Licytacja L-82-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-82-2011 - Dostawa sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: egrabiarz, Gmina Piekary Śląskie
Adres pocztowy: Bytomska 84
Miejscowość: Piekary Śląskie, Kod pocztowy: 41-940
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

72500

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
: Notebook w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. I - 4 sztuki ; Maksymalna cena brutto za przedmiot zamówienia:10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) Pkt. I: Notebook: 1) Procesor: dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania : minimum 2.3 Ghz/800Hz, pamięć podręczna drugiego poziomu : 1 MB, 2) Pamięć RAM: minimum 3GB SODIMM DDR3 1066MHz, 3) Dysk twardy: 320 GB SATA, 5400 obr. lub większy 4) Wbudowane napędy: DVD+/-RW DualLayer, 5) Ekran: WXGA, 15,6, nominalna rozdzielczość 1366 x 768, matryca podświetlana diodami LED, 6) Karta graficzna: 1024 MB pamięci wydzielonej, procesor 750 MHz prędkość pamięci: minimum 900 MHz technologia 40nm Obsługiwana DirectX11, Shader 5.0 7) Interfejsy (ilość minimalna): 1 x wejście zasilające (prąd stały) 1 x wyjście monitora zewnętrznego D-Sub 1 x wyjście monitora zewnętrznego HDMI 1 x RJ-45 1 x czytnik kart pamięci (MMC, SD, SDHC, MS, MS Pro, xD) 2 x USB 2.0 1 x wejście mikrofonowe, 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x zintegrowana kamera wideo, złącze ExpressCard 54, 8) Komunikacja bezprzewodowa: bluetooth, zgodność : Wi-Fi, bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 b-g-n. 9) Karta sieciowa przewodowa: LAN 10-100-1000 Mbps, 10) Audio: dzwięk High Definition, wbudowane głośniki stereofoniczne, 11) Urządzenie wskazujące: płytka dotykowa Touch Pad, 12) Zasilacz: Napięcie wejściowe : zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia zasilania (100-240 V), 13) System operacyjny: MS Windows 7 Professional OEM 32-bit PL lub równoważny 14) Torba na notebooka, 15) Mysz USB. Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu: Każde dostarczone urządzenie musi posiadać dokumentację w języku polskim, co najmniej dwuletnią gwarancję (jeżeli szczegółowa specyfikacja urządzenia nie stanowi inaczej). Gwarancja na sprzęt obejmuje odbiór i dostawę serwisowanego sprzętu w siedzibie zamawiającego. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami progowymi (tzn. minimalnymi), każdy sprzęt o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych spełnia tą specyfikację. Wszystkie parametry dotyczą danych producenta sprzętu z wykorzystaniem jego firmowych materiałów eksploatacyjnych, w razie jakichkolwiek wątpliwości muszą być potwierdzone dokumentacją producenta przedstawioną przez oferenta. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia musi być dołączony mały segregator formatu A5 zawierający wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np.: CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu .Każde urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu, opakowaniu oraz na dostarczonym do niego segregatorze. W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt fabrycznie nowy, nigdzie nieużywany poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem. Dostawca obowiązany jest wymienić sprzęt na nowy o takich samych lub lepszych parametrach po 3 kolejnych naprawach serwisowych nie usuwających objawów awarii. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku w którym użyto znaków towarowych w tej specyfikacji jest to podyktowane specyfiką zamawianego sprzętu oraz środowiska i zaplecza systemowo-sieciowego w którym takie urządzenie musi pracować. Za użyciem ww zapisów przemawia także wymóg 100% kompatybilności z obecnie posiadaną infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
21 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

wniosek o dopuszczenie do licytacji , oświadczenie rejestracyjne

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.piekary.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąść udział w licytacji obowiązani są do dokonania rejestracji na platformie aukcji i licytacji elektronicznych UZP oraz do przesłania swojego loginu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej . Wymagania techniczne : komputer PC z systemem operacyjnym Windows , Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explore 6,0 lub wyższa , lub Firefox 2,0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia . Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia . Wysokość postąpienia wynosi 500,00 zł . Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej lub nie zostanie złożona żadna oferta

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-19 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Piekary Śląskie , Biuro Zamówień Publicznych , pok. 218 Ul. Bytomska 84 , 41-940 Piekary Śląskie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-28 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Wykonawca podejmuje się dostawy sprzętu komputerowego określonego w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia z wykazem cen jednostkowych, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 2.Wykonawca oświadcza, że jego oferta spełnia wszelkie wymagania postawione przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanego sprzętu z wymaganą specyfikacją stanowi załącznik nr 2 do umowy). 1.Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na działanie sprzętu, o którym mowa w paragrafie1, liczonej od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 2.W razie wystąpienia awarii sprzętu bądź ujawnienia się jego wad lub usterek Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną (e-mail). 3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wad lub usterek sprzętu w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia. 4.W przypadku gdy usunięcie awarii, wady lub usterki będzie możliwe jedynie w warunkach warsztatowych poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca z dochowaniem terminu, o jakim mowa w ust. 3 na własny koszt przetransportuje sprzęt do miejsca naprawy i z powrotem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawiany sprzęt w fazie jego demontażu, transportu, naprawy i ponownego montażu w siedzibie Zamawiającego. 5.Po dokonaniu w ramach gwarancji 3 kolejnych napraw nie usuwających ostatecznie awarii, wady lub usterki sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wymienić wadliwy sprzęt na nowy, wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 1.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej utylizacji zużytego sprzętu komputerowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.) w zakresie odpowiadającym rodzajowi i ilości sprzętu dostarczonego w ramach niniejszej umowy. 2.Sprzęt przeznaczony przez Zamawiającego do utylizacji zostanie przekazany Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu określającego rodzaj i ilość sprzętu. 1.Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się nie później niż 21 dni od daty zawarcia umowy. 2.Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczające 14 dni upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 0,3 procent od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu awarii, wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 procent wartości brutto niesprawnego urządzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 3) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 procent od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w paragrafie 2 ust. 1. 2. Kary umowne podlegają sumowaniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda rzeczywista przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła