Licytacja L-77-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-77-2009 - Projekt oraz realizacja oświetlenia XVIII

Dane zamawiającego

zikit, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Centralna 53
31-586, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

72617 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-26 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa. Zadania z zakresu dobudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII na 2009r. 1. Os. Na skarpie – bloki 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 - wykonanie projektu i wykonanie dobudowy siecią kablową na długości 800 mb 2. Os. Szkolne - bloki 29 – 33 – ciąg pieszy - wykonanie projektu i wykonanie dobudowy oświetlenia siecią kablową na długości 600 mb 3. Os. Willowe – bloki 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 31 – 32 – 33 – 34 + ciąg pieszy – wykonanie projektu i wykonanie dobudowy siecią kablową na długości 600 mb 4. Ul. Drożyska – Wykonanie projektu i wykonanie dobudowy oświetlenia na długości 150 mb siecią napowietrzną + założenie szafki SON 5. Ul.Ubeliny – wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia siecią napowietrzną na długości 200 m 6. Ul. Kuśnierska – dowieszenie 2 opraw 70W i wykonanie aktualizacji . 7. Ul. Podbipięty – 63 e,f – wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia siecią napowietrzną na długości 200 m 8. Ul. Zakępie – wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia siecią napowietrzną na długości 100 m 9. Ul. Wiśniowieckiego – dowieszenie 3 opraw + przewód ASxSn 2x25 mm2 oraz wykonanie aktualizacji 10. Ul. Powojowa – dowieszenie 2 opraw 70W + przewód 2x25 mm2 oraz wykonanie aktualizacji. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno - użytkowy. Zamawiający ponadto podaje na osobnych załącznikach: wymagania techniczne do odbioru robót, wytyczne do zamówienia oraz wymagania stawiane oświetleniu i elementom oświetlenia ulicznego. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 400.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 2500 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-15 13:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, a w szczególności wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2004r. zrealizowali robotę budowlaną polegającą na wykonaniu oświetlenia ulicznego na kwotę co najmniej 400.000 zł. b) osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp – wg zał. nr 1; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 2; d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego; e) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną / upełnomocnioną do reprezentowania firmy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 16.11.2009r .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zikit.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są na stronie www.zikit.krakow.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 111), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa. Znak sprawy 23/IV/2009E. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012-616-71-34, Władysław Reczyński - Kierownik Działu Torów, Sieci i Podstacji Trakcyjnych - tel. 012-616-89-75. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć tabelkę z podaniem kosztów w złotych brutto za poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem. (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności terminu realizacji lub osób nadzorujących jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy).

Informacje o wadium:

nie wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-15 13:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-26 12:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-19 14:37:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła