Licytacja L-88-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-88-2009 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego

OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Wyczółkowskiego 22
85-092, Bydgoszcz

Numer ogłoszenia w BZP:

152790-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-10 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy w ilości: papier formatu A3 – 20 ryz, papier formatu A4 – 2320 ryz, papier formatu A5 – 180 ryz, Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3 (PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron), gramatura 80±2 gr/m2 (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:1996), wilgotność 3,8-5,0% (pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego, kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:1994), grubość 103±3 μm (PN-EN ISO 534:2005), nieprzezroczystość min. 91% (ISO 2471:1998), przepuszczalność powietrza nie większa niż 1 250 cm3/min (PN-P-50176-3:1994), gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ (220±60 cm3/min (PN-93/P-50166.02, średnia z obu stron) pakowane: ryza (500 arkuszy), typu International Paper POL-Speed

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200 PLN. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-27 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p. tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 P.z.p. - zgodne ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 2) Certyfikat podpisany przez producenta papieru, z którego wynika, że dostarczony papier kserograficzny spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia; 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot); 4) Zatwierdzony wzór umowy zgodny ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 5) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 6) Jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia udział biorą Wykonawcy zagraniczni, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które wymienione zostały w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

10 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.krus.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy Umowa nr 2310/9/09 z dnia .......................... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: mgr Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym” a ....................................................................... z siedzibą ..............................................…. posiadającym NIP .......................................... REGON....................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ........................... w Sądzie ....................... lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ....................................................... pod nr .......................................................................................... dnia .....………………… zwanym dalej „ Wykonawcą", którego reprezentują: 1. ....................................................... 2. ....................................................... o następującej treści: Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) §1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa papieru kserograficznego dla Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy pakowane są po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru. §2 1. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko odpowiednio do Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy, Placówki Terenowej w Grudziądzu i Placówki Terenowej we Włocławku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Wykonawca przed dostawą telefonicznie powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy. Dostawa odbędzie się w dniu urzędowania KRUS do godziny 1300. 3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. 4. Przekazanie i odbiór dostaw nastąpi na podstawie protokołu odbioru ilościowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. §3 1. Strony ustalają, cenę ofertową brutto za przedmiot umowy na kwotę …………………….zł. (słownie:………………………………………………..) ustaloną na podstawie ceny zaoferowanej w trakcie licytacji. 2. Powyższa cena jest ostateczna i zawiera w sobie wszystkie koszty: transportu i ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z realizacją zamówienia. § 4 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokoły odbioru określone niniejszą umową. 3. Termin zapłaty strony ustalają na 14 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu po podpisaniu protokółu odbioru. 4. Należność za wykonane usługi uregulowana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. § 5 1. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania towaru niepełnowartościowego, o obniżonej jakości. 2. Odmowa odbioru dostarczonego towaru winna być potwierdzona na piśmie wraz z wskazaniem powodów odmowy. § 6 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od daty odbioru. 2. W razie stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji. 3. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z pkt. 2 w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy, a kosztami takiej wymiany obciąży Wykonawcę. 4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień dotyczących rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. § 7 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: a) wystawienia faktury VAT na ceny różniące się od podanych w ofercie, b) niezachowania norm jakościowych, c) niezachowania terminu dostawy. § 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: a) za opóźnienie w dostarczeniu towaru albo opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad ponad terminy określone w umowie, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, licząc za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, b) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z faktury VAT. § 9 Wszelkie zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są niedopuszczalne. § 10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy. § 11 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. § 14 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający : Wykonawca: ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy MIEJSCA DOSTAWY: 1. Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz 2. Placówka Terenowa KRUS w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 40, 86-300 Grudziądz 3. Placówka Terenowa KRUS we Włocławku, ul. Barska 6, 87-806 Włocławek L.P. NAZWA GRUDZIĄDZ WŁOCŁAWEK BYDGOSZCZ SUMA ZAPOTRZ 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 0 10 10 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 400 450 305 1155 3. Papier kserograficzny A5 (ryza) 5 0 85 90 ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO W ………………………………………… W dniu ………………. dokonano odbioru ilościowego zgodnie z warunkami umowy nr OP 2310/9/09 z dnia …………….. Stwierdza się, że dostawa spełnia/niespełnia wymogi ilościowe określone w umowie. Ewentualne uwagi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: Przewodniczący Komisji Przetargowej – Pani Joanna Siluk, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych – Pan Marek Krygier, Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1.Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat w terminie do 27.05.2009 r., do godziny 10.00. 2.Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ NA DOSTAWĘ PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ZNAK OP-2310/9/09 ‘NIE OTWIERAĆ PRZED 27.05.2009 R. GODZ. 1030’ oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem składania ofert

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-27 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-29 14:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła