Licytacja L-89-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-89-2010 - GP.NZP/341-32/10

I. Dane zamawiającego

Nazwa: POZSERWIS , Gospodarstwo Pomocnicze UMP
Adres pocztowy: pl.Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-841
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

83820-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-26 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
GP.NZP/341-32/10
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Zaoferowane artykuły biurowe muszą być dobrej jakości tzn. muszą być niezawodne, trwałe, praktyczne i bezpieczne w użytkowaniu. Zaoferowane artykuły, które nie ulegające bezpośredniemu zużyciu muszą być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacyjnego. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w drodze elektronicznej: 5, 10, 15, 20, 25, oraz 30 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy 5, 10, 15, 20, 25, 30 przypada w sobotę, niedzielę lub święto, zamówienia mogą być składane w pierwszym dniu roboczym przypadający po sobocie, niedzieli lub święcie. W zamówieniach określona będzie ilość, rodzaj artykułów oraz wskazane będzie miejsce tj. adres i numer pokoju, do którego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć artykuły i które to miejsce będzie miejscem wydania artykułów. W załączniku nr 2 podano adresy do których wykonawca będzie dostarczał artykuły. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować każde zamówienie i dostarczyć artykuły do wskazanego w zamówieniu miejsca w terminie 7 dni od jego przekazania przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów równoważnych pod warunkiem, że artykuł równoważny będzie posiadać parametry wskazane przez Zamawiającego lub lepsze. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę artykułu równoważnego należy podać nazwę artykułu lub producenta. Wszystkie nazwy podane przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub załącznikach należy traktować jako typu. UWAGA: Załączniki dostępne są na stronie http://bip.city.poznan.pl//bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania: GP.NZP/341-32/10.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w miesiącach: 11.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał co najmniej 2 dostawy o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego że dostawy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia umowy i jej przedłużenie o 3 miesiące w przypadku niewykorzystania ilości poszczególnych artykułów - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany adresów i ilości jednostek

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zampub.html pod symbolem postępowania GP.NZP/341-32/10

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A. Wymagania formalne: -Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. -Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem (załącznik nr 4)winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie - oświadczenie o loginie, stanowi załącznik nr 5 -Przed wysłaniem wniosku wraz z załącznikami należy zarejestrować się w systemie (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 5 należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przesłać do Zamawiającego. -W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. B. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a). Licytacja elektroniczna na dostawę artykułów biurowych będzie licytacją jednoetapową. b). W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. c). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. d). W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. e). Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. f). Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1.000,00 zł. g). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

budynek Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, dział zamówień publicznych p. 64.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-26 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-26 09:15:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie umowy nie jest wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą, zawarte są w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 3 Warunkiem zawarcia umowy będzie dołączenie zdjęć wszystkich artykułów zawartych w załączniku nr 1 ( na zdjęciu widoczna musi być: nazwa artykułu lub producenta) w formie umożliwiającej odczyt w JPEG - elektronicznej oraz wypełnionego formularza cenowego również w wersji elektronicznej na dyskietce lub płycie CD .

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła