Licytacja L-83-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-83-2010 - Koordynator Projketu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Karol Orłowski, Województwo Warmińsko-Mazurskie
Adres pocztowy: Emilii Plater 1
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-562
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

78146

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-27 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Koordynator Projketu
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem jest: świadczenie usług Koordynatora Projektu zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na świadczenie usług Koordynatora Projektu dla projektu Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.51.40.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31.12.2016.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie zarządzania realizacją projektem o wartości nie mniejszej niż 10 milionów złotych brutto każdy, w tym; - jeden projekt z zakresu wdrażania systemu teleinformatycznego, - jeden projekt współfinansowany ze środków unijnych i ma status projektu zrealizowanego i rozliczanego przez Beneficjenta danego projektu Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń - zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W szczególności Wykonawca musi dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia: a) Kierownik Projektu - wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnej (typu dyrektor projektu lub kierownik projektu), w tym w co najmniej jednym projekcie obejmującym opracowanie i wdrożenie albo zakup i wdrożenie systemu informatycznego o minimalnej wartości 5 milionów złotych brutto, ukończone szkolenie z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką np: Pronce2, PMP, IPMA b) Specjalista ds. technicznych - wykształcenie wyższe, minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji wiodącego specjalisty ds. technicznych, w tym w co najmniej jednym projekcie informatycznym, który swoim zakresem obejmował wdrożenie systemu informatycznego, o wartości minimalnej 5 milionów złotych brutto; c) Specjalista ds. prawnych - wykształcenie wyższe, posiadanie tytułu radcy prawnego, minimum 5-letnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. prawnych w projektach związanych z informatyką; d) Specjalista ds. zamówień publicznych - wykształcenie wyższe, minimum 5 -letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia; e) Specjalista ds. rozliczeń - wykształcenie wyższe, minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. rozliczeń, w tym w co najmniej dwóch projektach finansowanych i zrealizowanych ze środków unijnych o wartości minimum 2 milionów złotych brutto każdy; f) Specjalista ds. promocji i informacji - wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji specjalisty ds. promocji i informacji, w tym w co najmniej dwóch projektach finansowanych i zrealizowanych ze środków unijnych, w tym przynajmniej jeden o wartości minimum 2 milionów złotych brutto. Osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, nie mogą spełniać więcej niż jednej roli. Wyjątek może stanowić łączenie stanowisk opisanych w pkt c), d). Wśród osób wskazanych przez Wykonawcę w swojej strukturze organizacyjnej, jedna z osób musi zostać wskazana jako Z-ca Kierownika Projektu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń - zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku: - zaistniałej siły wyższej, zgodnie z warunkami określonymi w § 10 , - zmiany podatku VAT, - zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, - zmian siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, - zmian numeru konta Wykonawcy

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.warmia.mazury.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http:licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000 zł. brutto (słownie: tysiąc złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 353.800 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-29 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, ul. Emilii Plater 1, pok. 126 10-560 Olsztyn

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-27 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-27 12:46:39

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy ustalonego w wyniku licytacji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, może być wnoszone według wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Wykonawca wpłaca kwotę zabezpieczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia,zawiera wzór umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do momentu otwarcia licytacji wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną (dzp@warmia.mazury.pl)lub faksem na numer (089) 521-98-49). Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej, wiadomości przekazywane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Karol Orłowski - p.o. Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, tel. 089 521 98 40, e-mail: k.orlowski@warmia.mazury.pl. - w zakresie procedury, oraz Maciej Bułkowski - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, tel. 089 521 94 00 - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła