Licytacja L-9-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest inwestycje z ofertą o wartości 2350000PLN.
Dane zwycięzcy:
inwestycje - Wojciech Siedlarczyk , PARK-M POLAND Sp. z o.o.
Piaski 12
33-340, Stary Sącz


Ogłoszenie o zamówieniu L-9-2018 - Budowa wzgórza 3 wież ze zjeżdżalniami w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

504933-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-07 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Budowa wzgórza 3 wież ze zjeżdżalniami w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi

Roboty budowlane

[powołana w treści niniejszego ogłoszenia numeracja zgodna z numeracją w załączniku nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Budowie wzgórza 3 wież ze zjeżdżalniami w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi” dz. 33/6, obręb P-16, realizowany w dwóch etapach: ETAP 1 realizowany w ramach zamówienia podstawowego: 3.1.1 Zakres prac w 2018 roku obejmować będzie: 3.1.1.1 Formowanie wzgórza. 3.1.1.2 Wykonanie alejki żwirowej. 3.1.1.3 Wykonanie schodów. 3.1.1.4 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni EPDM. 3.1.1.5 Dostawę i montaż zestawu trzech wież wraz ze zjeżdżalniami. 3.1.1.6 Obsługa geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.1.1.7 Prace w zakresie zieleni. 3.1.1.8 Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na słupach. 3.1.1.9 Wykonanie monitoringu na wzgórzu. 3.1.1.10 Uporządkowanie placu budowy oraz odtworzenia stanu pierwotnego przyległego terenu oraz dróg dojazdowych po zakończeniu prac Uwaga: Zamawiający informuje, iż dostarczy 80 m³ ziemi do formowania wzgórza. Powyższą ilość Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i zmniejszyć obmiar w poz. d.1.1.4 przedmiarów – roboty budowlane. ETAP 2 realizowany będzie na podstawie prawa opcji, w zależności od możliwości finansowych Zmawiającego: 3.1.2 Zakres prac planowanych do realizacji w 2018 roku obejmować będzie: 3.1.2.1 Wykonanie dodatkowego jednego oświetlenia na słupie. 3.1.2.2 Zamawiający złoży oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 3.1.2.3 Brak pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę. 3.1.3 Przewidziany do realizacji w ramach opcji zakres, wynosić winien 0,5% wartości zamówienia podstawowego brutto. 3.1.4 Teren parku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/332, objęty ochroną Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3.1.5 Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 3.1.6 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.2 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji dot. w/w zakresów prac opracowanych przez Park-M Poland Sp. z o.o ze Starego Sącza. Zamawiający wyłącza z realizacji w/w dokumentacji zakres nie będący przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.3 Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych: formowania wzniesienia, wykonania oświetlenia i monitoringu, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.4 Wykonawca winien złożyć na etapie składania wniosku oświadczenie, że czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: formowania wzniesienia, wykonania oświetlenia i monitoringu, o ile nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, będą wykonane przez osoby zatrudnione przez niego lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.5 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.6 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonych mu pełnomocnictw przeprowadzić niezbędne wymagane przepisami prawa budowlanego procedury w imieniu Zamawiającego umożliwiające oddanie przedmiotu umowy do eksploatacji. 3.8 Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym dokumentacjach, o których mowa w pkt. 3.2. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z w/w projektami budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 3.9 Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na utrzymanie porządku ani na stan zdrowotny drzew i krzewów wskazanych w projekcie do zachowania. 3.10 Miejsce wykonania robót budowlanych: dz. 33/6 obręb P-16. 3.11 Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy. 3.12 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wykonania przyłącza energetycznego w tym: ułożenie ponad 1.300 mb linii kablowej wraz z innymi niezbędnymi pracami towarzyszącymi i pomiarami. 3.13 Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane. 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych rekreacyjnych 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html [podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania]

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


14.1 Wymagania formalne: 14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. 14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 14.2 Wymagania techniczne: 14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 14.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5 000,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 5000.09 będzie oznaczało 5000 zł i 9 groszy). 16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową za realizację zamówienia – kwotę brutto w wysokości 1 965 000,00 PLN (kwota ta dotyczy wyłącznie ceny Etapu I zamówienia). Wykonawca nie jest związany tą kwotą i może zalicytować kwotę wyższą niż zaproponowana przez Zamawiającego. W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała cenę wywoławczą, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

5000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-01-26 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-07 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-02-07 09:06:33

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 5.1.3.1 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną w zakresie budowy/przebudowy/remontu placów zabaw / siłowni plenerowych na kwotę minimum 150 000 PLN brutto, UWAGA: a) Dla potrzeb oceny spełniania ww. warunków, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość roboty w zakresie spełniania warunku Przykład: wartość kontraktu 800.000,00 PLN w tym budowa placu zabaw za kwotę 150.000,00 PLN brutto. c) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum realizował kontrakt na budowę ośrodka rekreacyjno–sportowego w ramach którego powstała miedzy innymi siłownia plenerowa, ale faktycznie i konkretnie wykonywał zakres związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Zatem w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie może się posłużyć doświadczeniem konsorcjum w wykonaniu siłowni plenerowej, gdyż faktycznie i konkretnie nie wykonywał tego zakresu prac. 5.1.3.2 dysponuje pięcioma osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, które posiadają uprawnienia w tym: 5.1.3.2.1 jedną osobą – do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – Kierownik budowy. W/w kierownik powinien spełniać wymagania określone w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187) – dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami. 5.1.3.2.2 jedną osobą – do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Kierownik Robót – dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami. 5.1.3.2.3 jedną osobą - do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych - Kierownik Robót – dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami. 5.1.3.2.4 jedną osobą – do nadzorowania prac w zakresie zieleni w parku zabytkowym spełniającego warunki określone w art. 37 b ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187). 5.1.3.2.5 jedną osobą - do wykonywania prac o charakterze technicznym przy zieleni w parku zabytkowym, spełniające warunki określone w art. 37 b ustęp 3 ww. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187). UWAGA: a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

Tak

5.2 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 5.2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Ustawy (w zakresie określonym w pkt 6 Instrukcji). 5.2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.2.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.2.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.2.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 7.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 7.1.3 dowody określające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 2 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Zamawiający wzywa do złożenia dowodów o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.1.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 7.1.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.1.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7.1.5 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 7.1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 7.1.1 i 7.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 7.2 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 7.2.1 kart katalogowych / specyfikacji technicznych oferowanych urządzeń: zestawu trzech wież wraz ze zjeżdżalniami. 7.2.2 Jeżeli dokonana ocena ww. dokumentów, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, nie potwierdzi że oferowane urządzenia: zestawu trzech wież wraz ze zjeżdżalniami odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający nie dopuści takiego wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej. 7.3 Forma składanych dokumentów 7.3.1 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.3.2 Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.3.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7.3.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.3.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

IX. Termin związania ofertą


18.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 18.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.08.2018 roku (dotyczy Etapu I i Etapu II)

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


23.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 23.4 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto. 23.5 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 23.5.1 pieniądzu; 23.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 23.5.3 gwarancjach bankowych; 23.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 23.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 23.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK GETIN Bank w Łodzi, Nr: 56 1560 0013 2312 6179 3000 0013. 23.7 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 23.8 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 23.9 Wypłata, o której mowa w pkt 23.8., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 23.10 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 23.11 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 23.11.1 Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 23.11.2 Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 23.11.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno zawierać następujące elementy: 23.11.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 23.11.3.2 numer umowy, 23.11.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 23.11.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 23.11.3.5 sformułowanie Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 23.11.3.5.1 nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 23.11.3.5.2 wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością. 23.12 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). 23.13 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.14 Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa w pkt 23.11.3 Instrukcji winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 23.15 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 23.16 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp: 23.16.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 23.16.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


[wszelka numeracja zgodna z numeracją w załączniku nr 4 do Ogłoszenia - Wzór umowy] § 3. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów zakończenia prac, o których mowa w ust.1 w przypadkach udokumentowanych i niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności takich jak: a. wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń, niezawinionych przez żadną ze Stron, których Strony nie były w stanie przewidzieć, b. wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających prowadzenie prac budowlanych i ogrodniczych, 4. Terminy określone w ust.1 mogą ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie prac lub w znacznym stopniu utrudniającej wykonywanie prac. Przyczyny i okres przedłużenia terminu wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego. § 15 Zmiany treści umowy 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie: 1.1. Zmiany terminu wykonania umowy -w przypadkach, o których mowa w § 3 ust 3. 1.2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskanie lepszej jakości robót, c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust 1. okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin wykonania robót. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania robót w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robót zostanie potwierdzony przez strony w aneksie do umowy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy zostały wniesione w formie dokumentu z wyszczególnieniem daty zabezpieczenia, zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa po dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia z uwzględnieniem wydłużonego terminu realizacji. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 16. Zmiany wynagrodzenia umownego 1. Zmiany wynagrodzenia określonego w § 9 ust 1, a w przypadku skorzystania z prawa opcji w zakresie realizacji etapu 2 – wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2, w przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskanie lepszej jakości robót, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, e) zmiany stawki podatku od towarów i usług, f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku zmian, o których mowa w ust.1 pkt. e, f, g, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: a) wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, b) wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 3. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust.1 pkt. e-g Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Nie zależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt.e-g powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 1 pkt.e-g obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 5. W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 1 pkt.f wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 1 pkt. f ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 1 pkt.g ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust 1 i ust. 2, przy wystąpieniu okoliczności zapisanych w § 16 ust 1, wyznaczona zostanie na podstawie kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej, o których mowa w § 1 ust. 5 i ust. 6 pkt.6.8.

XIII. Informacje dodatkowe


Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 2.3.5 Załącznik nr 5 – Dokumentacja Techniczna i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców. 2.4 Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html na podstronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Informacje o wadium


Tak

10.1 Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 10.1.1 w wysokości: 38.000,00 złotych (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100), 10.1.2 wadium należy wnieść w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej do godziny 15:30. Uwaga: Zamawiający w zaproszeniu do licytacji poinformuje o wyznaczonym terminie wniesienia wadium (z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 ustawy) 10.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: 10.2.1 pieniądzu, 10.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 10.2.3 gwarancjach bankowych, 10.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 jt.). 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 10.1.2. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania ZZM.WOA.ZP.2510.2.2018 10.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby dowód wniesienia wadium został przesłany na adres: zamówienia@zzm.lodz.pl. Dopuszcza się również złożenie takiego potwierdzenia w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w punkcie 10.5. 10.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to oryginał wadium winien zostać złożony w sekretariacie Zamawiającego tj. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10 do upływu terminu o którym mowa w punkcie 10.1.2. 10.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 10.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 10.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 10.6.3 kwotę wadium, 10.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 10.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 10.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.6.5.2 którego oferta została wybrana: 10.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 10.6 Instrukcji. 10.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy zostanie przez Zamawiającego niedopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 10.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła