Licytacja L-80-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-80-2011 - dostawa środków czystości

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Robert Bartkowski, 3 batalion zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych
Adres pocztowy: Dymińska 13
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-783
Tel.: 022 687-75-50, Faks: 022 687-85-09
Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Numer ogłoszenia w BZP:

69552-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-21 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa środków czystości
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - MYDŁO TOALETOWE - 16600 kostek; - KREM DO RAK - 7320 sztuk; - Pasta BHP - 3000 sztuk; - PASTA DO BUTÓW - 1000 sztuk.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.81.20.00-7
Dodatkowe przedmioty 33.71.19.00-6
39.81.22.00-9

Termin wykonania zamówienia:
20 dni liczone od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Inne dokumenty

W przypadku podpisywania oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonej oferty winno być dołączone do oferty. Z treści złożonej oferty powinno wynikać wprost, iż osoba podpisującą ofertę (dokumenty) jest do tego prawnie umocowana.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.3bzab.army.mil.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie. Obowiązek rejestracji obejmuje zarówno zamawiających, jak i wykonawców przy czym: - wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. Wszelkie informacje podawane w toku rejestracji można w każdej chwili zmienić, korzystając ze znajdującej się po lewej stronie ekranu zakładki ustawienia konta. System nie pozwala na zarejestrowanie się jednocześnie zarówno jako zamawiający, jak i wykonawca, w ramach jednego konta. W przypadku konieczności zmiany statusu podmiotu zarejestrowanego, prosimy o dokonanie ponownej rejestracji z odmiennie zaznaczonym polem rola. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że oznaczenie wpisane w polu LOGIN musi być unikatowe. W przypadku wpisania przez Państwa LOGINU już wcześniej zarejestrowanego w systemie, zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie i poproszeni o wprowadzenie innego oznaczenia. Wszystkie pozostałe pola, w tym hasło i e-mail mogą powtarzać się w systemie. Po wpisaniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk zarejestruj. Spowoduje to wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W celu zakończenia procesu rejestracji, należy nacisnąć na podany w wiadomości link aktywacyjny. Wymagania techniczne: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową, dostęp do Internetu.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w warunkach licytacji. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 20 złotych..

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-15 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

3 bzabDWLąd, ul Dymińksa 13, 01-783 Warszawa (budynek nr 78)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-21 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-21 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga wniesienia

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Termin płatności do 21 dni; WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie zwłoki w wykonaniu umowy, powstałej na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, bądź jej niewykonania przez Wykonawcę w całości jak i w części oraz niezachowania przez Wykonawcę terminu o którym mowa w § 3 ust. 1. Przekroczenie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 o 5 dni powoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i uprawnia Zamawiającego do domagania się (poza karami umownymi) odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Kwota kar umownych będzie w szczególności potrącona z kwoty faktury należnej WYKONAWCY po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy, zgodnie z art. 498, 499 Kodeksu Cywilnego. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być odpowiedniej jakości, zgodnej z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli dostarczany przedmiot zamówienia będzie niezgodny z zamówieniem oraz postanowieniami SIWZ, ZAMAWIAJĄCY zwraca się do WYKONAWCY o dostarczenie towaru zgodnego z zamówieniem odebraniu towaru wadliwego. Towar niezgodny z zamówieniem zostanie zwrócony WYKONAWCY: - na jego koszt transportem wybranym przez ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku pisemnej odmowy odbioru towaru własnym transportem Wykonawcy; - zostanie odebrany transportem WYKONAWCY. Termin odbioru towaru niezgodnego z zamówieniem musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada za straty poniesione przez WYKONAWCĘ z tytułu nieodpowiedniej realizacji postanowień niniejszej umowy a w szczególności za straty związane z utratą jakości zakwestionowanej partii artykułów.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła