Licytacja L-88-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-88-2010 - Dostawa rolek termicznych z papieru termo czułego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZTMPoznan, ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Adres pocztowy: Grunwaldzka 104
Miejscowość: Poznan, Kod pocztowy: 60-307
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

83222-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-09 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa rolek termicznych z papieru termo czułego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rolek termicznych z papieru termo czułego dla ZTM w Poznaniu; 2. Rodzaj papieru termo czułego: a) rolki termiczne z papieru termo czułego o wymiarze 56mm/30m i gramaturze 55g/m2 w ilości 60.000 sztuk. Jednostkowe opakowanie 10 szt. rolek. Trwałość wydruku do 5 lat. b) rolki termiczne z papieru termo czułego o wymiarze 28mm/25m i gramaturze 55g/m2 w ilości 40 sztuk. Jednostkowe opakowanie 10 szt. rolek. Trwałość wydruku do 5 lat. 3. Miejsce dostawy: Dział Sprzedaży Biletów ZTM Poznań ul. Głogowska 133. 4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zamówieniami, jednak nie mniejsze niż 5.000 sztuk na jedną dostawę, od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2010 roku.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.41-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zamówieniami, jednak nie mniejsze niż 5.000 sztuk na jedną dostawę, od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2010 roku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie formularza z oświadczeniem, że wykonawca wykonywał minimum 3 dostawy, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, każda na kwotę minimum 20.000,00 zł przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia;

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Złożenie oświadczenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.ztm.poznan.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Każdy wykonawca winien zarejestrować się na platformie licytacji elektronicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php 2. Komputer wykonawcy powinien spełniać minimalnie następujące warunki: być wyposażony w procesor 7733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM, posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy, posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s. 3. Wykonawca winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji wykonawca podaje cenę brutto pln (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 2. Cena wywoławcza brutto: 73322,00 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące, trzysta dwadzieścia dwa złote, zero groszy). 3. Minimalne postąpienie: 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy). 4. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższa cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-01 10:59:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZTM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, pok. 216

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-09 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-16 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Dostępne na stronie Zamawiającego jako załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła