Licytacja L-9-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-9-2010 - Zakup papieru

Dane zamawiającego

ZZP, KWP Katowice
Lompy 19
40-038, Katowice

Numer ogłoszenia w BZP:

12788

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-25 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru obejmująca: a. papier kserograficzny w formacie A4 o minimalnych parametrach: gramatura 80g/m2 (+/-3), białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, przeznaczony do drukarek laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), faksów, pakowany w ryzy a’500 arkuszy w ilości 9 400 ryz b. papier kserograficzny w formacie A3 o minimalnych parametrach: gramatura 80g/m2 (+/-3), białość (CIE) 146 (+/-3) lub większa, przeznaczony do drukarek laserowych, atramentowych, kopiarek wysokonakładowych (druk dwustronny), faksów, pakowany w ryzy a’500 arkuszy w ilości 120 ryz c. papier składany z perforacją 360 mm x 12” (305 mm) 1+0, 2000 składek w opakowaniu w ilości 5 opakowań 2. Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I. 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, na koszt Wykonawcy, przy użyciu samochodu z windą do siedzib Zamawiającego w Katowicach przy ul. Lompy 19 i/lub ul. Koszarowa 17 (każdorazowo asortyment, ilość i miejsce dostawy zostanie wskazane w zamówieniu) w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest złożenie oświadczenia do wniosku jaki zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowo – finansowy) będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. (Z uwagi na powyższe: Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na zakup papieru będzie licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostaw oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby ceny jednostkowe wymnożone przez ilości po zsumowaniu wszystkich pozycji dawały wylicytowaną wartość brutto. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia i koszty związane i dostawami papieru w wysokości 96 630,00 PLN 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-25 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonania jednej dostawy na papier kserograficzny o wartości nie mniejszej niż 75 000 zł netto. 2. Zamawiający żąda na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy PZP wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP 3 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy PZP 3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował dostawę na papier kserograficzny na wartość co najmniej 75 000,00 zł netto w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dostawy mają być potwierdzone dokumentami, iż zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3.3. Aktualność dokumentów składanych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a) Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie. Adnotacja na odwrocie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, dokonana przez właściwy organ, z której jednoznacznie będzie wynikać, że dane zawarte w zaświadczeniu są aktualne, spełnia wymóg zaświadczenia aktualnego. Przedłożona przez wykonawcę informacja o aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierająca adnotację z nieczytelnym podpisem, bez możliwości jego identyfikacji, nie będzie spełniać wymagań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz..U. z 2009 r.. Nr 226 poz. 1817). b) W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że wykonawca dołączy do wniosku uchwałę o zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla wykonawcy.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia, dostępny na stronie www.slaska.policja.gov.pl ) Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia (dostępny na stronie www.slaska.policja.gov.pl) lub na odrębnym dokumencie. 2. Wykaz o zrealizowaniu co najmniej jednej dostawy na papier kserograficzny na wartość co najmniej 75 000,00 zł netto w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz zgodny z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia winien zawierać opis przedmiotu dostawy, wartość dostawy, daty wykonania oraz odbiorców. Dostawy mają być potwierdzone dokumentami, iż zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.: referencjami) 3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie w realizacji zamówienia polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone na załączniku nr 3 do ogłoszenia (dostępny na stronie www.slaska.policja.gov.pl) lub na odrębnym dokumencie. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 8. W przypadku składania wniosków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć we wniosku dokumenty określone w podpunkcie 5, 6, 7 i/lub 1, 2, 3, 4 zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 10.1. w ppkt. 5, 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10.2. w ppkt 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 10 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 12. Dokumenty, o których mowa w ppkt 10.1 lit. a i b oraz ppkt 12.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt 10.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie w postępowaniu.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)..

IX. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie 2010-12-29.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.slaska.policja.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym wzorze umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnym na stronie www.slaska.policja.gov.pl Uwaga: 1. Na etapie podpisywania umowy Wykonawca wypełnia formularz ofertowy w którym podaje między innymi ceny jednostkowe brutto dla każdej pozycji papieru, które po wymnożeniu przez ilości i zsumowaniu wszystkich pozycji dadzą wylicytowaną wartość brutto oraz nazwę papieru i producenta dla każdej pozycji, tzn. należy podać tylko jedną nazwę papieru jednego producenta dla danej pozycji wraz ze specyfikacjami technicznymi potwierdzającymi parametry techniczne dla danego papieru. Wskazany papier będzie dostarczany przez cały okres realizacji umowy. Błędne wypełnienie formularza ofertowego w tym wpisanie więcej niż jednej nazwy papieru będzie skutkowało zwróceniem formularza ofertowego do poprawienia przez Wykonawcę, a w przypadku odmowy jego poprawienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i będzie miał zastosowanie art 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca dostarcza papier o nazwie i parametrach technicznych wskazanych w specyfikacjach technicznych dla każdej pozycji papieru zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia a stanowiącym załącznik nr 1 do umowy .Specyfikacje techniczne dla oferowanego papieru będą stanowiły załącznik nr 2 do umowy. 3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić papier inny niż pierwotnie zaoferowany pod warunkiem zachowania cen z formularza ofertowego oraz o parametrach wyższych niż pierwotnie oferowany papier potwierdzony specyfikacją techniczną tego papieru. 4. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia dostępnym na stronie www.slaska.policja.gov.pl lub na odrębnym dokumencie wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. 5. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: - upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; - stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia; - być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego; - być zawarta w formie pisemnej - określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia dostępny na stronie www.slaska.policja.gov.pl, podając w nim nazwę i Producenta dla każdego papieru, ceny jednostkowe brutto za poszczególny asortyment (ryzę, opakowanie), które po wymnożeniu przez ilości i zsumowaniu wszystkich pozycji dadzą wylicytowaną wartość brutto. Formularz ten będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. Dołączy specyfikacje techniczne dla każdego papieru. Specyfikacje techniczne będą stanowiły załącznik nr 2 do umowy. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wniosek ma być złożony w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca: 2. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: „ZP-2380-491-181/2009/2010 Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup papieru” Adres Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J.Lompy 19 pokój 735 „Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem wniosków” 3. Ponadto koperta winna spełniać warunek uniemożliwiający odczytanie jej zawartości i oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z uwagi na pkt. 4. 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie wnioski otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie ostatecznego terminu składania wniosków. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW: 1. Wniosek oraz wszystkie pozostałe załączniki, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze ( w sposób czytelny) oraz podpisana w sposób określony pkt. 2 przez osoby uprawnione (podpisujące wniosek). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w dokumencie określonym. w części III.2) WARUNKI UDZIAŁU Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt 1 2. Wszystkie dokumenty w złożonym wniosku muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Uwaga: podpis czytelny to podpis umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby. 3. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym w części III.2) WARUNKI UDZIAŁU Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt 1 niezbędne jest we wniosku pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. 4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do wniosku. 5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą wniosek (osobę uprawnioną). 6. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne. 7. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są jawne od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert zgodnie z art. 96 ust 3. Nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawcy podczas licytacji (login) aż do momentu jej zamknięcia oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 8. Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony ww wniosku wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. 9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu , sam lub jako Partner Konsorcjum firm. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie do momentu otwarcia licytacji. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie na adres: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19. (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych). Zamawiający w przypadku zapytań do ogłoszenia nie wymaga potwierdzenia pisemnego. 1.1. Zaproszenia do udziału w licytacji zostaną przekazane faksem i potwierdzone pocztą. 1.2. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060. 1.3. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Beata Broniszewska fax. 032 2002060, e’mail: zamowienia@slaska.policja.gov.pl 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych. 2. Zgodnie z rozdziałem 2 dział VI Prawa Zamówień Publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do siedziby Zamawiającego tj. „Zespół Zamówień Publicznych KWP 40-038 Katowice ul. J.Lompy 19 pokój 735”. 3. Wykonawca wnosi protest wraz z załącznikami w formie pisemnej. 4. Zamawiający dopuszcza przesłanie protestu drogą faksową jeżeli zostanie niezwłocznie potwierdzony pisemnie (doręczony pocztą lub osobiście) na adres: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19 pokój 735 Uwaga: Przesyłanie protestu drogą faksową może odbywa się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060, tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-25 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-02-18 10:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła