spec.org/cpu2006) oferowanego serwera w konfiguracji z 2 procesorami zainstalowanymi był nie gorszy niż 52, lub dopuszczamy aby wynik testu SPECint_rate2000 (wg. www.spec.org/cpu2000) oferowanego serwera w konfiguracji z 2 procesorami zainstalowanymi był nie gorszy niż 120. Do wniosku należy załączyć wydruk z wynikiem właściwym dla określonych powyżej testów. Certyfikaty i normy: • sprzęt musi być wyprodukowany przez producenta zgodnie z normą jakościową PN-EN ISO 9001: 2001 (lub nowszą), • sprzęt powinien spełniać warunki normy PN-93/T-42107 oraz posiadać stosowny certyfikat i być oznaczony znakiem bezpieczeństwa, • wyroby finalne muszą być fabrycznie nowe, I kategorii (nieużywane) Kompatybilność: Serwer musi być zamieszczony na liście kompatybilności Microsoft Windows Server:http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?&bCatID=1333&cpID=0&ocID=0&OR=1 i posiadać certyfikat: Supported lub Designed for Microsoft Windows 2003 Server Instrukcja obsługi: Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski. Gwarancja: minimum 36 miesięcy, wszystkie prace w siedzibie klienta, wszystkie części i robocizna w cenie gwarancji 2) Serwer typ II – 2 szt. Obudowa: Do instalacji w szafie 19” RACK, wysokość nie więcej niż 2U, system rackmount dla serwera powinien być dopasowany do szafy instalacyjnej 19” o głębokości do 1000 mm Płyta główna: Dwuprocesorowa, bios płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru ilościowego sprzętu przez Zamawiającego lub ostatnia możliwa dostępna wersja, Chipset: Dedykowany do oferowanego procesora Ilość procesorów: 2 zainstalowane Ilość rdzeni procesora: minimum 4 Pamięć RAM stan./max: zainstalowane 16 GB z mechanizmami bezpieczeństwa ECC (kod korekcji błędów) oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem pojedynczego układu (np Chipkill , chip spare lub rozwiązanie równoważne), obsługiwane do 64 GB RAM, HDD: 2 dyski 2.5” lub 3.5, Ultra 320 SCSI lub SAS, min.72 GB, min. 10.000 obr/min, typu Hot-Swap Sterownik dysku zintegrowany z płytą główną kontroler SCSI (dopuszczalny Serial Attached SCSI SAS), umożliwiający zbudowanie RAID 0, 1 Sterownik pamięci masowej: Zainstalowane dwa kontrolery 64-bit, minimum 2Gbps umożliwiający podłączenie zewnętrznej macierzy FC (HBA) Wnęki rozszerzeń: minimum 4 zatoki na dyski hot-plug, dopuszczalne dyski 2,5” Napęd optyczny: CD/DVD-RW Napęd FDD: 3,5’’ 1.44 MB, dopuszczalny zewnętrzny USB Karta graficzna mimium 16 MB dopuszczalna zintegrowana Interfejsy sieciowe: Zintegrowany Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcjonalnością Teaming: - Failover - load balancing Porty: 1 szeregowy, min. 3 USB (w tym min. 1 na panelu czołowym serwera), klawiatury PS/2, myszy PS/2, VGA Zasilacze: Zainstalowane 2 redundantne zasilacze typu Hot-plug każdy Chłodzenie: redundantne, Zarządzanie i obsługa: Zintegrowany system – rozwiązanie sprzętowe (np. procesor serwisowy) z możliwością zdalnej diagnostyki przez LAN Aktualizacja BIOS’u: Możliwość upgrade’u BIOS’u z FDD lub zdalnego przez LAN Dodatkowe oprogramowania: Pakiet do serwisowania oraz zdalnej diagnostyki i umożliwiający współpracę ze sprzętowym systemem zdalnej diagnostyki. Wydajność: Zaoferowana platforma musi posiadać takie właściwości, aby wynik testu SPECint_rate2006 (wg. www.spec.org/cpu2006) oferowanego serwera w konfiguracji z 2 procesorami zainstalowanymi był nie gorszy niż 52, lub dopuszczamy aby wynik testu SPECint_rate2000 (wg. www.spec.org/cpu2000) oferowanego serwera w konfiguracji z 2 procesorami zainstalowanymi był nie gorszy niż 120. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem właściwym dla określonych powyżej testów. Certyfikaty i normy: • sprzęt musi być wyprodukowany przez producenta zgodnie z normą jakościową PN-EN ISO 9001: 2001 (lub nowszą), • sprzęt powinien spełniać warunki normy PN-93/T-42107 oraz posiadać stosowny certyfikat i być oznaczony znakiem bezpieczeństwa, • wyroby finalne muszą być fabrycznie nowe, I kategorii (nieużywane) Kompatybilność: Serwer musi być zamieszczony na liście kompatybilności Microsoft Windows Server:http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?&bCatID=1333&cpID=0&ocID=0&OR=1 i posiadać certyfikat: Supported lub Designed for Microsoft Windows 2003 Server Instrukcja obsługi: Instrukcja dla każdego urządzenia, język: polski. Gwarancja: minimum 36 miesięcy, wszystkie prace w siedzibie klienta, wszystkie części i robocizna w cenie gwarancji III. Wielkość lub zakres całego zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 000,00 euro. IV. Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: 1. W sprawach merytorycznych: Łukasz Łakomski, tel. 012 39 21 162 2. W sprawach formalno-prawnych: Anna Grabka, tel. 012 39 21 425. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (022) 632 28 84. 5. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez Nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 5. Cena wywoławcza: 63 000.00 zł (brutto). 6. Minimalny krok postąpienia: 100.00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-19 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2) niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczenia i dokumenty: 1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do ogłoszenia) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do ogłoszenia). Jeśli wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, załącza do wniosku pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, wraz ze szczegółowym zestawieniem typów i modeli oferowanego sprzętu i opisem parametrów technicznych, co najmniej w zakresie pozycji wyszczególnionych w specyfikacji technicznej (pkt. II.1), II.2)). b) Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wydruk z wynikiem testu ze stron: www.spec.org/cpu2006 lub www.spec.org/cpu2000, o którym mowa w specyfikacji technicznej na potwierdzenie spełnienia przez oferowaną platformę kryterium wydajności. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. d)kserokopię dowodu wniesienia wadium - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej. 3) Forma oświadczeń i dokumentów: a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały. b) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). d) W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy - nie dot. pkt. 2) lit. b) gdzie zamawiający dopuszcza złożenie wydruków z wynikiem testu w języku angielskim. f) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik. 4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1) lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia we wniosku Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w ppkt a). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): a. każdy z osobna - dotyczący ich dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) ogłoszenia, b. zamiast Oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 2A do ogłoszenia - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 2B do ogłoszenia; Pełnomocnik podpisuje także w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz ze szczegółowym zestawieniem typów i modeli oferowanego sprzętu i opisem parametrów technicznych oferowanego sprzętu oraz wydruk z wynikiem testu, o którym mowa w pkt 2) lit. b).

VIII. Termin związania ofertą

okres w dniach: 30.

IX. Termin wykonania zamówienia

okres w dniach: 30.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.malopolska.uw.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie zamawiającego są: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, 2A,B) - Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika 3) Formularz oferty, 4) wzór umowy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 3921229, faks 012 3921438. Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. II. Rodzaj zamówienia: dostawy. III. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup sprzętu komputerowego - serwery - OK.VI.3221-48-09. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie wykonawcom przez zamawiającego drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Sekretariat Wydziału Organizacji i Kontroli, II piętro, pokój nr 238. Godziny pracy Sekretariatu: w poniedziałki od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. IV. Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 1. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający na własnej stronie internetowej poda nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia. 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. 5. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do złożenia postąpienia obliczyć cenę oferty tak, aby potem możliwe było dopasowanie cen jednostkowych do kwoty wylicytowanej oferty (brutto). 7. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. V. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna. VI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. VII. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl VIII. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: etap nr 1; czas trwania etapu: 2 godziny. Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? nie. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. W przypadku licytacji elektronicznej tym „zdarzeniem” będzie przekazanie wykonawcom zaproszenia do składania ofert. Przekazanie zaproszenia wykonawcom, 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień, 4 dzień, 5 dzień, licytacja elektroniczna. Dostawy realizowane przez wybranego Wykonawcę będą współfinansowane ze środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach programów: - Pomoc techniczna 2007-2013, - Pomoc techniczna ZPORR, - Pomoc techniczna EWT.

Informacje o wadium:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a)w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Kredyt Bank S.A. II O. w Krakowie nr 64150014871214800129480000, z dopiskiem „WADIUM - zakup sprzętu komputerowego - serwery, OK.VI.3221-48-09”, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) – składane w oryginale jako załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formie. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, - zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, - w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców. 5. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu wydaje się (przesyła) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. 6. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-19 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-26 14:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-20 15:05:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła