Licytacja L-80-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-80-2018 - ug_test

Dane zamawiającego


Nazwa: UG_TEST-SYLWIAESZAM, UG_TEST-SYLWIAESZAM
Adres pocztowy: Grunwaldzka1 m. 12
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-395
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

151/151

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:59:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


ug_test

Roboty budowlane

htgh

www.husha

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


bhf

ww.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


wwd

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:58:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:59:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-28 18:57:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


hdfh

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


bhdhn

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


hdhb

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


bdbh

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła