Licytacja L-80-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-80-2016 - Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zamawiający, Izba Celna w Warszawie
Adres pocztowy: Erazma Ciołka 14A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-443
Tel.: 22 510 47 00 , Faks: 22 877 20 97
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

89640 - 2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-04-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Izb Celnych w: Warszawie, Białej Podlaskiej, Białymstoku i Olsztynie 57 919 ryz papieru kserograficznego formatu A4 i 15 ryz papieru kserograficznego formatu A3. 2. Wymagane parametry techniczne papieru. 2.1. Oferowany papier powinien charakteryzować się następującymi parametrami nie gorszymi niż: a) gramatura- 80 g/ m2 z tolerancją technologiczną ± 2 zgodnie z PN-ISO 536:2011, b) stopień białości - 161 CIE z tolerancją technologiczną ± 2 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron, c) nieprzezroczystość - 93% +2-1 zgodnie z ISO 2471:1998, d) grubość - 108 µm z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-EN ISO 534:2012, e) gładkość/szorstkość metodą Bendtsena, średnia z obu stron - 180 ml/min z tolerancją ±50 zgodnie z PN-93/P-50166.02, f) wilgotność - 4,0 ±0,5% zgodnie z PN -ISO 287:2011. Uwaga: oferowany papier musi spełniać główne wartości podanych parametrów. Tolerancje technologiczne (±), wnikające jedynie z metody badania i przedstawionych PN nie będą brane pod uwagę przy ocenie spełniania wymaganych warunków. Przykładowo papier o białości 160 CIE ±2 nie spełnia wymogów SIWZ, natomiast papier o białości 162 CIE ± 2 spełnia wymagania. Ponadto papier o szorstkości 190 ml min z tolerancją ±50 nie spełnia wymogów, natomiast papier o szorstkości 170 ml/min ±50 spełnia wymagania a ponadto powinien zachować stabilną gramaturę i inne parametry techniczne, tj. powinien być bezdrzewny (bezchlorowy - produkowany z celulozy typu ECF lub TCF), ze względu na bezpyłowość zapewniać bezawaryjną pracę wszelkiego rodzaju kserokopiarek, nadawać się również do drukarek laserowych, atramentowych i telefaksów oraz zapewniać bezawaryjną pracę wysokowydajnych kserokopiarek przy kopiowaniu dwustronnym. 2.2. Papier powinien być wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 i PN EN ISO 9706:2001. 3. Warunki miejsca dostawy: Papier powinien być dostarczany sukcesywnie, do 1 grudnia 2016 roku, do następujących odbiorców: I. Izba Celna w Warszawie - 17 108 ryz A4 w trzech dostawach, z tego: 1) Urząd Celny I w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B - 600 ryz 02-677 Warszawa 2) Urząd Celny II w Warszawie przy ul. Utrata 4 - 600 ryz 03-877 Warszawa 3) Urząd Celny III (Port Lotniczy) OCT I przy ul. Wirażowej 35 I Żwirki i Wigury 1 - 1 200 ryz 02-158 Warszawa 4) Urząd Celny w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 4 - 900 ryz 26-600 Radom 5) Urząd Celny w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 39a - 900 ryz 06-400 Ciechanów 6) Urząd Celny w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25 - 1 200 ryz 05-800 Pruszków 7) Oddział Celny w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 179 - 600 ryz 08-102 Siedlce 8) Magazyn IC w Warszawie przy ul. Utrata 4 - 11 108 ryz 03-877 Warszawa II. Izba Celna w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21 - 20 011ryz A4 w maksymalnie w trzech dostawach, z tego: - Izba Celna w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich - 3 051 ryza, - Urząd Celny w Lublinie przy ul. Energetykow20-22 - 3 800 ryz, - Urząd Celny w Zamościu przy ul. Strefowej 5 - 6 210 ryz. - Oddział Celny Drogowy w Dorohusku, Drogowe Przejście Graniczne - 3 110 ryz, - Oddział Celny w Hrebennem, Drogowe Przejście Graniczne - 540 ryz, - Oddział Celny w Chełmie przy ul. Hutniczej 3 - 300 ryz, - Sekcja Dochodzeniowo Śledcza w Chełmie - 3 000 ryz. III. Izba Celna w Białymstoku przy ul. Octowej 2 - 10 800 ryz A4 w trzech dostawach. IV. Izba Celna w Olsztynie przy ul. Dworcowej 1 - 10 000 ryz A4 i 15 ryz A3, w czterech dostawach, z tego: - Izba Celna w Olsztynie przy ul. Dworcowej 1 - 2 800 ryz A4 oraz 5 ryz A3, - Urząd Celny w Olsztynie przy ul. Składowej 5 - 3 600 ryz A4 oraz 5 ryz A3, - Urząd Celny w Elblągu przy ul. Warszawskiej 129A - 3 600 ryz A4 oraz 5 ryz A3. Wykonawca dostarczy papier do konkretnych pomieszczeń znajdujących się w wyżej podanych lokalizacjach. Wymagania dodatkowe: 1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: a) zatrudniania co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, na podstawie umowy o pracę; b) przedłożenia zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umów o pracę - w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy; c) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy/bez winy bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby. 2. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego osoby bezrobotnej wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia w których Wykonawca nie zatrudniał ww osoby chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia - na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 01.12.2016.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). 2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 23 1010 1010 0035 8013 9120 1000 4. W tytule przelewu należy umieścić informację: (Wadium - dostawa papieru kserograficznego). Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty o których mowa w ppkt. 2 b-d muszą zawierać zobowiązanie gwaranta, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty z tytułu przepadku wadium w myśl art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp, następuje jego bezwarunkowa wypłata do wysokości sumy gwarancyjnej. W treści gwarancji składanych przez konsorcjum powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oryginały dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 b-d, należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w odrębnej kopercie, a kopie dołączyć do wniosku. Kopię potwierdzenia przelewu także należy dołączyć do wniosku.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udział w licytacji mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują nadal co najmniej dwie osobne dostawy papieru kserograficznego, każda o wartości nie niższej niż 300 000 zł brutto. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość zrealizowanej części dostawy nie będzie niższa niż 300 000 zł brutto.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

inne dokumenty
informację producenta papieru zawierającą nazwę oraz parametry techniczne oferowanego papieru oraz kopie aktualnych certyfikatów ISO 9001 lub ISO 9002 oraz ISO 14001; - potwierdzenie wydane przez producenta papieru o spełnianiu przez oferowany papier normy PN-EN ISO 9706:2001 (Informacja i dokumentacja - Papier przeznaczony na dokumenty - Wymagania dotyczące trwałości); - oświadczenie Wykonawcy o warunkach dostawy: Oświadczenie Wykonawcy, że do rozwożenia papieru kserograficznego zostanie użyty samochód z windą. Zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów wykonania ewentualnych analiz, w przypadku stwierdzenia niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru, a parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego przedmiotu zamówienia będzie jednorodna pod względem miejsca produkcji (ten sam producent), oraz że oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż z 2016 roku

Inne niewymienione dokumenty

Pełnomocnictwo. W przypadku gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców (konsorcjum / spółka cywilna), jeden z partnerów zostanie wyznaczony jako pełnomocnik upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum - spółki z osobna. Pełnomocnictwo powinno wyszczególniać czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. Termin na jaki zawarto konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.warszawa.scelna.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. (Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych)

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 zł. (słownie: dwieście zł). (Zaoferowana cena powinna wynikać z przemnożenia liczby zamawianych ryz papieru przez cenę brutto 1 ryzy). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą kwotę brutto 677 227,09 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem zł i 9/100). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 20 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 20 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-04-22 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna w Warszawie Punkt Obsługi Klienta, ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-04-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-04-28 12:17:32

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY zawarta w dniuroku w Warszawie pomiędzy Izbą Celną w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa, NIP: 524-031-10-50, REGON: 000143863 reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną w dalszej treści umowy Odbiorcą a firmą, z siedzibą w przy ul., wpisaną do KRS pod numerem, posiadającą NIP:oraz REGON:reprezentowaną przez: zwaną w dalszej treści umowy Dostawcą, łącznie zwanymi Stronami Umowa jest zawierana po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dla zamówienia udzielonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ofertą z Dostawcy z dnia. § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa ryz papieru kserograficznego formatu A4 i ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Izb Celnych wskazanych w załączniku Nr 1, zwanych dalej Izbami. 2. Parametry towaru, o którym mowa w ust. 1 określone zostały w Załączniku Nr 2. 3. Dostawca w określonych ilościach i terminach dostarczy przedmiot umowy bezpośrednio do każdej z Izb, o których mowa w ust. 1, w miarę potrzeb tych Izb. § 2. WARTOŚĆ UMOWY 1. Cena dostawy wyliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych brutto za jedną ryzę papieru: 1) format A4 - zł (słownie:) 2) format A3 -zł (słownie:) 2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie: ), w tym: Izba Celna w Białej Podlaskiej -zł Izba Celna w Białymstoku - zł, Izba Celna w Olsztynie -zł, Izba Celna w Warszawie - zł. 3. Dostawa zrealizowana zostanie na koszt DOSTAWCY. § 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2016 r. § 4. ZASADY ROZLICZEŃ 1. Płatnikiem za zrealizowane dostawy papieru będzie każda z Izb, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie ze złożonymi przez siebie zamówieniami. 2. Rozliczenie należności następować będzie po zrealizowaniu dostawy każdej partii papieru na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, do której dołączona będzie kopia podpisanego przez upoważnione osoby ze strony każdej z Izb oraz Dostawcy potwierdzenia odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 3. Zapłata należności dokonana będzie przez każdą z Izb przelewem na wskazane na fakturze VAT konto, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania tej faktury wraz z kopią potwierdzenia odbioru, o którym mowa w ust.2. 4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego danej Izby. 5. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Dostawca może obciążyć daną Izbę ustawowymi odsetkami. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę lub odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z winy Dostawcy, Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 2. 7. W przypadku opóźnienia w realizacji partii zamówienia, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej partii dostawy. 8. Ustalenie kar umownych, o których mowa w ust. 6 i 7 nie wyklucza uprawnień Odbiorcy i Dostawcy do żądania odszkodowania przekraczającego wysokości ww. kar na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. § 5. KONTROLA REALIZACJI DOSTAW 1. Odbiorca będzie dokonywał kontroli poszczególnych partii dostaw. 2. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, ODBIORCA zgłosi Dostawcy pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy. 3. Dostawca zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, o której mowa w ust. 2. § 6. BADANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAPIERU 1. Odbiorca może zlecić na koszt Dostawcy przeprowadzenie badań dostarczonego towaru w celu potwierdzenia zgodności jego parametrów technicznych z parametrami, o których mowa w § 1 ust. 2. 2. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę w wyniku przeprowadzonych badań niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego towaru a parametrami, o których mowa w § 1, Odbiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. § 7. WYMAGANIA DODATKOWE 1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Odbiorca będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149), lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Zatrudnienie wskazanej w ust. 1 osoby powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie wymaganej osoby powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 3. Dostawca przedłoży Odbiorcy zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpis skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracy do Dostawcy oraz umowę o pracę, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną lub przez Dostawcę (z winy/bez winy osoby bezrobotnej), Dostawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnioną osobę bezrobotną. 5. Odbiorca uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Dostawcę wymagań dotyczących zatrudniania osób, o których mowa w ustępach poprzedzających. Na żądanie Odbiorcy Dostawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania osoby bezrobotnej. 6. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Odbiorcę osoby bezrobotnej, Dostawca będzie zobowiązany do zapłacenia Odbiorcy kary umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r., poz. 2008), wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, w których Odbiorca nie zatrudniał osoby bezrobotnej, chyba że Odbiorca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy. Za przyczynę nie leżącą po stronie Dostawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. § 8. WARUNKI OGÓLNE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Spory wynikłe pomiędzy Stronami z wykonania niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Odbiorcy i jeden dla Dostawcy. Załączniki: 1. Wykaz dostaw do Izb Celnych. 2. Parametry techniczne papieru. 3. Wzór potwierdzenia odbioru.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła