Licytacja L-88-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-88-2015 - Szczepienia ochronne

I. Dane zamawiającego

Nazwa: BOR, Biuro Ochrony Rządu
Adres pocztowy: Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-463
Tel.: 22 606 54 04, Faks: 22 606 54 08
Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednosta Budżetowa

Numer ogłoszenia w BZP:

67852-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-04-15 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szczepienia ochronne
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie szczepień ochronnych funkcjonariuszom i pracownikom Biura Ochrony Rządu, określonych w załączniku nr 2 do Informacji dodatkowych dla Wykonawców. Zamówienie musi być realizowane na terenie m. st. Warszawy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia realizacji wszystkich rodzajów szczepień ochronnych określonych w załączniku nr 2 do Informacji dodatkowych dla Wykonawców. Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.bor.gov.pl Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym realizacja w latach 2016 – 2018 nastąpi po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego w planie środków finansowych przeznaczonych na ten cel
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 85.14.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
36 miesięcy od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy we wniosku, że spełnia wymogi, o których mowa w Ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) w zakresie usług będących przedmiotem oferty

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Pzp we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Pzp we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Pzp we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku na podstawie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Pzp we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bor.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox lub wyższa. 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2.Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 341.200,00 zł brutto; 3. Wykonawca w składanej ofercie w trakcie licytacji elektronicznej podaje cenę brutto za całość zamówienia, opisanego w załączniku nr 2; 4.Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych; 5.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 6.W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-04-08 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, w „kancelarii ogólnej” bud. 1 część B pokój 7 (kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-04-15 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-04-15 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto złożonej oferty. 2.Zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy PZP. 3.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Informacji dodatkowych dla Wykonawców. Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.bor.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła