Licytacja L-77-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST_ALEKSANDRA-WYK z ofertą o wartości 9000PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST_ALEKSANDRA-WYK - Aleksandra, Urząd
Emilii Plater1 m. 1
10-562, Olsztyn


Ogłoszenie o zamówieniu L-77-2018 - UG_TEST_Zamówienie100

Dane zamawiającego


Nazwa: UG_TEST_ZJANKOWSKI, ZMPG
Adres pocztowy: Zamknięta18
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-955
Tel.: 58 737 95 20, Faks: 58 737 95 20
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

199

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:53:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST_Zamówienie100

Roboty budowlane

oooo

www.p.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


mmmmmm

www.p.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


.p.pl

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:51:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:53:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 18:55:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


mmmmm

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


mmmmm

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


bbbbb

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


mmmm

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła