Licytacja L-76-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-76-2014 - DOSTAWY OPON LETNICH

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

75596

Termin otwarcia licytacji:

2014-03-25 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWY OPON LETNICH
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy opon letnich samochodowych różnych rozmiarów, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych,wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od daty dostawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) i zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.U.UE.L.2009.342.46 z późn. zm.), spełniających minimalne wymagania oraz w ilościach określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do Ogłoszenia). Szacunkowa wartość zamówienia (netto): 159.073,17 zł
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od dnia zawarcia umowy do 30.11.2014r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania szczególnych uprawnień. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 6 do ogłoszenia zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - art. 23 ust. 1 ustawy (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki cywilnej w postępowaniu we wniosku należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej lub do reprezentowania jej w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wniosek, przy czym: a) oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do ogłoszenia, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (Załącznik nr 5 do ogłoszenia), albo oświadczenie (informację) o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)- składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b)pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 6 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 6 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 6 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 6 do ogłoszenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. UWAGA! W celu zachowania formy pisemnej dokument ten powinien być własnoręcznie podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w oryginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają wymogu formy pisemnej. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu (podwykonawcy) na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 1, możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach poniżej określonych: a) w przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od WYKONAWCY skutkujących tym, że dostarczenie zaoferowanego przedmiotu umowy stało się niemożliwe, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku WYKONAWCA składa do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 1 do umowy,b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usunięcie przeszkody w jego realizacji. Zmiana terminu realizacji zamówienia następuje w takim przypadku na uzasadniony, pisemny wniosek WYKONAWCY zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin na złożenie wniosku wynosi 3 dni robocze od powzięcia informacji o okolicznościach uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 2 wzoru umowy,c) zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY możliwe są jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania umowy a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie dostawy opon.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, chyba że są już zarejestrowanymi użytkownikami platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem dużych i małych liter, numerów, spacji itp. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. 4. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za dostawę wszystkich określonych w opisie przedmiotu zamówienia opon letnich samochodowych. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy wypełniony szczegółowy formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 9. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu (nr faksu Zamawiającego: 85 670 28 42) lub pisemnie. 10. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 11. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za dostawę opon letnich samochodowych różnych rozmiarów określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia - 195.660,00 zł brutto. 12. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 400,00 zł. 13. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

Minimalna wysokość postąpienia

400.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-14 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220 Zespół ds. Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-03-25 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-03-25 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Przedmiotem umowy są dostawy opon letnich samochodowych różnych rozmiarów, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 m-cy od daty dostawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) i zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1222)2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz.U.UE.L.2009.342.46 z późn. zm.). Szczegółowy formularz ofertowy - w rozbiciu na asortyment oraz ceny jednostkowe stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest zgodny ze złożoną w toku licytacji ofertą.2.Całkowite wynagrodzenie umowne WYKONAWCY za przedmiot umowy wynosi zł _____brutto (słownie: ____). 3.WYKONAWCA zobowiązuje się do stosowania cen jednostkowych brutto zgodnie ze szczegółowym formularzem ofertowym, o którym mowa w pkt 1, wyżej przedstawionym ZAMAWIAJĄCEMU przed zawarciem umowy. Zaoferowane ceny jednostkowe są stałe i nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt c wzoru umowy. 4.Szczegółowy wykaz typu zamawianych opon letnich określa załącznik nr 1 do umowy.5.Z uwagi na konieczność zakupu opon według faktycznych potrzeb, które mogą wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy, zależnych od ilości awarii, zużycia opon, lub wycofania z użytkowania pojazdów, ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że ilości asortymentu określone w załączniku nr 1 do umowy, są ilościami szacunkowymi. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych opon letnich, niedopuszczalne jest jednak rozszerzenie rodzaju asortymentu nabywanych opon oraz zwiększenie ilości, określonych w załączniku nr 1 do umowy. 6.ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy max. o 40 % w stosunku do wartości, o której mowa w pkt 2. WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec ZAMAWIAJĄCEGO.7. Dostawy opon realizowane będą w okresie obowiązywania umowy sukcesywnie, poprzez zamówienia cząstkowe.8. WYKONAWCA będzie realizował zamówienia składane przez ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie, pisemnie lub faksem, w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 9.Zamówienie, o którym mowa w pkt 8 będzie określało miejsce dostawy, rodzaj zamawianych opon oraz ich ilość. 10.Opony dostarczane będą do wymienionych poniżej magazynów na terenie województwa podlaskiego: a) Wydział Transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8/10, 15-854, Białystok, b) Komenda Miejska Policji w Suwałkach ul. Przytorowa 9F, 16-400, Suwałki, c) Komenda Miejska Policji w Łomży ul. Wojska Polskiego 9 , 18-400, Łomża. 11.Dostawy następować będą środkami transportu WYKONAWCY, na jego koszt i ryzyko.12.ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy niezgodnej ze złożonym zamówieniem.13.ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zakupu niedostarczonych w terminie określonym w pkt 8, opon z innych źródeł oraz zmniejszenie ilości opon objętych umową o ilości zakupione u innego WYKONAWCY. W przypadku, gdy ceny zakupu opon u innego WYKONAWCY będą wyższe niż zawarte w załączniku nr 1 do umowy, ZAMAWIAJĄCY kwotą wynikającą z różnicy w cenie i ewentualnymi kosztami dostawy obciąży WYKONAWCĘ. 14.Rozliczenie następować będzie po każdej prawidłowo zrealizowanej dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ. Faktura zawierać będzie m.in. rodzaj (rozmiar, indeks nośności, indeks prędkości i nazwę handlową), ilość dostarczonych opon, ceny jednostkowe i kwotę do zapłaty.15.Należność za zakupione opony realizowana będzie przelewem, na wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO dostawy wraz z F-VAT, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.16.WYKONAWCA wystawi jedną fakturę obejmującą wszystkie opony dostarczone w jednej dostawie.17.Płatnikiem będzie ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 BIAŁYSTOK, NIP: 542-020-78-68.18.Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Płatnika.19.W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu płatności na warunkach ustalonych z WYKONAWCĄ.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła