Licytacja L-80-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-80-2013 - Dostawy wody mineralnej lub źródlanej do MR i RW

I. Dane zamawiającego

Nazwa: MRiRW, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-930
Tel.: 22 623 26 49, Faks: 22 623 23 15
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

91718-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-27 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy wody mineralnej lub źródlanej do MR i RW
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30, w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy naturalnej wody mineralnej lub źródlanej w szacunkowej ilości: 1) Woda 0,5 litra niegazowana w ilości 55 000 butelek PET, 2) Woda 0,5 litra gazowana w ilości 50 000 butelek PET, 3) Woda 1,5 litra niegazowana w ilości 120 butelek PET, 4) Woda 1,5 litra gazowana w ilości 120 butelek PET. Wszystkie wody powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz.466). Minimum logistyczne jednorazowej dostawy w paletach, do miejsca określonego w ogłoszeniu (Warszawa, ul.Wspólna 30), to 2 lub 3 palety wody 0,5 litra przy ilości 1296 butelek na 1 palecie (108 zgrzewek po 12 butelek). Przewiduje się, że dostawy wody 0,5 litra będą raz lub dwa razy w miesiącu. Woda 1,5 litra będzie zamawiana w zależności od zapotrzebowania i dostarczana sukcesywnie zgodnie z zamówieniem. Obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek palet z samochodu i dowiezienie ich do windy towarowej w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zwiezienie na poziom (-1) i ustawienie we wskazanym miejscu (w pomieszczeniach magazynowych). Zapewnienie sprzętu niezbędnego do transportu wody z samochodu do pomieszczeń magazynowych (np. wózek) leży po stronie Wykonawcy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.98.10.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy wody o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - wzór stanowi załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA. Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę wody mineralnej lub źródlanej do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia wniosku ponosi Wykonawca. 2. Wniosek wraz z załączonymi do niego oświadczeniami musi być podpisany przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie). Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia) do wniosku należy dołączyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór dokumentu określony jest w załączniku nr 4 do ogłoszenia; 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Za główną dostawę uznaje się dostawę wody o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. Przykładowy wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są dowody wymienione w §1 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, może złożyć oświadczenie wykonawcy, przy czym w przypadku gdy wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia; 3) inny dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy. W przypadku gdy Wykonawca w wykazie wykonanych dostaw (załącznik nr 6) zawarł dostawy, które były wykonane rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających wykonanie tych dostaw. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przykładowy wzór formularza zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 6 do ogłoszenia. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) nastąpi konieczność zmiany asortymentu artykułów zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczność taka wyniknie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku, gdy dany artykuł zostanie wycofany z produkcji bądź produkcja danego artykułu będzie wstrzymana.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.minrol.gov.pl/pol

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową; 2) w toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia; 3) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą; 4) w toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto w złotych oraz ewentualnie groszach, które należy oddzielić od złotych kropką, za dostawę łącznie 105 240 butelek wody gazowanej i niegazowanej o pojemnościach wskazanych powyżej; 5) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1 000,00 zł brutto (tysiąc złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji; 6) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto. 8) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik do umowy) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy złożoną w trakcie licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-03-14 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Zamówień Publicznych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, pokój nr 122 lub na Biurze Podawczym w siedzibie Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-27 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-27 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia umowy są określone w projekcie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia, dostępnej na stronie http://www.minrol.gov.pl/.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty na jaką zostanie zawarta umowa

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła