Licytacja L-84-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-84-2009 - Przystosowanie hangaru do ekspozycyji

Dane zamawiającego

Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Jana Pawła II 39
30-969, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

142688-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-24 16:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem hangaru blaszanego do pełnienia funkcji ekspozycyjnej. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia będą realizowane dwa kontrakty: a. Kontrakt A, obejmujący prace określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego. Kontrakt A jest realizowany w ramach projektu pn: Między Wschodem a Zachodem - wystawa statków powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego - NATO 1949-2009, współfinansowanego w ramach Działania 3.3. Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość kontraktu A będzie stanowić 66,72% ceny za realizację przedmiotu zamówienia. b. Kontrakt B, obejmujący prace określone w załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego. Wartość kontraktu B będzie stanowić 33,28% ceny za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. Licytacja trwa 1 godzinę i zostanie zamknięta po upływie tego czasu. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Kwota minimalnego postąpienia: 200 zł brutto. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą kwotę brutto 366 525,44 zł. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-18 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera pkt. VI niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i 141 ustawy PZP, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z ofertą należy złożyć dokument, z którego wynika pełnomocnictwo). W takim przypadku żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy PZP, natomiast warunki określone w punkcie V.2 SIWZ muszą spełniać łącznie. 3.1 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 3.2 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 3.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

B.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy PZP wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 2.1 Oświadczenie określone w punkcie B.1.1. musi być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 2.2 Dokumenty określone w pkt B.1.2. lub odpowiadające im dokumenty określone w pkt 4 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 ze zm.). 4. Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VIII. Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie: 19.06.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% wynagrodzenia wykonawcy brutto wynikającego z umowy (wraz z należnym podatkiem VAT) w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): a. pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP nr konta: 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232, b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.muzeumlotnictwa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy jest załącznikiem do Opisu przedmiotu zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeumlotnictwa.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Kontrakt A jest realizowany w ramach projektu pn: Między Wschodem a Zachodem - wystawa statków powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego - NATO 1949-2009, współfinansowanego w ramach Działania 3.3. Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 142688-2009

Informacje o wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO BP nr konta: 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie wskazanym powyżej przez zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w punktach 2b - 2e należy złożyć wraz z wnioskiem. Z treści wadium powinno w sposób jednoznaczny wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zaspokojenia zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z zapisami art.46 ustawy PZP

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-18 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-24 17:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-18 15:54:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła