Licytacja L-82-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-82-2017 - Naprawa i konserwacja kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Katowice, Miasto Katowice
Adres pocztowy: Młyńska 4
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-098
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

47126

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-11 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa i konserwacja kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja kserokopiarek. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu użytkowania urządzeń u Zamawiającego, tj. w budynkach położonych w Katowicach przy ul.: Młyńskiej 2, 4. Pocztowej 5, 7, 3 Maja 7, Rynek 1, 13, Warszawskiej 4, Francuskiej 70, pl. Wolności 12a, ul. Uniczowskiej 36, ul. Kwiatkowskiego 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji urządzeń.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 50.31.31.00-3
Dodatkowe przedmioty 50.31.32.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 31/12/2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił minimalne warunki tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej dwie usługi polegające na wykonywaniu napraw i konserwacji minimum 20 kserokopiarek oraz przedłożą dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 14.1 stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Opisu oraz wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Opisu. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga przedłożenia: a) wykazu co najmniej dwóch usług napraw i konserwacji minimum 20 kserokopiarek wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Opisu. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zamówień obejmujących mniejsze ilości kserokopiarek.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne niewymienione dokumenty

1) Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu wraz z oświadczeniami w formach określonych w załącznikach nr 3 i nr 4. 2) Informację o loginie uzyskanym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Opisu (w celu uniknięcia pomyłki co do brzmienia loginu prosimy o wypełnienie załącznika nr 7 na komputerze lub maszynie do pisania). 3) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.​ 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający uznał za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamówienia, wezwanie wykonawców do złożenia wszystkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 2 f ustawy).

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na warunkach określonych poniżej: a) Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie usług, b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.katowice.eu

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja odbędzie się na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl 2.Wymagania technicznych urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 4. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 5. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający ustala cenę wywoławczą na 50000,00 zł. 2. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1000,00 zł. 3. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji elektronicznej system na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia (1000 zł). Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-28 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Administracyjny, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, pok.316

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-11 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-11 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszego Opisu. 2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.​

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

PODSTAWY WYKLUCZENIA 1.Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak 3. W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszym Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji, zwanym dalej Opisem. 2. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału Wykonawca rejestruje się na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych postępując zgodnie z procedurą rejestracji opisaną na platformie. Adres platformy: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php 3. W przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji. Ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem 47126-2017 w dniu 20.03.2017 r.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła