Licytacja L-84-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-84-2010 - SPORZĄDZENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Sulechów, Gmina Sulechów
Adres pocztowy: Plac Ratuszowy 6
Miejscowość: Sulechów, Kod pocztowy: 66-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

79252

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-06 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPORZĄDZENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje: a) sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kruszyna, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/387/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009 r. Plan obejmuje teren działek nr 1/26, 1/6 i 1/25 o pow. ok. 11 ha. b) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), prognozy skutków finanso-wych uchwalenia planu, uzyskanie opinii i uzgodnień, przygotowanie wniosków w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne. 2. Opracowanie należy wykonać w trzech egzemplarzach, jedną planszę kolorową oraz jeden eg-zemplarz w wersji elektronicznej. Ilości nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i opinii. Projekt planu należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) w edytorze XML aktów prawnych. 3. Projekt musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie a uchwała przesłana Wojewodzie Lubuskiemu wraz załącznikami oraz dokumentacją planistyczną, ocenę zgodności z prawem. 4. Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a w szczególności z art.11 i 17 oraz aktami wykonawczymi do ww ustawy. 5. W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia uwzględniając koszty związane z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, koszty związane z przygotowaniem wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami, w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz uzyskaniem opinii i uzgodnień, a także koszty związane z uczestnictwem w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami i inne koszty Wykonawcy, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia wpływające na ostateczną cenę. Cena nie obejmuje opracowania ekofizjograficznego. 6. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 74.22.22.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamwiający nieżąda wnooszenia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem, udokumentowanym referencjami, w okresie ostatnich 3 lat, zamówieniami o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Wykonaniem minimum 3 planów zagospodarowania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel tj.: projektanta posiadającego uprawnienia w zakresie projektowania zagospodarowania przestrzeni zgodnie z art.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz być członkiem Izby Urbanistów i mieć opłacone wymagane składki zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz .U. z 2001 r. nr 5, poz. 42, z poźn. zm.) oraz opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r . w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz 2174

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji na załączniku nr 1. Wypełniony załącznik nr 1a – Dane Wykonawcy.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.sulechow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawia-jącemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W celu złożenia postąpienia, (https://licytacje.uzp.gov.pl) wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień”, a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Cena wywoławcza wynosi 12 200,- zł brutto (dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100). 4. Minimalna wartość postąpienia wynosi 500,00 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-30 10:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba zamwiającego Biuro obsługi Interesanta pok nr 002

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-06 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-06 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nieżada wnoszenia zabezpieczenia należytego umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego www.bip.sulechow.pl wraz z innymi załącznikami

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła