Licytacja L-83-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-83-2012 - Zakup papieru

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZP, KWP Katowice
Adres pocztowy: Lompy 19
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-038
Tel.: 32 2002050, Faks: 32 2002060
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

81324-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-04-12 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup papieru
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru obejmująca: a. papier kserograficzny w formacie A4 o minimalnych parametrach: gramatura 80g/m2 (+/-3), białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, przeznaczony do drukarek laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), faksów, pakowany w ryzy a’500 arkuszy w ilości 19 156 ryz b. papier kserograficzny w formacie A3 o minimalnych parametrach: gramatura 80g/m2 (+/-3), białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, przeznaczony do drukarek laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), faksów, pakowany w ryzy a’500 arkuszy w ilości 300 ryz c. papier kserograficzny kolorowy (arkusze w kolorach: żółtym, seledynowym błękitnym) w formacie A4 o minimalnych parametrach: gramatura 80g/m2 (+/-3) lub większa, przeznaczony do drukarek laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), faksów, pakowany w ryzy a’500 arkuszy w ilości 15 ryz d. papier wizytówkowy ozdobny (arkusze w kolorach: biały i kość słoniowa) w formacie A4 o minimalnych parametrach: gramatura 245g/m2 (+/-3), pakowany po 25 arkuszy w ilości 50opakowań e. karton kreślarski biały w formacie B1 o minimalnych parametrach: gramatura 160 g/m2 (+/-9) nierolowany z możliwością nadruku offsetowego pakowany na palety w ilości 500 kg f. karton kreślarski niebieski w formacie B1 o minimalnych parametrach: gramatura 160 g/m2 (+/-9) nierolowany z możliwością nadruku offsetowego pakowany na palety w ilości 50 kg g. papier składany z perforacją 240 mm x 12” (305 mm) 1 + 0 (2000 składek w opakowaniu) w ilości 5 opakowań h. papier składany z perforacją 240 mm x 12” (305 mm) 1 + 1 kopie kolorowe (900 składek w opakowaniu) w ilości 10 opakowań 2. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na koszt Wykonawcy, przy użyciu samochodu z windą do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ul. Kochłowickiej 5 (magazyny) lub/i przy ul. Koszarowej 17 (poligrafia) każdorazowo asortyment, ilość i miejsce dostawy zostanie wskazane w zamówieniu) w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia Wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów. 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest złożenie oświadczenia do wniosku jaki zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowo - finansowy) będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.40-4

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 17.12.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 5 000,00 złotych należy wnieść w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Narodowy Bank Polski O/O Katowice 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 Konto Zamawiającego jest kontem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku wadium dot. ZP-2380-42-6/2012 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. do dnia 26.03.2012 r. do godziny 13.00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 26.03.2012 r., o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. 3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro blik C najpóźniej w dniu 26.03.2012 r. do godziny 13.00 Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00 Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres od złożenia wniosku do dnia przeprowadzenia licytacji i nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą PZP a w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art 46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP Kserokopię gwarancji należy dołączyć do wniosku. Brak dokumentu we wniosku nie spowoduje odrzucenia wniosku. 4. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zgodnie z art.46 ust 4 a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Uwaga: W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli przedstawi wykaz o zrealizowaniu co najmniej dwóch dostaw na papier kserograficzny na wartość co najmniej 80 000,00 zł netto każda (przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz zgodny z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia winien zawierać opis przedmiotu dostawy, wartość dostawy, daty wykonania oraz odbiorców. Dostawy mają być potwierdzone dokumentami, iż zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.: referencjami) o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępny na stronie www.slaska.policja.gov.pl, podając w nim nazwę i Producenta dla każdego papieru, ceny jednostkowe brutto za poszczególny asortyment (ryzę, opakowanie, kg), które po wymnożeniu przez ilości i zsumowaniu wszystkich pozycji dadzą wylicytowaną wartość brutto. Formularz ten będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca dołączy specyfikacje techniczne dla każdego papieru. Specyfikacje techniczne będą stanowiły załącznik nr 2 do umowy.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W myśl art.144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy 1. w zakresie zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. Na udokumentowany wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić warunki realizacji umowy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa. 2. w zakresie realizacji. W trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić papier inny niż pierwotnie zaoferowany pod warunkiem zachowania cen z formularza ofertowego oraz o parametrach wyższych od parametrów papieru pierwotnie oferowanego. Dla papieru innego niż pierwotnie oferowanego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikacją techniczną tego papieru.

Termin związania ofertą

30 dni(od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji 1.4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na zakup papieru będzie licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostaw oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby ceny jednostkowe wymnożone przez ilości po zsumowaniu wszystkich pozycji dawały wylicytowaną wartość brutto. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia i koszty związane i dostawami papieru w wysokości 224 311,00 PLN 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 12. W przypadku podania w trakcie licytacji ceny, której nie da się przeliczyć przez ilość zamawianego asortymentu wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, Wykonawca w trakcie wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy czym wartość zaoferowanego asortymentu i nie może przekroczyć ceny wylicytowanej w trakcie licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-26 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 735

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-04-12 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-04-12 11:40:47

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy zawarte są w załączonym wzorze umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia W myśl art.144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy 1. w zakresie zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. Na udokumentowany wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić warunki realizacji umowy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa. 2. w zakresie realizacji. W trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić papier inny niż pierwotnie zaoferowany pod warunkiem zachowania cen z formularza ofertowego oraz o parametrach wyższych od parametrów papieru pierwotnie oferowanego. Dla papieru innego niż pierwotnie oferowanego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikacją techniczną tego papieru.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I. CENA: Wykonawca, który wygra licytację, przed zawarciem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępny na stronie www.slaska.policja.gov.pl, podając w nim nazwę i Producenta dla każdego papieru, ceny jednostkowe brutto za poszczególny asortyment (ryzę, opakowanie, kg), które po wymnożeniu przez ilości i zsumowaniu wszystkich pozycji dadzą wylicytowaną cenę oferty brutto. Formularz ten będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. Dołączy specyfikacje techniczne dla każdego papieru. Specyfikacje techniczne będą stanowiły załącznik nr 2 do umowy. II. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: ZP-2380-42-6/2012 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup papieru Adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 735 Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków 3. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z uwagi na pkt. 4 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wykonawca składa: wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznika nr 1 do ogłoszenia, wypełniony wykaz dostaw wg wzoru załącznik nr 4 do ogłoszenia oraz dokumenty i załączniki wskazane w Sekcji III.4 ogłoszenia 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie załączniki w tym dokumenty i oświadczenia, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisany w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione (podpisujące wniosek). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z jej upoważnienia. 3. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła. 4. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku. 6. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek (osobę uprawnioną). 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne. 8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 96 ust 3. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 9. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony ww. wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 10. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu, sam lub jako Partner Konsorcjum firm. IV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym wzorze umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia W myśl art.144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy 3. w zakresie zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. Na udokumentowany wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić warunki realizacji umowy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa. 4. w zakresie realizacji. W trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić papier inny niż pierwotnie zaoferowany pod warunkiem zachowania cen z formularza ofertowego oraz o parametrach wyższych od parametrów papieru pierwotnie oferowanego. Dla papieru innego niż pierwotnie oferowanego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikacją techniczną tego papieru. V. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO LICYTACJI W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu 1.1. wypełniony formularz ofertowy w którym podaje między innymi: a) ceny jednostkowe brutto dla każdej pozycji asortymentu, które po wymnożeniu przez ilości i zsumowaniu wszystkich pozycji dadzą wylicytowaną cenę oferty brutto; b) nazwę papieru i producenta dla każdej pozycji, tzn. należy podać tylko jedną nazwę papieru jednego producenta dla danej pozycji, 1.2. Specyfikacje techniczne dla każdego papieru potwierdzające parametry techniczne oferowanego asortymentu. 2. Błędne wypełnienie formularza ofertowego w tym: 2.1. wpisanie więcej niż jednej nazwy papieru, 2.2. nie wpisanie ceny dla któregokolwiek asortymentu, cen które po zsumowaniu nie dadzą wylicytowanej ceny oferty brutto, będzie skutkowało zwróceniem formularza ofertowego do poprawienia przez Wykonawcę, a w przypadku odmowy jego poprawienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i będzie miał zastosowanie art 94 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Asortyment o nazwie i parametrach technicznych wskazany w formularzu ofertowym będzie dostarczany przez cały okres realizacji umowy. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy a specyfikacje techniczne dla oferowanego papieru będą stanowiły załącznik nr 2 do umowy. 4. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia lub na odrębnym dokumencie wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. 5. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: - upoważniać jednego z członków konsorcjum - Głównego Partnera - jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; - stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia; - być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego; - być zawarta w formie pisemnej - określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie do momentu otwarcia licytacji. 2. Oświadczenia, pisma, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 (art. 27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w przypadku zapytań do ogłoszenia nie wymaga potwierdzenia pisemnego. UWAGA: Zamawiający nie uzna za skuteczne w wyznaczonym terminie uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub faksową. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie papierowej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia) do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający przekazuje wszelkie pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 4 oraz niezwłocznie potwierdza pocztą. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4. 4. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do postępowania stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. 5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przesyłanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przesłanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przesyłanego pisma drogą elektroniczną. 6. W przypadku wyboru przez Wykonawcę jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego drogą faksową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 32 200 20 50. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego OK na numer podany przez Wykonawcę na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową. 7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na na wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej uważa się za skutecznie dokonane. 8. Przesyłanie wszelkich Oświadczeń, pism, zawiadomień oraz informacji drogą faksową lub drogą elektroniczną do Zespołu Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 200 20 60 lub adres e-mail: zamowienia@ka.policja.gov.pl. UWAGA: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym. 9. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Beata Broniszewska. faksu 032 200 20 60 lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@ka.policja.gov.pl. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie. 10. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane faksem lub pocztą elektroniczna zgodnie z wyborem Wykonawcy. 11. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości VII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługuje odwołanie wobec czynności: - opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 9. Na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła