Licytacja L-76-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-76-2017 - Budowa dróg gminnych w msc. Wierzbica-Osiedle

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Wierzbica, Gmina Wierzbica
Adres pocztowy: Włodawska 1
Miejscowość: Wierzbica-Osiedle, Kod pocztowy: 22-150
Tel.: 825693224, Faks: 825693222
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

44799 - 2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-06 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa dróg gminnych w msc. Wierzbica-Osiedle
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wierzbica poprzez budowę dróg gminnych w msc. Wierzbica-Osiedle znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841. Zakres rzeczowy robót obejmuje : 1. Wykonanie budowy drogi gminnej , ulica Szkolna w m. Wierzbica-Osiedle na długości 535,73m , nawierzchnia jezdni o szerokości 5,50m z obustronnymi chodnikami przylegającymi do jezdni szerokości 2 x2,00m na długości 505,00m + 503,00m = 1008,00m, zatoki parkingowej na 34 miejsc postojowych w tym 5 miejsc dla niepełnosprawnych , zatoki autobusowej z peronem o długości 56m. Spadek jezdni daszkowy 2% , krawężniki betonowe 15x30 po obu stronach drogi , pogłębienie i renowacja rowu przydrożnego – 400,00mb. 1.1 Konstrukcja nawierzchni : - jezdni w miejscu istniejącej podbudowy z płyt żelbetowych: 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR-1, 4 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR-1, 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm- istniejąca nawierzchnia z płyt żelbetowych . - jezdni w miejscu braku podbudowy : 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR-1 , 4 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR-1 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm , 10 cm warstwa odcinająca z piasku , - na zatokach parkingowych i zatoce autobusowej : 8 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm , 15 cm – stabilizacji piasku z cementem o wytrzymałości Rm-2.5 MPa., - na chodnikach : 6 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej , 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , - na zjazdach 8 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowe , 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcjo 1:4 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm . 2. Wykonanie budowy drogi gminnej , ulica Długa w m. Wierzbica-Osiedle na długości 113,00m, nawierzchnia jezdni o szerokości 5,00m , spadek jezdni daszkowy 2%, krawężniki betonowe 15x30 po obu stronach drogi , obustronne pobocza gruntowe 2 x 0.75 m, pogłębienia i renowacji rowu przydrożnego po obu stronach drogi z umocnieniem płytami ażurowymi 225, 00m2, 2.1 Konstrukcja nawierzchni : - jezdni : 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR-1, 4 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR-1, 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm , 10 cm warstwa odcinająca z piasku , 3. Wykonanie budowy drogi gminnej , ulica Zielona w m. Wierzbica-Osiedle na długości 205,00 m , nawierzchnia jezdni o szerokości 5,00m , chodnika przylegającego do jezdni szerokości 2,00m , po stronie południowej do skrzyżowania z ul. Szkolną na długości 200,50m , pogłębienia i renowacji rowu przydrożnego po stronie północnej na długości 200,00mb oraz umocnieniem płytami ażurowymi- 225,00 m2, spadek jezdni jednostronny 2% w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Szkolną , krawężniki betonowe 15x30 jednostronne po stronie chodnika , pobocze gruntowe 1 x 0.75 m w miejscu braku chodnika , przebudowę istniejącej studni chłonnej 1200mm wraz z przebudową istniejącego zamulonego włączenia z rury HDPE śr. 600mm . 3.1 Konstrukcja nawierzchni : - jezdni : 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR-1, 4 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR-1 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm , 10 cm warstwa odcinająca z piasku , - na chodnikach : 6 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej , 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , - na zjazdach 8 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowe , 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcjo 1:4 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm . 4. Wykonanie budowy drogi gminnej , ulica Świerkowa , dz. gruntu 609/33 w m. Wierzbica-Osiedle na długości 389,45 m , nawierzchnia jezdni o szerokości 5,00m , chodnika przylegającego do jezdni szerokości 2,00m , po stronie południowej , wschodniej i północnej, na długości 366.20m , krawężniki betonowe 15x30 po obu stronach drogi, spadek jezdni daszkowy 2%, pobocze gruntowe 2x 0.75 m za krawężnikiem , pogłębienia i renowacji rowu przydrożnego - 120,00mb. 4.1 Konstrukcja nawierzchni : - jezdni : 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR-1, 4 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR-1 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm , 10 cm warstwa odcinająca z piasku , - na chodnikach : 6 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej , 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , - na zjazdach 8 cm – nawierzchnia z betonowej kostki brukowe , 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcjo 1:4 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm . 5. Wykonanie budowy dróg gminnych , ulica Świerkowa dz. gruntu nr 188 , ulica Wrzosowa dz. gruntu nr179 , ulica Lipowa dz. gruntu nr 175 w m. Wierzbica-Osiedle na długości 259,94 m , nawierzchnia jezdni o szerokości 5,50m , bez chodnika , spadek jezdni daszkowy 2%, krawężniki betonowe 15x30 po obu stronach drogi , pobocze gruntowe 2x 0.75 m za krawężnikiem , pogłębienia i renowacji rowu przydrożnego - 150,00mb. 5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni : 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR-1, 4 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR-1 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm , 10 cm warstwa odcinająca z piasku , 6. Wykonanie włączenia drogi gminnej ulica Długa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 841 , długość włączenia 7,5m , nawierzchnia jezdnia 5,50m na długości 20,00m . Zakres robót obejmuje : ułożenie przepustu rurowego o średnicy 600mm z rur betonowych na podsypce z pospółki gr. 20cm pod warstwy konstrukcyjne włączenia , ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności jak dla KR1 o łącznej grubości konstrukcyjnej 48 cm na gruntach zaliczonych do kategorii podłoża G3 , profilowanie i renowacja rowu przydrożnego na wlocie i wylocie przepustu z umocnieniem na długości 20,00m po każdej stronie , krawężniki betonowe 15x30 po obu stronach drogi , roboty porządkowe . 6.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni : 4 cm – warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR-1, 4 cm – warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR-1 , 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm , 10 cm warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego , 7 . Oznakowanie : oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych , wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych szt. 1 oraz pionowe znaki drogowe wg. projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz włączenia drogi wewnętrznej do drogi wojewódzkiej , dla zakresu określonego w przedmiocie zamówienia . Drogi ograniczają krawężniki 15x30x100cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na odcinkach , gdzie projektuje się chodniki. Chodniki ograniczają od strony jezdni krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 a po przeciwnej stronie obrzeża betonowe 6x20 z oporem 10x20 z betonu C12/15. Zjazdy w obrębie chodnika ograniczają od jezdni zaniżone (3 cm) krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 oraz obrzeżami betonowymi 6x20 na połączeniu z chodnikiem i 8x30 na zakończeniu zjazdu. Zatokę parkingową i zatokę autobusową na połączeniu z jezdnią ograniczają krawężniki betonowe 15x30 „na płask” na ławie betonowej z oporem C12/15 po przeciwnej stronie zatok krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 z zachowaniem światła 12 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną , pozwoleniami na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust.5 PZP). Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWiORB pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w STWiORB. Podane w opisach nazwy lub parametry techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0
45.23.31.40-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data zakończenia: 30/10/2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
INFORMACJE DODATKOWE

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
INFORMACJE DODATKOWE

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
INFORMACJE DODATKOWE

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany osób funkcyjnych, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę funkcyjną. 2) wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób funkcyjnych w następujących przypadkach: a) zdarzeń losowych osób funkcyjnych, b) nie wywiązywania się osób funkcyjnych z obowiązków wynikających z umowy. 3) jeżeli zmiana osób funkcyjnych stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób funkcyjnych, jeżeli uzna, że nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę funkcyjną zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Zmiana osób funkcyjnych winna być dokonana zgodnie z § 11 ust. 3 umowy. 4) w innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiana Umowy może nastąpić jeżeli ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT . 5) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, na skutek wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę. 6) zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia wad w Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót. b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót , objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, c) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami

Termin związania ofertą

30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licvtacie.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek". 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1.670.482,11 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 11/100 ). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

20000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-27 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Urzędu Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-06 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-06 11:26:11

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu – odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie o/ Wierzbica nr rachunku: 83 8187 0004 2006 0130 0257 0001 , a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć Zamawiającemu, najpóźniej przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem nr 7 do niniejszego ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 2.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r. , poz. 1666 z późn. zm.): praca operatorów sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia . Szczegółowe uwarunkowania w tym zakresie zostały zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 7. 3. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. 4. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy. III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zamawiający żąda złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty ( należy wykazać co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy , remontu lub przebudowy dróg o wartości brutto co najmniej 500.000 zł. każda) . Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2.Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wykazać dysponowanie: - 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej . Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej (załącznik nr 5 - wykaz osób), Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy . Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. b)Zamawiający żąda złożenie oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 ). Zamawiający żąda złożenia powyższego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty ( należy wykazać co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy , remontu lub przebudowy dróg o wartości brutto co najmniej 500.000 zł. każda) – wykaz robót załącznik nr 4 . 2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . Należy wykazać dysponowanie 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej . Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej (załącznik nr 5) III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z wnioskiem Wykonawcy. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenia wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wstępne składa każdy Wykonawca. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami (załącznik nr 6) wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia IV.6.6) Informacje dodatkowe: 1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2. Wniosek składa się w formie pisemnej. 3. Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie – drogą pocztową bądź drogą elektroniczną e-mail

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła