Licytacja L-89-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PAGRE z ofertą o wartości 3675PLN.
Dane zwycięzcy:
PAGRE - Grzegorz Mamenas, PAGRE Grzegorz Mamenas
ul. Iglasta 38
92-736, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-89-2019 - Obsługa i konserwacja tężni solankowych

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

539334-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-05-06 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Obsługa i konserwacja tężni solankowych

Usługi

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w załączniku nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa i konserwacja tężni solankowych” na terenie parków w Łodzi, w ramach którego Zamawiający przewiduje: 3.1.1 ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE – Obsługa i konserwacja tężni solankowej w Parku Podolskim, znajdującej się przy fontannie od ul. Tatrzańskiej, 3.1.2 ZAMÓWIENIE NA PODSTAWIE PRAWA OPCJI – Obsługa i konserwacja tężni: 3.1.2.1 Tężnia solankowa w Parku Podolskim, znajdująca się przy fontannie od al. Śmigłego Rydza 3.1.2.2 Tężnia solankowa w Parku Widzewska-Górka, 3.1.2.3 Tężnia solankowa w Parku Źródła Olechówki, 3.1.2.4 Tężnia solankowa w Pasażu Abramowskiego, 3.1.2.5 Tężnia solankowa w Parku przy ul Leczniczej, 3.1.2.6 Tężnia solankowa w Parku A. Struga. 3.2 Zamówienie winno być realizowane na zasadach określonych we Wzorze umowy w szczególności w Załączniku nr 1 do umowy. 3.3 Przekrój tężni solankowej w Parku Podolskim, znajdującej się przy fontannie od ul. Tatrzańskiej (przekrój A-A i B-B) stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. Pozostałe tężnie będące przedmiotem zamówienia są zbudowane w analogicznej technologii, z tym że tężnia w pasażu Abramowskiego jest dwukrotnie mniejsza. 3.4 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zmawiającego. 3.5 Zakres prac przy obsłudze każdej z tężni przewidzianych w ramach prawa opcji jest tożsamy z zakresem prac przewidzianym dla zamówienia podstawowego. 3.6 Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnych oświadczeń woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w których ustali zakres rzeczowy zleceń oraz termin wykonania. 3.7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu prac w zakresie: pomiar stężenia solanki, kontrola urządzeń tężni (pod względem szczelności), kontrola przepływu solanki (korekta ustawienia zaworów), kontrola koryt tężni (pod względem przepływu i zanieczyszczeń), kontrola zaworu automatycznego uzupełniającego wodę w obiegu, kontrola oświetlenia (jeżeli tężnia jest w nie wyposażona), przygotowanie obiektu do eksploatacji (napełnienie zbiornika solanką, montaż pompy), opróżnienie instalacji i ich odpowietrzenie, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.8 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania terenu prac dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie prac, o którym mowa w punkcie 3.6. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.9 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.11 Kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html [podstrona dotycząca przedmiotowgo postępowania]

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


15.1 Wymagania formalne: 15.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 15.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. 15.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 15.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 15.2 Wymagania techniczne: 15.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 15.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 15.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 15.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl [podstrona dotycząca przedmiotowgo postępowania]

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


17.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 17.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 17.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 17.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 17.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 17.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia za obsługę i konserwację 1 (jednej) tężni przez okres 1 (jednego) miesiąca oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 17.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 17.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 17.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 17.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 50.09 będzie oznaczało 50 zł i 9 groszy). 17.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową brutto za obsługę i konserwację 1 (jednej) tężni przez okres 1 (jednego) miesiąca w wysokości 4 000,00 PLN. 17.11.1 Wykonawca nie jest związany tą kwotą i może zalicytować kwotę wyższą niż zaproponowana przez Zamawiającego. 17.11.2 W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała cenę wywoławczą, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

5

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-04-26 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-05-06 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-05-06 10:06:16

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał jedną usługę w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń/sieci wod-kan przez okres co najmniej 5-ciu miesięcy. UWAGA: a) Wykonawca może wykazać powyższe usługi w ramach maksymalnie 2 kontraktów / umów (sumowanie okresów wykonywania usługi).

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

jak określono w pkt Inne dokumenty

jak określono w pkt Inne dokumenty

nie dotyczy

8.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z wnioskiem składa: 8.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 8.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 8.1.3 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.1.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.1.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.1.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.1.3.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 8.1.4 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 8.1.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.1.1 i 8.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.

IX. Termin związania ofertą


19.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 19.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


4.1 Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020 r. w tym: 4.1.1 zamówienie podstawowe w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020 r., 4.1.2 zamówienie w ramach prawa opcji od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2020 r. W przypadku tężni zlokalizowanych w Parku przy ul. Leczniczej oraz w Parku A. Struga od dnia 01.05.2020 r. do 30.09.2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


24.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 2.3.5 Załącznik nr 5 – Formularz cenowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego). 2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców, 2.3.7 Załącznik nr 7 – Przekrój tężni solankowej w Parku Podolskim. 2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. 26 Pozostałe informacje dotyczące zamówienia 26.1 Zamawiający nie przewiduje: 26.1.1 zawarcia umowy ramowej, 26.1.2 składania ofert wariantowych, 26.1.3 rozliczania w walutach obcych, 26.1.4 aukcji elektronicznej, 26.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 26.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 27 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 27.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 27.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10; 27.1.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: dane.osobowe@zzm.lodz.pl 27.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługę i konserwację tężni solankowych nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.21.2019 prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej; 27.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 27.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 27.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 27.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 27.1.8 posiada Pani/Pan: 27.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 27.1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 27.1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 27.1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 27.1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 27.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 27.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 27.1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła