Licytacja L-89-2015

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-89-2015 - Preparaty do uzdatniania wody i dezynfekcji

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Aneta Kulesza, Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: Włókiennicza 4
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-465
Tel.: 85 665 28 70, Faks: 85 665 28 71
Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy

Numer ogłoszenia w BZP:

45131-2015

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Preparaty do uzdatniania wody i dezynfekcji
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę w okresie obowiązywania umowy środków do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jn. : 1) Pływalnię Sportową, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, 2) Pływalnię Kameralną, ul. Mazowiecka 39 C, 15-307 Białystok, 3) Pływalnię Rodzinną, ul. Stroma 1 A, 15-500 Białystok, 4) Zespół Obiektów Sportowych Zwierzyniec (Lodowisko), ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawy następujących preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji (planowane maksymalne zapotrzebowanie na substancje w okresie obowiązywania umowy): 1) Podchloryn sodowy NaClO, chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 14% aktywnego chloru-25 665 kg 2) Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 %-6800 kg 3) Koagulant - środek do koagulacji wody basenowej, szybkokrystalizujący w płynie, zawierający chlorek wodorotlenku glinu-1150 kg 4) Chlorek wodorotlenku glinu Al.2(OH)5Cl2 x 3H2O, roztwór mniejszy bądź równy 10 %-1440 kg 5) Chloryn sodu NaClO2, 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu-60 kg 6) Kwas solny 9% HCl, kwas chlorowodorowy 9%-60 kg 7) Tabletki DPD No.1 przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy-14 300 tabletek 8) Tabletki DPD No. 3 przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy-500 tabletek 9) Tabletki Phenol Red, przeznaczone do fotometru LOVIBOND-1650 tabletek 10) Środek myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wokół basenu, powierzchni sprzętu sportowego, saun zawierający czwartorzędowe związki amoniowe-240 litrów 11) Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych typu: sosna, świerk, jodła ,eukaliptus itp. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub wlewany bezpośrednio do pompy esencji zapachowych przy generatorze pary-2 litry 12) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych typu: sosna, świerk, jodła, eukaliptus. Do stosowania w rozcieńczeniu nie większym niż 1:500-25 litrów 13) Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze. Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp . Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25%-10 litrów 14)Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym-14 kg 15) Chlorek sodu NACl 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody)-650 kg 16) Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na2S2O3 x 5H2O czysty nie mniej niż 99%-4 kg 17) Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 10% , a maksymalnie 25% kwasu solnego HCL, minimum 5%, a maksymalnie 10% kwasu ortofosforowego oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowo-czynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5% - 10 kg 18) Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna. Substancja jednoskładnikowa. Lotne zanieczyszczenia organiczne VOC: max 130g na litr; gęstość ok. 0,85 g na ml; o pojemności nie mniej niż 1l- 4 litry. 3. Przyjęte ilości towaru stanowią przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb w ramach wartości umowy. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe wskazane w przedłożonym przed zawarciem umowy wykazie rzeczowo - cenowym. Zamawiający zastrzega, że nie magazynuje substancji chemicznych. 4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego maksymalnej planowanej ilości towaru w okresie obowiązywania umowy. 5. Środki winny być dostarczane w następujących opakowaniach: a) podchloryn sodu - do 40 kg, b) kwas siarkowy - do 40 kg, c) koagulant szybkokrystalizujący - do 25 kg, d) chloryn sodu - do 30 kg, e) kwas solny - do 30 kg, f) środek myjąco- dezynfekcyjny - do 30 litrów, g) koncentraty zapachowe - do 1 litra; h) środek do dezynfekcji stóp i rąk- do 10 litrów, i) środek do mycia i dezynfekcji saun - do 10 kg, j) chlorek sodu (tabletki solne) - do 30 kg, k) sodu tiosiarczan 5 hydrat - do 1 kg, l) płynny kwaśny środek czyszczący do basenów - do 10 kg, m) bezbarwny olej ochronny - do 1,5 l. 6. W przypadku preparatów wymienionych w poz. 1-6 tabeli gabaryty pojemników muszą być dostosowane do stanowisk przy stacjach uzdatniania wody na pływalniach BOSiR. Szerokość pojemników nie może przekraczać 30 cm. 7. Puste opakowania po środkach do uzdatniania wody Wykonawca winien odbierać przy każdej kolejnej dostawie. W przypadku zakończenia współpracy opakowania z ostatniej dostawy Wykonawca odbierze w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego. 10. Dostawę chemii basenowej należy realizować po otrzymaniu zamówienia faxem, pocztą elektroniczną lub w formie zamówienia telefonicznego przez uprawnionych pracowników ze strony Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga by dostawa realizowana była w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, własnym środkiem transportu na poszczególne obiekty, na koszt Wykonawcy, w ilości podanej w zamówieniu. Dostawy odbywać się będą w godzinach pracy Zamawiającego, przy czym godzina dostawy ma być każdorazowo ustalana z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. 9. Rozładunku dostawy, w tym wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i umieszczenia środków we wskazanym miejscu dokonują pracownicy Wykonawcy. 10. Opakowania na środki uzdatniania wody winny być zamknięte fabrycznie oraz zawierać etykietę producenta z jego nazwą i informacjami dotyczącymi składu chemicznego produktu w języku polskim i opatrzone aktualnym terminem ważności produktu. 11. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań Zamawiający zastrzega prawo do nie przyjęcia dostarczonego zamówienia. 12. W przypadku dostawy środków nie spełniających norm jakościowych np. zanieczyszczenia, w uszkodzonych pojemnikach lub bez prawidłowego oznakowania, Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego, wymienić przedmiot dostawy w całości lub części, nie później niż w ciągu 24 godzin. Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia krótszego terminu, jeśli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania obiektu. 13. W przypadku wątpliwości, co do jakości chemii Zamawiający zleci wykonanie badań chemii w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji. 14. Wykonawca poniesie koszty wymiany wody w nieckach basenowych w przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność dostarczonych i użytych preparatów do uzdatniania i dezynfekcji z obowiązującymi w tym zakresie normami. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonych preparatów do uzdatniania i dezynfekcji. 16. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, jednocześnie musi on być wprowadzony do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 17. Transport środków do uzdatniania wody do miejsc wskazanych przez Zamawiającego musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.31.22.20-2
Dodatkowe przedmioty 24.31.14.11-1
33.69.63.00-8
24.96.20.00-5
33.63.16.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 200,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium -Preparaty do uzdatniania wody i dezynfekcji. Jeśli w imieniu Wykonawcy wpłaty wadium dokonuje inny podmiot z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zostało ono wpłacone. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4 (oryginał) do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do wniosku. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które do upływu oznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia dostępny jest na stronie Zamawiającego www.miejskoaktywni.pl. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w ogłoszeniu) oraz załącznikami należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, pok. 201 oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na: Dostawę preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie otwierać przed dniem 08.04.2015 r. godz. 09:00. Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi Wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna, iż nie zostały w ogóle złożone. 2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3)Dowód wniesienia wadium w kwocie: 1 200,00 PLN 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Wniosek/ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia w zakresie warunku braku podstawy do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, w tym z uwzględnieniem zmian z zakresu działalności i przekształceń. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://miejskoaktywni.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek (na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia). 2) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. UWAGA: Login nie powinien umożliwiać identyfikacji Wykonawcy! W przypadku niepodania we wniosku loginu, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie Wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez wpisanie go na listę Wykonawców (na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia lub ponowne błędne podanie loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. UWAGA: nie należy przesyłać Zamawiającemu swojego hasła oraz udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4) Wymagania techniczne: komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Licytacja elektroniczna na dostawę preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, będzie licytacją 1 - etapową. 2) W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 3) Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5) W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Za cenę ofertową uznaje się cenę brutto za sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy w maksymalnej ilości określonej w pkt II ppkt 2 niniejszego ogłoszenia. 6) Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN brutto. 7) W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informację o pozycjach złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8) W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9) Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za dostawę preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 55 800,00 PLN brutto. 10) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który do zamknięcia licytacji elektronicznej zaoferował najniższą cenę ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 11) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. 12) Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-04-08 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, sekretariat - pok. 201.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zostały określone w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Do ogłoszenia dołączone są następujące załączniki, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://miejskoaktywni.pl, tj.: 1) załącznik nr 1 - Informacje ogólne dot. postępowania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór), 4) załącznik nr 4 - wykaz rzeczowo - cenowy. 2. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) dostarczenia wykazu rzeczowo - cenowego wszystkich oferowanych produktów objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia. 2) dostarczenia aktualnych kart charakterystyki oferowanych środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Karty charakterystyki powinny być zgodne z rozporządzeniem WE 1907-2006 z 18.12.2006-REACH, 453-2010 z 20.05.2010 oraz WE nr 1272-2008 CLP z dnia 16 grudnia 2008. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji dotyczących środków Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia aktualnych dokumentów. W przypadku podchlorynu sodu i środków myjąco-dezynfekcyjnych (dotyczy preparatów wskazanych w pkt II ppkt 2: 1), 10), 13), 14) Zamawiający wymaga dodatkowo dostarczenia ważnego na okres obowiązywania umowy, pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. W przypadku preparatu przeznaczonego do dezynfekcji stóp i rąk wskazanego w pkt II ppkt 2-13)wymagamy by produkt posiadał ważne w okresie obowiązywania umowy pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr. 1 - produkt biobójczy do higieny człowieka. Do środków wskazanych w pkt II ppkt 2: 10)-14) - Zamawiający wymaga dołączenia instrukcji stosowania preparatu chemicznego sporządzonej w języku polskim, 3) dostarczenia na wniosek Zamawiającego: pełnomocnictwa do zawarcia umowy, jeśli nie wynika ono z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, 4) dostarczenia na wniosek zamawiającego umowy regulującej współpracę - w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) przekazać dane niezbędne do wpisania w umowie

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła