Licytacja L-82-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-82-2018 - szkolenie 45

Dane zamawiającego


Nazwa: nomas, nomas
Adres pocztowy: polna 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-334
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

99

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-04 00:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


szkolenie 45

Usługi

lorem ipsumlorem ipsum

lorem ipsum

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


lorem ipsum

www.wok.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


lorem ipsum

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-28 18:03:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-04 00:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-03-10 00:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


lorem ipsum

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


lorem ipsum

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


lorem ipsum

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


lorem ipsum

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła