Licytacja L-9-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-9-2019 - Dostawa urządzeń pomiarowych, czujników i oscyloskopów- zestawy doświadczalne

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

504992-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa urządzeń pomiarowych, czujników i oscyloskopów- zestawy doświadczalne

Dostawy

1. Dostawa urządzeń pomiarowych, czujników i oscyloskopów- zestawy doświadczalne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ 3. Główny kod CPV: 38410000-2 (Przyrządy pomiarowe)

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją umowy niezbędne do jej wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń, montażu oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-18 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:10.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- Dostawa urządzeń pomiarowych, czujników i oscyloskopów- zestawy doświadczalne”nr sprawy: ZP-P-I.271.2.2019

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


60 dni od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR ……../OW/19 zawarta w dniu ................. r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ...................... – ............................, zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, a ............. z siedzibą w ............., NIP ..........., REGON ............., reprezentowaną przez: ...................... – ................, zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz.1986), w związku z realizacją przez Gminę Lublin projektu Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. § 1 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa urządzeń pomiarowych, czujników i oscyloskopów- zestawy doświadczalne zwanych dalej sprzętem, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. 3.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy fabrycznie nowe, najwyższej jakości, kompletne, spełniające wymogi obowiązujących przepisów, posiadające dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich bezpieczną pracę i obsługę. § 2 1.Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rzeczy dostarczanych w ramach niniejszej umowy, posiada prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, że nie są one dotknięte żadną wadą fizyczną i wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. 2.Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty niniejszą umową został zakupiony w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. § 3 1.W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca: 1)dostarczy sprzęt własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do miejsc spełnienia świadczenia, wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy, wraz z wymaganymi dokumentami; 2)rozładuje sprzęt, przetransportuje go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakuje z opakowań. 2.Miejscami spełnienia świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 są: 1) budynek Zespołu Szkół Transportowo- Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie przy ul. ul. Zemborzyckiej 82, 20-445 Lublin 3.Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do Zamawiającego 4.Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu sprzętu do Zamawiającego oraz warunków jakich można się spodziewać u Zamawiającego. 5.Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiającemu instrukcję obsługi i konserwacji sprzętu oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie ze sprzętu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne urządzeń. 6.Dokumenty, o których mowa w ust. 5 będą sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. § 4 1.Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony sprzęt przez okres wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe szkody w imieniu Zamawiającego będące następstwem wad sprzętu. 2.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnego sprzętu rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. § 5 1.W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń sprzętu, w tym do bezpłatnej naprawy lub wymiany elementów lub części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 2.Naprawy sprzętu w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku niemożności wykonania tych czynności na miejscu, w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. W obu przypadkach wszelkie koszty związane z naprawą, w szczególności koszty transportu sprzętu od i do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 3.Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia awarii w godzinach pracy jednostek oświatowych Miasta Lublin tj. 7:30-15:30 użytkujących sprzęt i przystąpić do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przekazanego telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej Wykonawcy. 4.Wykonawca usunie wady fizyczne rzeczy lub dostarczy rzeczy wolne od wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. 5.W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad urządzenia w terminie wskazanym w ust. 4, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. § 6 1.Wykonawca może zlecić wykonanie napraw gwarancyjnych innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. 2.Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 3.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 4.Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. § 7 1.Wykonawca dostarczy wszystkie rzeczy będące przedmiotem umowy w ilościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz spełni wszystkie pozostałe świadczenia objęte umową, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 2 niniejszej umowy w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy. 2.Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę Strony uznają datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 8 1.Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu sprzętu objętego niniejszą umową oraz po spełnieniu pozostałych świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 2 niniejszej umowy, zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. 2.Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy. 3.Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. § 9 1.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. Za wadę Strony przyjmują w szczególności każdą niezgodność dostarczanego sprzętu z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w czasie odbioru w terminie 7 od ich zgłoszenia, Zamawiający może odstąpić od umowy. 3.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru sprzętu w przypadku braku dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie. § 10 1.Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ......... zł (słownie: ..............) brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23%. 2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy niezbędne do jej wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń, montażu oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy. 4.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5.Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. § 11 1.Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne sprzętu objętego niniejszą umową. 2.Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu. 3.W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 4.Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 3. § 12 1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2)w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 niniejszej umowy. 4.W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych określonych w ust. 2. 5.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych. 6.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7.Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne. § 13 1.Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych, których Wykonawca będzie administratorem, wdroży on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi obowiązującego prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. 2.Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. § 14 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1)…....................................... 2) …....................................... § 15 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 16 1. Strony przewidują następujące warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym terminie. 2) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad. pkt.1 – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; 2) ad. pkt 2- stawka podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 17 Od obowiązków wynikających z umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie. § 18 Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. § 19 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. § 20 1.Strony postanawiają wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać polubownie. 2.W przypadku nierozwiązania sporu polubownie, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. § 21 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca …........................ …....................... Kontrasygnata Skarbnika …........................

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: - w zakresie merytorycznym: p. Anna Pożarowszczyk - Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 12, telefon 81 466 39 86, - w zakresie procedury: p. Anna Ziółkowska – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 17. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 13.02.2019 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 3.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 3.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 3.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. 3.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3.8. Posiada Pani/Pan: 3.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 3.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 3.9. nie przysługuje Pani/Panu: 3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła