Licytacja L-76-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-76-2012 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Gmina Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia
Adres pocztowy: al. Kromera 44
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 51-163
Tel.: 717779230, Faks: 717779229
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

74104-2012

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-03-26 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: · dostawa i podłączenie sprzętu komputerowego, · dostawa oprogramowania do komputerów wraz z instalacją, · wykonanie usług dodatkowych w ramach przygotowania i realizacji dostawy, · świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje następujące asortymenty: · komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym – model A – 4 sztuki, · komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym – model B – 1 sztuka, · komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym – model C – 20 sztuk, · komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym – model D – 1 sztuka, · monitor LCD – model A - 5 sztuk, · monitor LCD – model B – 21 sztuk, · komputer przenośny – laptop – 1sztuka, · urządzenie wielofunkcyjne – model A – 3 sztuki, · urządzenie wielofunkcyjne – model B – 1 sztuka, · serwer – 2 sztuki, Dostawa oprogramowania komputerowego obejmuje następujące asortymenty: · Office 2010 – 27 kpl. · Oprogramowanie antywirusowe Avast Profesional lub równoważne – 20 kpl. · Windows Serwer 2008 R2 Enterprise (obejmuje 30 licencji CAL) – 2 kpl. oprogramowanie zabezpieczające serwery (antywirusowe : · Avast – server Pro lub program o parametrach nie niższych ) – 2 kpl. · oprogramowanie zabezpieczające serwery (antyspywer : advanced Anti Keylogger 3.7 lub program o parametrach nie niższych ) – 2 kpl. · oprogramowanie zabezpieczające serwery (monitorujące sieć : monitorujące sieć: Axence nVision 5.0 lub program o parametrach nie niższych) – 2 kpl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.33.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w dniach: 21 po podpisaniu umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości - 7000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w kaŜdej z dopuszczalnych form) moŜe być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iŜ łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium naleŜy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. Wadium moŜe być wnoszone w następujących formach dopuszczonych przez ustawę PZP: a)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK 1 O/Wrocław nr rachunku dla podmiotów krajowych 73 1090 2398 0000 0006 0800 3289, dla podmiotów zagranicznych, kod swift: WBKPPLPP, nr iban: PL73109023980000000608003289 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych formach (oryginał), wystawione na (Gminę Wrocław) naleŜy zdeponować w Likwidaturze Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego, Wrocław, Sukiennice 10, pokój nr 108 a lub przesłać na adres: Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego, 50-107 Wrocław, Sukiennice 10. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy . Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania wniosków, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania wniosków. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania wniosków tj.19.03.2012r. do godz. 10:00.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający stwierdzi, iŜ wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp jeśli w szczególności wykaŜe, Ŝe wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, dwa zamówienia o charakterze zbliŜonym do przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania polegających na dostawie i serwisie sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych, notebooków lub serwerów - w dowolnej konfiguracji) o łącznej wartości obu wskazanych zamówień nie mniejszej niŜ 115.000,00 zł brutto. Wykazane dostawy muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający stwierdzi, iŜ wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp jeśli w szczególności wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami (minimum trzy osoby), przewidzianymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne doświadczenie, tj. minimum 2 lata pracy na stanowisku serwisanta.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania wniosku - oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinna zostać złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złoŜyć samodzielnie dokument: - akualny odpis z właściwego rejestru... Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą złoŜyć: wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zmawiający dopuszcza złoŜenie oświadczenia poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; odrębnie tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 podpisane przez kaŜdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złoŜyć jako wspólne dla nich wszystkich dokumenty: wykaz dostaw, dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŜycie, wykaz osób. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące kaŜdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba Ŝe taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. W przypadku podmiotów, na których polega Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. polega na zasobach tych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, chyba Ŝe taki podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. W przypadku polegania na potencjale innego podmiotu - w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( w formie oryginału)

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, iŜ przewiduje moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umoŜliwiłyby dopuszczenie innej oferty niŜ ta, która została pierwotnie dopuszczona. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach: a)jeŜeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; b) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się wymaganymi doświadczeniem (co zostanie potwierdzone stosowną dokumentacją); c)Gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Przewidziane powyŜej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności za zgodą obu stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i art.140 ust. 3 stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia. Ustala się, iŜ nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1)zmiana nr rachunku bankowego, 2)zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3)zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.um.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: - Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - Wykonawca, aby umoŜliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. - W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania nie później niŜ na dzień przed terminem otwarcia licytacji 2. Wymagania techniczne - komputer klasy PC (lub równowaŜnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyŜszej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyŜszej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę saprzętu komputerowego będzie licytacja jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. MoŜliwość złoŜenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złoŜona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złoŜył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji wykonawcvy proponują rzeczywistą cenę brutto oferty wyraŜoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze naleŜy oddzielić od złotych kropką. Kwota oferty złoŜona przez Wykonawcę winna być niŜsza od kwoty oferty najkorzystnuiejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00 PLN W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieŜąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złoŜonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a takŜe o cenach złoŜonych ofert, z tym Ŝe do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umoŜliwiających identyfikację wykonawców. Zamawiającvy przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę całości zamówienia wraz z instalacją i serwisem - kwotę 312982.11 PLN. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniŜszą cenę brutto. Przed przystąpieniem do złoŜenia oferty cenowej Wykonawca winien obliczyć cenę tak, aby wynikała ona z sumy iloczynu cen jednostkowych brutto i ilości wszystkich pozycji formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia - znajdujący się na stronie internetowej zamawiającego

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia al. Kromera 44, I piętro, pokój 136 51-163 Wrocław tel. (071) 777-92-30, fax. (071) 777-92-29.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2012-03-26 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-26 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy znajdują się w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w chwili podpisania umowy do przedstawienia certyfikatu lub deklaracji producenta na głośność dla stacji roboczej, a takŜe wypełnione tabele potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu i oprogramowania - załącznik nr 3 do umowy oraz wypełniny formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 4 do wniosku - skalkulowany zgodnie z ostateczną ceną oferty złoŜonej w licytacji elektronicznej. JeŜeli Wykonawca nie dostarczy któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub parametry techniczne określonego asortymentu nie spełnią minimalnych wymagań, Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcyodpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Projekt umowy zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego - http://bip.um.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Załącznikami do ogłoszenia są: zał. nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, zał nrt 2 - projekt umowy, zał. nr 3 - opis przedmiotu zamówienia, zał. nr 4 - formularz asortymentowo - cenowy, zał. nr 4a - formularz potwierdzający spełnienie wymagań sprzętowych, zał. nr.5 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 Pzp, zał. nr 6 - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 Pzp, zał. nr 7 - wykaz dostaw, zał. nr 8 - wykaz osób.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła