Licytacja L-77-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-77-2013 - Stała ochrona osób i mienia w ZUS/O Elbląg

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS/Warszawa, Oddział w Elblągu.
Adres pocztowy: Teatralna 4
Miejscowość: Elbląg, Kod pocztowy: 82-300
Tel.: 55 64 13 674, Faks: 55 64 13 695
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

76738-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-19 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stała ochrona osób i mienia w ZUS/O Elbląg
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Stała ochrona osób i mienia w ZUS Oddział w Elblągu oraz podległych jednostek terenowych” zgodnie z załącznikiem nr 7 – opis przedmiotu zamówienia. Kwota zamówienia o wartości poniżej 130 000 euro.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2013 r. do 30.06 2014 roku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Ustala się wadium w wysokości: 9.200,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100.) 2. Forma wniesienia wadium: 1) W pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BKO BP nr konta: 09 1020 5590 0000 0802 9080 7010 z dopiskiem: wadium w sprawie nr 520000/370/1/2013/ZAP. Wadium wnoszone w formie pieniężnej winno zabezpieczać ofertę tzn. winno się znaleźć na rachunku bankowym zamawiającego w wyznaczonym terminie określonym w § 7 ust. 2 pkt. 4 uwzględniając uwarunkowania bankowe (sesje) związane z przelewaniem kwot pieniężnych. 2) lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; b) w gwarancjach bankowych; c)w gwarancjach ubezpieczeniowych; d)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póż. zm). 3)W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w § 7 ust. 2 pkt 2, litera a-d, oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Elblągu ul. Teatralna 4, piętro II, pok. 204, do rąk Pani Justyny Olsztyńskiej. 4) Wadium należy wnieść najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. Termin otwarcia licytacji podany Wykonawcy zostanie w zaproszeniu do składania ofert /udziału w licytacji/ przesłanym drogą elektroniczną. Brak złożonego wadium lub nie terminowe jego złożenie /wyklucza Wykonawcę/, upoważnia Zamawiającego, aby nie przypisać lub usunąć danego Wykonawcy z prowadzonej przez siebie licytacji. 5) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować okres od dnia otwarcia licytacji elektronicznej /włącznie/ przez okres 30 dni tj. cały okres związania ofertą.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie: a)załączonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji. b)aktualna koncesja, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm./, na prowadzenie działalności na obszarze którego dotyczy przedmiotowe zamówienie w zakresie usług ochrony osób i mienia; Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą: spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie: a) załączonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji. b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony zgodnie z złącznikiem nr 5 do w/w instrukcji - wskazanie co najmniej trzech usług, każda trwająca przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy obejmujących przedmiot zamówienia o minimalnej wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) usługi co najmniej 300 tys. zł każda (słownie: trzysta tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą: spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie: a) załączonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą: spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie: a) załączonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji. b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunkiem jest aby na budynek Oddziału ZUS w Elblągu przy ul. Teatralnej 4, Wykonawca skierował osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „zastrzeżone” oraz przedłoży w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenie usługi. Na etapie składania ofert celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do w/w instrukcji. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą: spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie: a) załączonego wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji. b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. /słownie: pięćset tysięcy złotych/. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą: spełnia/nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
(poprzedni wpis skreślony oraz wprowadzono nowy poprzez dodanie) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: zmieniono akapit, było: • „aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;” po zmianie jest: • „aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;”

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Informacje ogólne: 1.Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy nie mogą dotyczyć treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszej części III instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 2.Nie stanowi zmiany istotnych postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego na który jest regulowane wynagrodzenie) 2)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się z dniem zakończenia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępnym na stronie www.zus.pl). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP oraz w Samouczku w pkt. 7 na stronie internetowej . Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2.W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4.Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu przycisku potwierdź. 5.Minimalne postąpienie o wartość 100 zł. brutto. 6.W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień 7.Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8.PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak, aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę brutto. 10.Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa łączna cena brutto. 11.Wykonawca, najkorzystniejszego (najtańszego) postąpienia elektronicznego przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA SZCZEGÓŁOWEGO FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego zał. nr 8 do instrukcji zgodnie z zakresem w opisie przedmiotu zamówienia zał. Nr 7 dostępny na stronie www.zus.pl) poprzez wpisanie do niego cen miesięcznych za ochronę poszczególnych obiektów i określeniu łącznej ceny brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji szczegółowy formularz cenowy będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. 12.UWAGA: Łączna cena brutto za ochronę wszystkich obiektów w okresie trwania umowy wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzaną pisemnie w szczegółowym formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia /zał. Nr 7/.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-08 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

miejsce: osobiście – ZUS Oddział w Elblągu, ul. Mazurska 5, 82-300 Elbląg, pocztą: ZUS Oddział w Elblagu ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-19 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-19 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, co najmniej w dacie podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 8% łącznej ceny brutto usługi, podanej w postępowaniu w licytacji elektronicznej.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - projekt umowy /zał. nr 6 / do ogłoszenia i instrukcji .

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy. 2. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy. 3. Osoby upoważnione do kontaktów: 1) w sprawach proceduralnych dot. przedmiotu zamówienia: Stanisław Gawarecki – ZUS/O Elbląg, pok. 333 w budynku przy ul. Mazurskiej 5, tel. (055) 64 13 674. 2) w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia: Krystyna Lisiewska – ZUS/O Elbląg, pok. 411 w budynku przy ul. Mazurskiej 5, tel. (055) 64 13 605. 4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania części usług przez podwykonawców. 5. Termin związania ofertą: 30 dni i rozpoczyna się z dniem zakończenia licytacji elektronicznej. 6. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła